Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2006

zamówienie na:

Zabezpieczenie i odtworzenie murów obronnych w Chełmnie – odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej (tzw. mur nr 40, baszta nr 41, mur nr 45) w celu usunięcia szkód i zagrożeń powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2006
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym informuje, że dnia 9 maja br. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert dla przedmiotowego zamówienia publicznego. W świetle przyjętych w postępowaniu przetargowym kryteriów najkorzystniejsza okazała się i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia oferta złożona przez: RESTAURO Sp. z o.o. ul. Łazienna 4 87-100 Toruń z nw. składnikami cenotwórczymi: stawka roboczogodziny (brutto tj. z narzutami i należnym podatkiem VAT) 21,58 PLN stawka roboczogodziny (netto tj. bez narzutów i należnego podatku VAT) 8,50 PLN koszty pośrednie Kp - 75 % koszty zakupu Kz - 12 % zysk Z - 19 % należny podatek VAT - 22 %  Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym

1.0. Zamawiający :

Burmistrz Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

www.chelmno.pl

tel. 056/6771732 fax 056/6771774

2.0. Określenie trybu zamówienia :

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3.0. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dokumentację przetargową w postaci :

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2) formularz ofertowy;

3) dokumentacja budowlana;

4) przedmiar robót;

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

6) projekt umowy;

można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 16 lub za zaliczeniem pocztowym.

4.0. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zabezpieczenie i odtworzenie murów obronnych w Chełmnie” – odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej (tzw. mur nr 40, baszta nr 41, mur nr 45) w celu usunięcia szkód i zagrożeń powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Całość robót należy wykonać w oparciu o:

1) dokumentację budowlaną;

2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

3) wytyczne nadzoru konserwatorskiego;

4) obowiązujące przepisy i normy;

5) przeprowadzoną wizję na obiekcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, dokumentacji budowlanej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

5.0. Termin realizacji zadania :

Zadanie należy zrealizować w terminie : od 1 czerwca 2006 r. do 31 lipca 2006 r.

6.0. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i art.22 ust.1, spełniający następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie parwnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- posiadaja niezbędna wiedzę i doświadczenie,

- posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.0. Wadium :

Wadium w kwocie 3.000 zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

8.0. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:

- stawka roboczogodziny (brutto tj. z narzutami i należnym podatkiem VAT) -90%

- koszty zakupu -10%

9.0. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy składać do dnia 09.05.2006 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pokój nr 3.

10.0. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2006 r. o godz. 11.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1.

11.0. Termin związania z ofertą :

Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

12.0. Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami :

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pokój nr 16 telefon (0-56) 677-17-54 pan Marek Maćkowski.

Burmistrz Miasta Chełmna

mgr Mariusz Kędzierski


Opublikował: Marek Maćkowski (11 kwietnia 2006, 08:27:46)

Ostatnia zmiana: Marek Maćkowski (22 maja 2006, 08:45:23)
Zmieniono: wynik postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1615

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij