Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 8 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Numer ogłoszenia: 271594 - 2012
wartość: do 14 tys. Euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2012  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3: Fundacja Gospodarcza PRo Europa ul. Warzawska 4/7, 87-100 Toruń - szczegóły w załączniku wynik postępowania (821kB) pdf


WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Poniżej do pobrania zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ z dnia 03.08.2012

Wyjaśnienie do SIWZ (806kB) pdf

Załącznik do Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.08.2012 (101kB) pdf

Chełmno: Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 8 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej
Numer ogłoszenia: 271594 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 8 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach dwóch modułów szkoleniowych dla pracowników 4 JST (Urząd Miasta Chełmna, Urząd Miejski w Świeciu, Urząd Gminy Unisław, Urząd Gminy Papowo Biskupie), którzy uczestniczą w projekcie pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej - współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej swym zakresem przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla pracowników z 4 JST (Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu, Urzędu Gminy Unisław oraz Urzędu Gminy Papowo Biskupie) w ramach Zadania 8: Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla urzędników z 4 JST na kierowniczych stanowiskach urzędniczych - zgodnie z poniższym opisem. Szkolenia są wdrażane w ramach projektu Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej (współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). I. Informacje ogólne 1.1. Wszystkie szkolenia będą realizowane w udostępnionej bezpłatnie wykonawcy sali szkoleniowej (posiadającej odpowiednie oświetlenie oraz dostęp do źródła prądu) zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. 1.2. Zamawiający zapewnia w sali szkoleniowej ekran projekcyjny. 1.3. Za oznakowanie sali szkoleniowej zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL jest odpowiedzialny Zamawiający. 1.4. Szkolenia będą się odbywać zgodnie z Harmonogramem realizacji usługi szkoleniowej (Załącznik nr 2 do Umowy) oraz Harmonogramem dziennym szkolenia (Załącznik nr 3 do umowy). 1.5. Wykonawca zapewnia na czas realizacji szkoleń niezbędne pomoce dydaktyczne (projektor multimedialny, komputer, flipchart z blokiem kartek i pisakami). II. Charakterystyka usługi szkoleniowej Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń w ramach poniższych modułów szkoleniowych. 2.1. MODUŁ SZKOLEŃ OGÓLNYCH Szkolenia w ramach tego modułu mają na celu aktualizację i podniesienie wiedzy kadry kierowniczej urzędów w zakresie przedstawionych poniżej zagadnień. Szkolenia zostaną zorganizowane łącznie dla 24 osób (2 grupy po 12 osób; 4 dni x 7 h (1 godzina szkoleniowa = 45 minut zegarowych) = 28 h dla każdej grupy). Forma zajęć: wykład, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Najważniejsze zagadnienia: -Dzień pierwszy: Techniki komunikacji i wystąpienia publiczne (7 h szkoleniowych) 1. Techniki i elementy komunikacji. Bariery w komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna - (2 h); 2. Jak docierać do szeregowych pracowników i zmieniać ich zachowanie. Jak zadawać szybko trafne pytania i udzielać konkretnych odpowiedzi. Skuteczne techniki wydawania poleceń i sposoby ich egzekwowania - (3 h); 3. Przygotowanie wystąpienia publicznego, plan wystąpienia. Techniki utrzymywania uwagi słuchaczy. Trudne pytania publiczności - (2 h). - Dzień drugi: Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej (7 h szkoleniowych) 4. Zasady zarządzania czasem . Organizacja pracy własnej .Unikanie błędów w zarządzaniu czasem i organizacji pracy własnej - (3 h); 5. Planowanie pracy własnej, reguły i metody planowania. Wybór zadań i typowanie osób do zadań - (2 h); 6. Praca w grupach, budowanie planu pracy w sytuacji natłoku zadań i ograniczonych możliwości czasowych - (2 h). -Dzień trzeci: Walka ze stresem i umiejętność działań pod presją (7 h szkoleniowych) 7. Rodzaje stresorów. Strategie walki ze stresem. Techniki antystresowe. Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych - (3 h); 8. Pojęcie wypalenia zawodowego oraz czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu Rozpoznawanie wypalenia zawodowego. Fazy procesu wypalenia zawodowego - (3 h); 9. System wspierania pracowników - SWP (1 h). - Dzień czwarty: PR, współpraca pomiędzy JST (7 h szkoleniowych) 10. Public Relations - podstawowe pojęcia i definicje. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Budowa komunikatu PR. Współpraca z mediami - (3 h); 11. Rola Public Relations w zarządzaniu kryzysem. Zarządzanie problemami. Imprezy specjalne (event) - (2 h); 12. Obszar współpracy pomiędzy JST, planowanie współpracy. Nawiązywanie kontaktów. Wspólne projekty i inwestycje dotyczące nawiązywania i współpracy organizacji i środowisk lokalnych - (2 h). 2.2. MODUŁ SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Szkolenia w ramach tego modułu mają na celu aktualizację i podniesienie wiedzy kadry kierowniczej urzędów w zakresie przedstawionych poniżej zagadnień. Szkolenia zostaną zorganizowane łącznie dla 24 osób (2 grupy po 12 osób; 6 dni x 7 h (1 godzina szkoleniowa = 45 minut zegarowych) = 42 h dla każdej grupy). Forma zajęć: wykład, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Najważniejsze zagadnienia: - Dzień pierwszy: Zarządzanie kadrami (7 h szkoleniowych) 1. Planowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi , analiza zasobów ludzkich - (3 h); 2. Organizacja procesów rekrutacji, selekcji, zwolnień od strony organizacyjnej i technicznej- (2 h); 3. Opis stanowisk pracy z wymaganiami osobowościowymi. Oceny pracownicze - (2 h). - Dzień drugi : System ocen pracowniczych (7 h szkoleniowych) 4. Rola i miejsce ocen pracowniczych w zarządzaniu personelem. Istota ocen pracowniczych. Wymagania stawiane efektywnym systemom ocen - (2 h); 5. Proces oceny pracowniczej. Wybór i przygotowanie uczestników ocen. Analiza metod oceny pracowników. Tworzenie kryteriów oceny. Zasady opracowania kryteriów oceny - (2 h); 6. Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami. Jak unikać błędów w procesie oceny pracowników. Szablony ocen pracowniczych (analiza przypadku) - (3 h). - Dzień trzeci: Zamówienia publiczne (7 h szkoleniowych) 7. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych - różnice: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zamówienie z wolnej ręki - (2 h); 8. Praktyczne aspekty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych : Szacowanie wartości zamówienia w zależności od ich wartości, w tym procedura zamówień do 14 tys. Euro, warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 Pzp): opis warunków udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wymagane dokumenty w kontekście art. 22 oraz art. 24 pzp, możliwość uzupełniania w złożonej ofercie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. Krotność tych czynności - (3 h); 9. Praktyczne aspekty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych: Terminy udzielania wyjaśnień treści SIWZ. Zmiana treści SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert jako zmiana treści SIWZ prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia. Powiadomienie o wszczęciu postępowania znanych wykonawców. Przekazywanie i udostępnianie SIWZ. Terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym. Termin związania ofertą w zależności od wartości zamówienia, możliwość przedłużenia tego terminu - (2 h). - Dzień czwarty: Zamówienia publiczne (7 h szkoleniowych) 10. Praktyczne aspekty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych: Opis przedmiotu zamówienia. Co zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia. Równoważność jako wyjątek od reguły. Wartość szacunkowa zamówienia a kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem podziału zamówienia na części. Oferta częściowa - (2 h); 11. Praktyczne aspekty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych: Kryteria oceny ofert - ograniczenia. Szerokie możliwości Zamawiającego poprawiania omyłek w ofertach. Odrzucenie oferty - przesłanki ustawowe. Oferta z rażąco niską ceną i obowiązki stron z tym związane. Wybór najkorzystniejszej oferty. Informacja dla wykonawców. Unieważnienie postępowania - zamknięty katalog. Zasady wnoszenia wadium. Zwrot i możliwość utraty wadium - (2 h); 12. Akty prawne okołoustawowe: kodeks cywilny, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach do 14 000 euro - (3 h). - Dzień piąty: Przygotowywanie projektów uchwał (7 h szkoleniowych) 13. Mechanizmy i zasad redagowania aktów prawnych. Uchwała jako instytucja prawa samorządowego - (2 h); 14. Budowa uchwały; formułowanie treści uchwały, oznaczenie przepisów uchwały i ich systematyzacja; treść uchwały; uzasadnienie do uchwały - (3 h); 15. Zgodność uchwał i aktów administracyjnych z prawem w aspekcie formalnym i merytorycznym - (1 h); 16. Prawidłowe przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza jako organu gminy i kierownika jednostki - (1 h). - Dzień szósty: Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej (7 h szkoleniowych) 17. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych, zakres uprawnień Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ich realizacja - (1 h); 18. Zasady przetwarzania danych osobowych. Zabezpieczenie danych osobowych. Rejestracja zbiorów danych. Uprawnienia osób fizycznych w stosunku do administratora danych - (3 h); 19. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych - (1 h); 20. Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji - podstawowe akty prawne - krótka charakterystyka prawa prasowego i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naruszenia przez prasę dóbr osobistych, odmowy udzielenia informacji publicznej - (2 h). III. Szczegółowe wymagania w stosunku do usługi szkoleniowej i cateringu: 3.1. Wymagania dotycząca materiałów merytorycznych dla uczestników: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom szkoleń następującą liczbę materiałów szkoleniowych: 1 zestaw materiałów szkoleniowych na każde 2 dni szkoleniowe dla jednego uczestnika tj. łącznie 120 zestawy. Łącznie w ramach wszystkich modułów szkoleniowych wykonawca przygotuje, wydrukuje i przekaże 120 zestawy materiałów szkoleniowych (w tym prezentacje, przykłady, komentarze) uczestnikom szkoleń. Wykonawca jest także zobowiązany przekazać po 1 egzemplarzu materiałów szkoleniowych Zamawiającemu. Każdy zestaw materiałów szkoleniowych musi zawierać 30 stron treści merytorycznych będących przedmiotem prowadzonego szkolenia (prezentacje, przykłady, komentarze itp.) a także posiadać spis treści, stronę tytułową. Każdy zestaw ma zostać trwale złączony (zbindowany lub zszyty). Materiały szkoleniowe Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji w wersji elektronicznej Zamawiającemu nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem każdego z modułów szkoleniowych. 3.2 Wymagania dotycząca dokumentowania szkoleń: a) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wydruku zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach w ilości odpowiadającej liczbie uczestników oraz przekazanie ich uczestnikom za potwierdzeniem odbioru po zakończeniu udziału w każdym module szkoleniowym. Wzór zaświadczenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji w wersji elektronicznej Zamawiającemu 3 dni przed rozpoczęciem danego modułu szkoleniowego. b) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji realizowanych szkoleń według wzorów przesłanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną po podpisaniu umowy. Dokumentacja, o której mowa dotyczy w szczególności: 1) list obecności, 2) dzienników zajęć, 3) programów zajęć, 4) ankiet ewaluacyjnych, 5) kserokopii zaświadczeń ukończenia szkoleń, 6) list potwierdzających odbiór: - materiałów szkoleniowych, - skorzystania z cateringu, - wydanych zaświadczeń ukończenia szkoleń. c) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego programu szkoleń na każdy dzień szkoleniowy w oparciu o najważniejsze zagadnienia wskazane w punkcie II. Programy szkoleń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji w wersji elektronicznej Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń dla każdej grupy. d) Wszystkie dostarczone dokumenty, formularze, materiały, etc. związane z realizacją niniejszego zamówienia muszą być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: http://ip2.mac.gov.pl/portal/ip2/538/1265/Promocja_EFS.html 3.3. Wymagania dotyczące cateringu Wykonawca jest zobowiązany do organizacji cateringu dla uczestników szkoleń i wykładowców w postaci 2 przerw kawowych i 1 przerwy obiadowej - każdego dnia szkolenia - według poniższych wymagań: a) serwis kawowy: Serwowany będzie w każdym dniu szkoleniowym dla uczestników szkolenia i wykładowców w sali szkoleniowej lub w innej sali znajdującej się w siedzibie Zamawiającego w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem warników do grzania wody lub termosów, filiżanek, szklanek, łyżeczek i serwetek w liczbie adekwatnej do liczby uczestników szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza stosowania naczyń i sztućców jednorazowego użytku. W zakres serwisu kawowego powinny wejść: -ciastka (mieszanka deserowa - delicje, wafelki, ciastka kruche, itp.): 10 szt. różnych ciastek na osobę; -ciasto świeżo pieczone: 150 g na osobę; -kawa rozpuszczalna - 2 filiżanki - 2 x 250 ml na osobę, -kawa mielona - 2 filiżanki - 2 x 250 ml na osobę, -herbata - 1 filiżanka - 250 ml na osobę, -1 butelka - 0,5 l wody mineralnej niegazowanej na osobę, -1 butelka - 0,5 l wody mineralnej gazowanej na osobę, -cukier - 8 łyżeczek lub 8 saszetek po 2 g na osobę, -śmietanka do kawy - 100 ml na osobę, -cytryna do herbaty - 1 plasterek na osobę. b) przerwa obiadowa: Obiad będzie serwowany każdego dnia szkolenia dla jego uczestników oraz wykładowców w sali szkoleniowej lub w innej sali znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania naczyń i sztućców jednorazowego użytku. Menu obiadowe powinno być odrębnie przygotowane na każdy dzień szkoleniowy dla danej grupy i powinno składać się przynajmniej z: 1 zupy, 1 ciepłego dania głównego (w postaci dania mięsnego lub rybnego, ziemniaków lub zamienników w postaci kaszy, ryżu lub frytek) oraz surówki lub gotowanych warzyw, a także soku do picia: -zupa - 250 ml na osobę, -porcja mięsa lub ryby - 150 g na osobę, -porcja ziemniaków/kaszy/ryżu/frytek - 150 g na osobę, -surówka/ gotowane warzywa - 150 g na osobę, -sok z owoców 100% - 250 ml na osobę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi szkoleniowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 000 złotych brutto. W tym celu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 6 wraz z potwierdzeniem ze strony zamawiającego, że usługi te zostały przez wykonawcę wykonane należycie (np. protokół końcowy odbioru, referencje). Ponadto Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 6 wykładowcami posiadającymi wyższe wykształcenie, w tym 2 wykładowcami do modułu ogólnego i 4 wykładowcami do modułu specjalistycznego. Każdy wykładowca zaproponowany do prowadzenia szkoleń w ramach modułu ogólnego musi posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej, przez którą należy rozumieć prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, seminariów, kursów, warsztatów itp. w dziedzinie zgodnej z danym tematem szkoleniowym (Techniki komunikacji i wystąpienia publiczne; Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej; Walka ze stresem i umiejętność działań pod presją; PR, współpraca pomiędzy JST), do którego został zaproponowany - w wymiarze co najmniej 10 dni szkoleniowych (70 godzin dydaktycznych), przeprowadzonych w ciągu dwóch lat przed terminem składania ofert. Każdy wykładowca zaproponowany do prowadzenia szkoleń w ramach modułu specjalistycznego musi posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej, przez którą należy rozumieć prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, seminariów, kursów, warsztatów itp. w dziedzinie zgodnej z tematem szkoleniowym (Zarządzanie kadrami; System ocen pracowniczych; Zamówienia publiczne; Przygotowywanie projektów uchwał; Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej), do którego został zaproponowany - w wymiarze co najmniej 10 dni szkoleniowych (70 godzin dydaktycznych), przeprowadzonych w ciągu dwóch lat przed terminem składania ofert. Ponadto każdy wykładowca zaproponowany do prowadzenia szkoleń w ramach modułu specjalistycznego z zakresu zamówień publicznych oraz przygotowywania projektów uchwał musi posiadać wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania dysponowania mniejszą liczbą wykładowców w przypadku, gdy jeden wykładowca będzie posiadał odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w dziedzinach zgodnych z tematami szkoleniowymi. Jeżeli ten sam wykładowca zostanie wskazany do kilku tematów, Wykonawca musi wykazać spełnianie wymagań dla każdego tematu odrębnie. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika); 3)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku: a) Jeżeli nastąpią zmiany przepisów prawa, ale tylko takich, które znajdują zastosowanie do stosunków prawnych, powstałych przed wejściem ich w życie, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Wystąpienia konieczności zmiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (śmierć, choroba, rezygnacji z pracy lub zlecenia, inne przyczyny niezależne do Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże osobę/y o co najmniej takich samych kwalifikacjach. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji poszczególnych bloków jeśli wynikać to będzie z przedłużenia się procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając takie zapotrzebowanie na adres: admfin.pokl@chelmno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. nr 101 (Biuro Informacji Publicznej).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Do pobrania:


SIWZ (175kB) pdf

Załącznik 1 (95kB) pdf

Załącznik 2 i 3 (96kB) pdf

Załącznik 4 - umowa (86kB) pdf

Załącznik 5 (77kB) pdf

Załącznik 6 (75kB) pdf

Załącznik Nr 1 do umowy (132kB) pdf

Załącznik 2 do umowy (89kB) pdf

Załącznik 3 do umowy (87kB) pdf


Opublikował: Przemysław Małkowski (26 lipca 2012, 12:23:51)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (17 sierpnia 2012, 14:02:21)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij