Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”, realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Tryb przetargowy na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna
nr sprawy: TI.271.7.2012.KG
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 10 września 2012  12:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 20.09.2012. r. Znak sprawy: TI.271.7.2012.KG ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty; Dotyczy: opracowania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015. Zgodnie z § 24, ust. 4, Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7.01.2008.r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro zatwierdzonej zarządzeniem Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7.01.2008 r., Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium zastosowanego w przetargu dla zadania j.w., wybrano ofertę złożoną przez: GEOTECHNICA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 49d w Toruń (87-100) za cenę brutto: 35.670,00 zł Uzasadnienie wyboru: Oferta jest kompletna, wykonawca spełnia wymogi określone w Specyfikacji Zamówienia, oferta uzyskała 100 punktów za kryterium oceny ofert, tj. cenę. BURMISTRZ mgr Mariusz Kędzierski  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
GMINA MIASTO CHEŁMNO
z siedzibą przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie (86-200)
Województwo Kujawsko – Pomorskie, Powiat Chełmiński
W imieniu, której działa BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
Na podstawie § 17 regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna  zatwierdzonego zarządzeniem    nr 11/2008, Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania przez wydziały, jednostki podległe Burmistrzowi Miasta Chełmna oraz jednostki zarządzające mieniem komunalnym Gminy Miasta Chełmna, regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoty 14.000 euro.
 
Ogłasza przetarg o wartości zamówienia mniejszej niż 14.000 € na:
1.  Nazwa zamówienia:
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”, realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.
2.  Przedmiot zamówienia:
1)      Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) i opracowaniami towarzyszącymi określonymi w dalszej części SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015;
 
2) Obszar i zakres przedmiotu zmówienia:
a)      Obszar opracowania obejmuje:
-  teren nieruchomości położonej przy ul. Stare Planty w Chełmnie – działka nr 177, obręb 1 (oraz działki sąsiednie w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia, dotyczy to w szczególności infrastruktury technicznej), na której znajduje się park, założony w 1825 r. Park umieszczony jest w Gminnej Ewidencji Zabytków a ponadto objęty jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z uwagi na położenie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – decyzja z dnia 30 kwietnia 1953 r. (Nr rejestru A/1513). Park o powierzchni ok. 1,5 ha przylega od północy do średniowiecznego zespołu urbanistycznego miasta Chełmna  i położony jest na skarpie pradoliny Wisły.
b)      Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu:
- rewaloryzacji parku w zakresie określenia stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, określenia niezbędnego zakresu prac pielęgnacyjnych, określenia drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, określenia terenu i składu gatunkowego nowych nasadzeń zielenią wysoką, średnią i niską,
- zagospodarowania terenu w zakresie ciągów komunikacyjnych, ścieżek spacerowych, małej architektury oraz jeżeli będzie taka możliwość oraz będzie to spójne z rozwiązaniami architektonicznymi, również boiska wielofunkcyjnego / placu zabaw lub innych urządzeń rekreacyjno - sportowych,
- infrastruktury technicznej obejmującej odwodnienie, doprowadzenie wody do podlewania terenu i/lub urządzenia zraszające, oświetlenie i monitoring terenu, (monitoring należy zaprojektować jako uzupełnienie istniejącego systemu monitoringu miejskiego, przesył sygnału drogą radiową),
3) W ramach realizacji przedmiotu, Wykonawca opracuje:
a)      mapę geodezyjną do celów projektowych,
b)      inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z oceną stanu gatunkowego i zdrowotnego, opracowaną na aktualnym podkładzie geodezyjnym,
c)      projekt zagospodarowania zieleni obejmujący między innymi: zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu, nowe nasadzenia i wycinki drzew, określenie składu gatunkowego zieleni niskiej i średniej,
d)      przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia i wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, określone w piśmie z dnia 16.07.2012. znak WUOZ.T.WZN.ZZ.5183.73.2012.MU,
e)      inwentaryzację terenu i ocenę stanu zachowania ciągów komunikacyjnych, skarp, innych elementów zagospodarowania terenu,
f)       projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenu obejmujący wykonanie ciągów komunikacyjnych (alejek spacerowych), małą architekturę (latarnie, ławki, śmietniki, urządzenia rekreacyjne, plac zabaw / boisko wielofunkcyjne, inne).
g)      Projekt budowlano – wykonawczy obejmujący branże: elektryczną, sanitarną, konstrukcyjną w tym między innymi projekt umocnienia skarp, jeżeli stwierdzona zostanie taka konieczność; instalację monitoringu wizyjnego, włączoną do istniejącego systemu miejskiego,
h)      koncepcję zagospodarowania terenu, na podstawie której, opracowane zostaną właściwe projekty budowlane (po jej zatwierdzeniu przez burmistrza),
i)        dla poszczególnych branż opracowane zostaną:
- kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
j)        zbiorcze zestawienie kosztów dla całego przedsięwzięcia (w rozbiciu na poszczególne branże);
k)      inne dokumenty i opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli wymagane są odrębnymi przepisami,
l)        sposób zagospodarowania terenu lokalizacja i obecność poszczególnych obiektów i urządzeń należy dostosować do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznych wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
4) W okresie realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski. Koszt pełnienia nadzoru należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.
 
3. Czas realizacji zamówienia:
a) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę koncepcji zagospodarowania terenu: w ciągu 4 tygodni od daty zawarcia umowy;
b) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi uzgodnieniami nastąpi w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy.
 
4. Informacja   o   miejscu,   terminie   i   zasadach   uzyskania   szczegółowej informacji na temat zamówienia:
Specyfikację zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno, pok. Nr 216,
 
lub na stronie internetowej:    http://www.bip.chelmno.pl/
 
5. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 10.09.2012. do godziny : 12.00
W siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1                     86-200 Chełmno, pok. Nr 101
 
8. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
a) nie wpłynie żadna oferta,
b)  żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
 c) wartość najniższej oferty przekroczy sumę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
Chełmno, dnia 23.08.2012.
                                                                                  

                                                                                BURMISTRZ
                                                                                 mgr Mariusz Kędzierski
                                                                          (podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu (981kB) pdf
Specyfikacja zamówienia (244kB) pdf
Załączniki od 1 do 3 do specyfikacji zamówienia (113kB) pdf
Załącznik nr 4 do specyfikacji zamówienia - projekt umowy (101kB) pdf
Załącznik nr 5 do specyfikacji zamówienia - pismo WKZ (1209kB) pdf
Załacznik nr 6 do specyfikacji zamówienia - opis projektu z LPR (702kB) pdf
Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia - korekta źródeł finansowania LPR (53kB) pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 30.08.2012. (586kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (409kB) pdf

Opublikował: Kamil Grzyb (24 sierpnia 2012, 13:43:25)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (21 września 2012, 09:23:00)
Zmieniono: Umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1364

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij