Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-6/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 8 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Chełmno, dnia 10.08.2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2012 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: oferta oznaczona nr 3 Wykonawcy SoftHard S.A. ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  




Chełmno, dnia 10.08.2012 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2012 
  
WYBÓR OFERTY 
  
  
Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.          Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
  
oferta oznaczona nr 3 Wykonawcy 
SoftHard S.A. ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, 
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 54432,42 zł, (brutto). Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – 12 miesięcy Opłata roczna za prowadzenie serwisu powdrożeniowego: 5568,00 zł (netto) Liczba uzyskanych punktów – 70,34 
  
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału       w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
    
Poniżej przedstawiono wykaz Wykonawców, ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją. 
WYKONAWCA 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
DomConsult Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 73, 60-479 Poznań 
uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 60% - 41,36 
uzyskane punkty w Kryterium koszt serwisu powdrożeniowego waga - 40% - 3,69 
Razem – 45,05 
  
WYKONAWCA 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
UNISOFT Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia 
uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 60%- 18,09 
uzyskane punkty w Kryterium koszt serwisu powdrożeniowego waga - 40% - 40,00 
Razem – 58,09 
  
WYKONAWCA 
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: 
SoftHard S.A. ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock 
uzyskane punkty w Kryterium cena waga - 60% - 60,00 
uzyskane punkty w Kryterium koszt serwisu powdrożeniowego waga - 40% - 10,34 
Razem – 70,34 
  
UZASADNIENIE 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kosztu serwisu powdrożeniowego (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
  
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie       z art. 94 ust. 1 pkt 1). 
 
    Wybór oferty (262kB) pdf
 
 
 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2012 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
 
„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego  oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).    
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno. 
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl. 
4.        Przedmiot zamówienia: 
„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
-48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
-48610000-7 Systemy baz danych 
-72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania 
-72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania 
-80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 
-72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7.        Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2012 r.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
9.        Wymagane wadium:  1500,00 zł 
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 60 %, Koszt serwisu powdrożeniowego – 40 %. 
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2, pokój nr 17. 
Termin składania ofert upływa    -    08. 08. 2012 r. godz. 9:00  
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    08. 08. 2012 r. godz. 9:30 
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: 
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10 
Grażyna Stożek Tel. 56 686 49 33 
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2012 pod numerem 269740 - 2012
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (329kB) pdf
Załącznik nr 1 (231kB) pdf
Załącznik nr 2 (145kB) pdf
Załącznik nr 3 (182kB) pdf
Załącznik nr 4 (173kB) pdf
Załącznik nr 5 (130kB) pdf
Załącznik nr 6 (1864kB) pdf
Załącznik nr 7 - zmieniony (590kB) pdf
Załącznik nr 8 - zmieniony (209kB) pdf



                                                   
                                                  
  
  
WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (899kB) pdf

Chełmno dnia 03.08.2012 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2012 
                                                                                                                       

  
WYJAŚNIENIE 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                 
  
Dot.     przetargu nieograniczonego na „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawa bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” 
  
  
PYTANIA 
z dnia 01. 08. 2012 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 01.08.2012 r. wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 
  
Pyt 1.
W Załączniku nr 6 do SIWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 1 Zamawiający zapisał, iż przedmiot zamówienia ma obejmować dostawę, instalację i wdrożenie ZSI dla co najmniej 12 użytkowników, natomiast w pkt. 3 Zamawiający wymaga dostarczenia bazy danych obejmującej licencje dla minimum 10 użytkowników. 
 W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie bądź doprecyzowanie ilości wymaganych licencji w ramach ZSI oraz bazy danych. 
  
Pyt 2. 
W Załączniku nr 6 do SIWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2 Zamawiający zapisał, iż wdrożenie w siedzibie Zamawiającego będzie obejmowało migrację danych z aktualnie używanych systemów. 

Prosimy o podanie informacji na temat aktualnie używanych systemów przez Zamawiającego. 
  
Pyt 3. 
W Załączniku nr 6 do SIWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2 Zamawiający zapisał, iż wdrożenie w siedzibie Zamawiającego będzie obejmowało połaczenie systemu ZSI z używanymi urządzeniami Psion. 
 W związku z powyższym Zamawiający prosi i podanie szczegółowych danych na temat użytkowanych zestawów inkasenckich Psion w zakresie: Producenta, Modelu Parametrów (procesor/pamięć) Systemu operacyjnego (nazwa/wersja). 
 
Pyt 4.
 W Załączniku nr 7 do SIWZ we Wzorze umowy w §5 pkt. 15 Zamawiający zapisał, iż „w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy strony zobowiązują się do zawarcia umowy serwisu powdrożeniowego.” Natomiast w Załączniku nr 8 z Założeniach do Umowy o serwis powdrożeniowy w §6 Zamawiający zapisał, iż „niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy”. 
 Prosimy o doprecyzowanie terminu obowiązywania Umowy o serwis powdrożeniowy. Czy niniejsza umowa będzie obowiązywała od dnia zakończenia wdrożenia, czy od dnia jej podpisania, uwzględniając okres 21 dni od dnia podpisania umowy na dostawę i wdrożenie ZSI oraz dostawę bazy danych. 
  
Pyt 5. 
W Załączniku nr 7 do SIWZ we Wzorze umowy w §1 Zamawiający zapisał, iż przedmiot umowy obejmuje dostawę bazy danych, udzielenie licencji na ZSI oraz wdrożenie ZSI. 

Wykonawca, realizując zamówienie, udziela licencji na ZSI bezpośrednio po ich dostarczeniu, zgodnie z zapisem we wzorze umowy w §4 pkt. 2: „Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy nieprzenaszalnej licencji nieograniczonej w czasie na użytkownika ZSI, o której mowa w §1 pkt. 2 w siedzibie zleceniodawcy i jego jednostkach organizacyjnych”. 
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę warunków płatności w podziale na dwa etapy: 
-        ETAP I – za udzielenie licencji ZSI i dostawę bazy danych: 
W terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu zainstalowania ZSI i dostawy bazy danych, 
-        ETAP II – za wdrożenie ZSI: 
W terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu wdrożenia systemu ZSI. 
  
Pyt 6. 
W Załączniku nr 7 do SIWZ we Wzorze umowy w §8 w pkt. 1 Zamawiający przedstawił wysokość kary umownej, wynoszącej 0,1% ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 
 Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie wysokości kar umownych z wartości 0,1% na 0,05% z uwagi na konieczność zachowania proporcjonalności wysokości kary umownej w stosunku do poniesionej straty. 
  
  
Odpowiedź na pytanie 1: 
  
Zamawiający nie jest wstanie wprost odpowiedzieć na pytanie: "Ile jest wymaganych licencji ?"
ponieważ nie zna wszystkich rodzajów licencji jakie znajdują się w aktualnej ofercie producentów
baz danych ani producentów systemów zintegrowanych. 

Ponieważ podane informacje budzą wątpliwości postaramy się je doprecyzować:
systemu będzie używało 12 użytkowników (12 osób)  jednak zakładamy, 
że równocześnie w systemie będzie pracować (logować się) nie więcej niż 10 osób. 
Powyższe założenia dotyczą zarówno ZSI jak i Bazy danych. 
  
  
  
Odpowiedź na pytanie 2: 
  
Wymagana przez Zamawiającego migracja danych dotyczy niżej wymienionych systemów: 
Symfonia Handel 
Symfonia FK (Finanse Księgowość) 
Symfonia Forte Środki Trwałe 
Arbigo – FIRMA- WODA (Dos) 
Arbigo – INKASENT 
Tor Soft – FIRMA wersja 2 
  
  
Odpowiedź na pytanie 3: 
  
Zamawiający posiada dwa zestawy urządzeń Psion. 
  
Zestaw 1: 
PSION Teklogix 
MODEL - PSION Workabout MX 2MB 
PARAMETRY (procesor, pamięć) – 16-bitowy NEC V30MX taktowany zegarem 27.684 MHz 
Wewnętrzna pamięć RAM 2 MB 
SYSTEM OPERACYJNY (nazwa, wersja) – EPOC16 
  
  
  
Zestaw 2: 
PSION Teklogix 
PRODUCENT- Psion Teklogix WORKABOUT PRO 
MODEL - C 
PARAMETRY (procesor, pamięć) - XScale-PXA255A0- 400MHz, 128MB  RAM, 64MB flash 
SYSTEM OPERACYJNY (nazwa, wersja) - Microsoft Windows CE.NET Version 4. 20    IZAR WIN CE wersja 2.00(g) 
  
  
  
Odpowiedź na pytanie 4: 
Wprowadza się modyfikację zapisu znajdującego się w Załączniku nr 8  do SIWZ w § 6, który otrzymuje brzmienie: 
  
„Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia dokonania odbioru wdrożenia ZSI, potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.” 
  
  
  
Odpowiedź na pytanie 5: 
  
Wprowadza się modyfikację zapisu znajdującego się w Załączniku nr 7  do SIWZ w § 6 pkt. 3 i 4, który otrzymuje brzmienie: 
  
3. Zapłata należności będzie dokonywana w dwóch transzach tj. 
a.              transza I – stanowiąca 50% wartości licencji na ZSI i bazy danych, która wynosi: 
…………………………………..…… zł. netto 
……………………………………..… zł. brutto  (słownie brutto……………………….) 
będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu zainstalowania ZSI i dostawy bazy danych. 
b.             transza II – stanowiąca pozostałą część wartości zamówienia po wdrożeniu ZSI, która wynosi: 
…………………………………..…… zł. netto 
……………………………………..… zł. brutto  (słownie brutto………………………) 
będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
4.    Podstawę wystawienia faktur stanowi podpisany przez Strony Protokół zakończenia kolejnych etapów. 
  
  
Odpowiedź na pytanie 6: 
  
Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PYTANIA 
z dnia 02. 08. 2012 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 02.08.2012 r. wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 
  
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących punktów siwz: 
Pyt 1. 
Załącznik nr 6, str. 17 
Zamawiający wymaga: 
Wykonawca winien zasięgnąć szczegółowych informacji co do sprzętu, który posiada Zamawiający. 
Prosimy zatem o informację o parametrach posiadanych 10 stacji roboczych. 
  
Pyt 2. 
Załącznik nr 6, str. 17, p. 3 Serwis powdrożeniowy 
W punkcie tym Zamawiający określił zakres serwisu powdrożeniowego wymagając, aby Wykonawca świadczył na rzecz Zamawiającego 2 godziny miesięcznie prac obejmujących mi.in. konsultacje. Jednocześnie w punkcie 3 poniżej Zamawiający wymienia, iż serwis powinien obejmować także konsultacje telefoniczne. Prosimy o potwierdzenie, iż konsultacje telefoniczne wymagane przez Zamawiającego będą świadczone w ramach puli 2 godzin miesięcznie, a jeżeli mają to być dodatkowe konsultacje, to w jakim wymiarze miesięcznie należy je wycenić w ofercie? 
  
Załącznik nr 7, wzór umowy :
Pyt 3. 
par. 3 ust. 3: 
Prosimy o potwierdzenie, iż przejście własności nośnika i egzemplarza dokumentacji nie powoduje w tym zakresie przejścia autorskich praw majątkowych do ZSI lub dokumentacji. 
  
Pyt 4. 
w par. 4 pkt 2: 
Prosimy o potwierdzenie, iż licencja ma charakter "niewyłączny" oraz dodanie w umowie liczby stanowisk, na które udzielona jest licencja. 
  
Pyt 5. 
par. 7: 
Prosimy o określenie, w jakim terminie zostanie zwolnione zabezpieczenie. 
  
Pyt 6. 
par. 8: 
Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zmiany sposobu naliczania kar.  Ze względu na to, iż kary nie podlegają podatkowi VAT, prosimy o potwierdzenie, iż będą naliczane od kwoty netto. Ponadto prosimy o wskazanie minimalnego terminu, jaki może zostać ustalony na usunięcie wady. 
  
Pyt 7. 
par. 10 ust. 2: 
Prosimy o uszczegółowienie, o jakich etapach jest tutaj mowa, gdyż umowa zakłada jeden termin końcowy wykonania, zatem terminy zwłoki winny odnosić się do terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy. Ponadto odstąpienie zwykle jest poprzedzone pisemnym wystąpieniem do Zleceniobiorcy o usunięcie naruszeń i wyznaczeniem w tym celu dodatkowego terminu – czy Zamawiający zakłada takie dodatkowe wystąpienie? (pytanie dot. także ust. 1) 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
System ZSI winien poprawnie pracować na min. 10 stacjach roboczych będących w posiadaniu Zamawiającego o parametrach przedstawionych poniżej. 
  
2 stacje o parametrach: 
Hawlett-Packard ProBook 5310m 
System: Windows 7 Professional 
Procesor: Intel(R) Core (TM) 2 Duo CPU P9300 @ 2,26GHz 2,27GHz 
Zainstalowana pamięć (RAM): 2 GB 
  
1 stacja o parametrach: 
HP Company dx 2400 Microtower 
Intel(R) Core (TM) 2 uo CPU 
E 8200@ 2.66 GHz 
1.97 GHz, 199GB RAM 
System Microsoft Windows XP Professional wersja 2002 dodatek Service Pack 3 
  
1 stacja o paramertach: 
AMD Athlon (tm) 64 Processor 3000+ 2,02 GHz, 1,00 GB RAM 
 System Microsoft Windows XP Professional 
wersja 2002 dodatek Service Pack 3 
  
1 stacja o paramertach: 
Microsoft Windows XP Proffesional wer. 2002 
dodatek Service Pack 3 
AMD Athlon (tm) 64 
Processor 3000+ 2,02 GHz, 1,00 GB RAM DDR 400 
  
1 stacja o paramertach: 
Hawlett-Packard Company HP PRO 3130 Microtower PC 
Intel(R) Core (TM) I 3 CPW, 550@ 3.20 GHz 3.20 GHz 
Pamięć – 3.00 GB (dostępne: 2,74 GB) 
64-bitowy system operacyjny 
Windows 7 Professional Copyringt 2009 Microsoft Corporation Service Pack 3 
  
1 stacja o paramertach: 
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ 
2.01 GHz 1.00 GB RAM 
System Microsoft Windows XP Home Edition wersja 2002 dodatek Service Pack 3 
Pozostałe trzy stacje robocze o parametrach niezbędnych do prawidłowej pracy ZSI, zostaną zakupione w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
  
  
Odpowiedź na pytanie 2: 
Konsultacje telefoniczne świadczone będą w ramach opieki informatycznej tj. 2 godzin miesięcznie. 
  
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający potwierdza, iż przejście własności nośnika i egzemplarza dokumentacji nie powoduje w tym zakresie przejścia autorskich praw majątkowych do ZSI lub dokumentacji. 
  
  
Odpowiedź na pytanie 4: 
a)      Zamawiający potwierdza, iż licencja ma charakter niewyłączny. 
b)      Wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) określa warunki wykonania przedmiotu zamówienia, a nie reguluje szczegółowych warunków udzielonej licencji. 
Z uwagi na różnorodny charakter udzielanych licencji Zamawiający nie jest wstanie wprost określić "Ile jest wymaganych licencji", Zamawiający nie zna wszystkich rodzajów licencji jakie znajdują się w aktualnej ofercie producentów baz danych ani producentów systemów zintegrowanych. 
Zgodnie z SIWZ Systemu będzie używało 12 użytkowników (12 osób)  jednak zakładamy, 
że równocześnie w systemie będzie pracować (logować się) nie więcej niż 10 osób. 
Powyższe założenia dotyczą zarówno ZSI jak i Bazy danych. 
  
  
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zgodnie z § 11 pkt 6 UMOWY należy odnieść się do zapisów SIWZ, która w punkcie 20.4. określa: 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
  
  
  
Odpowiedź na pytanie 6: 
Wprowadza się modyfikację zapisu znajdującego się w Załączniku nr 7  do SIWZ w § 8 pkt. 1 i 3, który otrzymuje brzmienie: 
  
1. Za nieterminowe oddanie Zleceniodawcy przedmiotu umowy, za nie usuniecie w określonym przez Zleceniodawcę terminie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20% wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% ceny przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 lit. a. 
  
3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny zadania za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 20 % wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zleceniobiorcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu: 
a.       opóźnienia wynikające z nie przygotowania bazy przez Zleceniodawcę, 
b.      zwłoki w odbiorze końcowym robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
  
oraz dodano pkt 5 o treści: 
  
5. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający określi termin na ich usuniecie, nie krótszy niż 5 dni roboczych. 
  
  
Odpowiedź na pytanie 7: 
  
W § 10 pkt 2 Wzór Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) mowa jest o kolejnych etapach realizacji przedmiotu zamówienia tj. dostarczenie oprogramowania ZSI oraz bazy danych, etapy wdrożenia ZSI określone w „harmonogramie wdrożenia”, zgłoszenie do odbioru wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz pozostałe terminy i postanowienia zawarte w umowie. Zamawiający w  § 10 pkt 1 określił, iż odstąpienie od umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do właściwego wykonania obowiązków umownych. 
  
  
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.   
  
  
  
  
  
PYTANIA 
z dnia 03. 08. 2012 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 01.08.2012 r. wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 
  
pytanie: 
  
W nawiązaniu do ww. specyfikacji zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie konfiguracji serwera na którym będzie instalowana baza danych wraz z aplikacjami. 
  
odpowiedź na pytanie: 
  
Informacja na temat konfiguracji serwera zawarta jest w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 6 do SIWZ. 
  
Processor Intel® Xeon® E5520, 2.26Ghz, 8M Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT, 1066MHz Max Memory Pamięć 4GB DDR3, 1066MHz 
Pamięć masowa: 4 dyski 250GB, SATA, 3.5-inch, 7.2K RPM Hard Drive (Cabled) pracujące w RAID C5 Cabled - RAID 5 with PERC 6/i, 
System operacyjny: Windows Server 2008 lub nowszym. 
Poprawna praca serwera oraz stacji klienckich nie wymaga uruchomienia Active Directory.


                                       
                                                  
  
  
    ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (510kB) pdf


Chełmno dnia 03. 08. 2012 r. 
  
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2012 
  
Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu 
  
  
ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  
  
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.       z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dostawę bazy danych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”.
  
  
1.    W Załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 6 
Jest: 
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia popisania umowy. 
Otrzymuje on brzmienie: 
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia dokonania odbioru wdrożenia ZSI, potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 
  
  
2.    W Załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 6 pkt 3 i 4 
Jest: 
3. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu końcowego odbioru. 
4. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony Protokół zakończenia wdrożenia. 
Otrzymuje on brzmienie: 
3. Zapłata należności będzie dokonywana w dwóch transzach tj. 
a.              transza I – stanowiąca 50% wartości licencji na ZSI i bazy danych, która wynosi: 
…………………………………..…… zł. netto 
……………………………………..… zł. brutto  (słownie brutto…………………………………………..) 
będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu zainstalowania ZSI i dostawy bazy danych. 
b.             transza II – stanowiąca pozostałą część wartości zamówienia po wdrożeniu ZSI, która wynosi: 
…………………………………..…… zł. netto 
……………………………………..… zł. brutto  (słownie brutto…………………………………………..) 
będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
4. Podstawę wystawienia faktur stanowi podpisany przez Strony Protokół zakończenia kolejnych etapów. 
  
  
  
3.    W Załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 pkt 1 i 3 
Jest: 
1. Za nieterminowe oddanie Zleceniodawcy przedmiotu umowy, za nie usuniecie w określonym przez Zleceniodawcę terminie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 lit. b za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20% wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% ceny przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 lit. b. 
  
3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny zadania za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 20 % wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zleceniobiorcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu: 
a.       opóźnienia wynikające z nie przygotowania bazy przez Zleceniodawcę, 
b.      zwłoki w odbiorze końcowym robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
  
  
Otrzymuje on brzmienie: 
1. Za nieterminowe oddanie Zleceniodawcy przedmiotu umowy, za nie usuniecie w określonym przez Zleceniodawcę terminie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 lit. a za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20% wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% ceny przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 lit. a. 
  
3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny zadania za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 20 % wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zleceniobiorcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu: 
a.       opóźnienia wynikające z nie przygotowania bazy przez Zleceniodawcę, 
b.      zwłoki w odbiorze końcowym robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
  
oraz dodano pkt 5 o treści: 
  
5. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający określi termin na ich usuniecie, nie krótszy niż 5 dni roboczych. 
  
  
  
  
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert. Na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl/ zamieszczono do pobrania zmieniony Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8 do SIWZ, zawierający zmienione zapisy. 
  
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone „Zmianą treści SIWZ” podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferty złożone bez zastosowania się do zmiany, podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ. 
  
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
  
   zmienione załączniki:
Załącznik nr 7 - zmieniony (590kB) pdf
Załącznik nr 8 - zmieniony (209kB) pdf
                                                                                                                    
 
                                           
 

Opublikował: Cacałowski (25 lipca 2012, 13:11:27)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (10 sierpnia 2012, 14:53:36)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1338

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij