Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2012.JB
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 12 września 2012  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno. Wyniki postępowania:
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (33kB) pdf

Chełmno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna
Numer ogłoszenia: 311928 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są usług polegające na usuwaniu śliskości z nawierzchni jezdni. Odśnieżanie ulic na terenie miasta Chełmna o łącznej długości ok. 44 km z tego ca 80% obsługa pojazdami specjalistycznymi, a ca 20% ciągnikami z rozrzutnikiem. 1.2. Zwalczanie śliskości zimowej przy pomocy środków nie chemicznych i chemicznych (piasek, mieszanki piaskowo-solne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r./ Dz. U. Nr 230 poz.1960 / 1.3. Pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne winny wysyłać żółte sygnały błyskowe zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym / tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm./ 1.4. Zamawiający wymaga by pojazdy świadczące usługi były wyposażone w urządzenie GPS (dokładność 3-5 minut) umożliwiające lokalizację i monitoring pojazdów. System ma umożliwiać kontrolę w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej oraz przeglądanie historii tras na mapie za pomocą przeglądarki internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową mapę gminy Chełmno) uruchamiany przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on-line) i umożliwiający w szczególności: - Sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów. - Wybieranie pojazdów, które mają być pokazane na mapie. - Transmisja pozycji, kierunku jazdy wraz z opisem pojazdu. - Odtwarzanie danych historycznych (min 30 dni). - Wysyłanie żądań odświeżania informacji na temat położenia i stanu pojazdu. - Generowanie i sortowanie dowolnych raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów. - Podział raportów na kursy i postoje - Śledzenie wskazanego przez użytkownika pojazdu. Podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu: - Lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym. - Początek i koniec trasy. - Punkty przebytej pracy. - Długość całkowitej trasy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. usługi polegające na usuwaniu śliskości z nawierzchni jezdni. Odśnieżanie ulic na terenie miasta Chełmna o łącznej długości ok. 44 km z tego ca 80% obsługa pojazdami specjalistycznymi, a ca 20% ciągnikami z rozrzutnikiem stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobamiopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenie wykonawcy o zabezpieczeniu niezbędnych materiałów do wykonania zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 101 - biuro informacji publicznej.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (154kB) pdf
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (23 sierpnia 2012, 13:04:02)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (13 września 2012, 07:49:38)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 952

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij