Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu "Podnieś głowę – potrafisz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie: 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych i życiowych 3. Doradztwa zawodowego 4. Doradztwa prawnego 5. Programu Aktywności Lokalnej - trening kompetencji społecznych i życiowych, doradztwo specjalistyczne (terapeuta zajęciowy, psycholog lub pielęgniarka), zajęcia z doradcą zawodowym,

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetargu nieograniczony
nr sprawy: MOPS.4202.1.2012
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 7 maja 2012  09:00
wynik postępowania: Nr ogłoszenia: MOPS.4202.1.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie Adres: ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno Internet: www.bip.chelmno.pl Numer telefonu/fax.: (56) 686 18 50 2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych i życiowych 3. Doradztwa zawodowego 4. Doradztwa prawnego 5. Programu Aktywności Lokalnej Realizowanych w ramach projektu „Podnieś głowę - potrafisz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wybrana oferta: P.U.H ''ELIM'', ul. Małcużyńskiego 11, 86-100 Świecie – cena oferty: 107 780,00 zł. brutto. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w oparciu o kryterium cena – 100 %. 5.Streszczenie ceny i porównanie złożonych ofert. Oferta 1 Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków – cena oferty 173 052,00 zł.- punktacja w oparciu o kryterium ceny – 62,28 pkt. Oferta 2 FUNDACJA GOSPODARCZA PRO EUROPA, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń – cena oferty 117 402,00 zł. - punktacja w oparciu o kryterium ceny – 91,80 pkt. Oferta 3 Centrum Nauczania ''LETS GO”, ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie – wykonawca odrzucony . Oferta 4 INFO – BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz – cena oferty 120 000,00 zł. - punktacja w oparciu o kryterium ceny – 89,82 pkt. Oferta 5 P.U.H ''ELIM'', ul. Małcużyńskiego 11, 86-100 Świecie – cena oferty 107 780,00 zł. - punktacja w oparciu o kryterium ceny- 100 pkt 6. Informacja o ofertach odrzuconych: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę Centrum Nauczania "LET'S GO", ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie. Uzasadnienie prawne: Podstawą do odrzucenia oferty jest art.89 ust.1 pkt 2 tj. niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Z przedłożonych wyjaśnień oferty wynika, że Oferent planuje wykonać część przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej w drugiej połowie sierpnia, co jest niezgodne z treścią opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Zamawiający w cz. III SIWZ podał, iż dwa dwudniowe wyjazdy mają się odbyć w lipcu i sierpniu. Takie zaplanowanie realizacji zamówienia wynika z charakteru działań PAL oraz jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, który Zamawiający złożył w Instytucji Pośredniczącej. Zamawiającemu nie chodziło o wykonanie przedmiotu zamówienia w dowolnym, dogodnym dla Oferenta terminie, dlatego też w SIWZ celowo określił miesiące, w których zamówienie ma zostać wykonane. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych).  wynik postępowania (21kB) plik

I. Zamawiający: 
1. Pełna nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 
2. Adres: ul. Gen.J.Hallera  11, 86-200 Chełmno 
3. Internet: www.bip.chelmno.pl 
4. Numer telefonu/fax.:  (56) 686 18 50 
  
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. Z 210r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 
2.Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej. 
  
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu "Podnieś głowę – potrafisz" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie: 
1. Kursów  zawodowych 
2. Treningu kompetencji  społecznych i życiowych 
3. Doradztwa zawodowego 
4. Doradztwa prawnego 
5. Programu Aktywności Lokalnej -  trening kompetencji społecznych i życiowych, doradztwo specjalistyczne (terapeuta zajęciowy, psycholog lub pielęgniarka), zajęcia z doradcą zawodowym, Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacji: 
CPV 80530000-8 Usługi w zakresie szkolenia zawodowego 
CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w zakresie rozwoju osobistego 
CPV 80000000-4 Usługi edukacyjno - szkoleniowe 
  
1. Kursy zawodowe: 
Kursy zawodowe teoretyczne i praktyczne w instytucjach i zakładach odpowiadających specyfice danego kursu dla 56 beneficjentów (podopieczni MOPS) 
a) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem – 14 osób (80 godz. dla każdej osoby) (IX, X,XI/2012r.) 
b) opiekun osób starszych – 17 osób (120 godz. dla każdej osoby) (IX, X,XI 2012r.) 
c) obsługa wózków jezdniowych i wymiany butli gazowej – 13 osób (67 godz. dla każdej osoby) (IX, X, XI/2012r.) 
d) stylizacja paznokci i przedłużanie paznokci metodą akrylową z elementami wizażu– 5 osób (40 godz.) (IX,X,XI/2012r.) 
e) opiekunka dziecięca - 1 osób (120 godz.) (IX, X, XI/2012r.) 
f) konserwator terenów zielonych  – 4 osób (40 godz.) (VIII/2012r.) 
g) pomoc kuchenna -  1 osoba ( 60  godz.) (IX, X, XI /2012) 
h) bukieciarstwo I stopnia-    1 osoba (40  godz.) ( IX, X, XI /2012) 
  
1 godzina dydaktyczna = 45 minut 
  
Wykonanie badań lekarskich dla 56 beneficjentów w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań  do odbycia  danego kursu  zawodowego i dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie będą wymagane. 
Okres trwania kursów:  sierpień, wrzesień, październik, listopad  2012 r. 
Kursy zawodowe winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze). 
Kursy winny odbywać się w czasie między godziną 8:00 a  18:00. 
Kursy winny odbywać się w Chełmnie lub w innej miejscowości oddalonej od Chełmna nie dalej niż 45 km. 
Dowiezienie (w sytuacji kiedy ze względów technicznych realizacja kursu na miejscu nie będzie możliwa) przez wykonawcę uczestników z ich miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursów i odwiezienie z powrotem do ich miejsca zamieszkania po zakończeniu kursów. 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania  obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 
  
2. Trening kompetencji społecznych i życiowych 
Trening kompetencji społecznych i życiowych dla 56 beneficjentów (podopieczni MOPS). 
Podział beneficjentów na trzy grupy. 
Ilość godzin dydaktycznych dla każdej grupy – 25 godz (1 godz. dydaktyczna - 45 minut) 
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00-18.00. 
Okres odbywania zajęć:  czerwiec, lipiec 2012 r. 
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów. 
Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć: 
-                   trening asertywności, 
-                   trening umiejętności społecznych, 
-                   sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, 
-                   zasady konstruowania celów życiowych, 
-                   komunikacja interpersonalna. 
Warsztaty winny odbywać się na terenie miasta  Chełmna. 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania  obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 
  
  
3. Doradztwo zawodowe w formie grupowej 
Doradztwo zawodowe dla 56 beneficjentów (podopieczni MOPS). 
Podział beneficjentów na trzy grupy. 
Zajęcia winny odbywać się w od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00-18.00. 
Okres odbywania zajęć:  czerwiec, lipiec 2012 r. 
Ilość godzin dydaktycznych dla każdej z grup – 30 godz. (1 godz. dydaktyczna = 45minut) 
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów. 
Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć: 
-                    charakterystyka rynku pracy, poszukiwanie ofert pracy, 
-                     metody aktywnego  poszukiwania pracy, 
-                     przygotowanie materiałów aplikacyjnych  (CV, list motywacyjny), 
-                    określenie kierunków poszukiwania pracy lub zmiana, podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami uczestnika, 
-                     rozmowa kwalifikacyjna.  
Warsztaty winny odbywać się na terenie miasta Chełmna. 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania  obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 
  
4. Doradztwo prawne w formie grupowej 
Zajęcia dla 56 beneficjentów (podopieczni MOPS). 
Podział beneficjentów na 3 grupy. 
Warsztaty winny odbywać się w od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz.8.00-18.00. 
Okres odbywania zajęć: czerwiec, lipiec 2012 r. 
Ilość godzin dydaktycznych dla każdej z grup – 35 godz. (1 godz. dydaktyczna = 45minut). 
Warsztaty winny być prowadzone przez specjalistów. 
Wymagany minimalny zakres tematyczny  zajęć: 
-                   prawo rodzinno -opiekuńcze, 
-                   prawo cywilne, 
-                   prawo działalności gospodarczej i zakładanie spółdzielni socjalnych. 
Zajęcia praktyczne- w formie jednego warsztatu winny odbywać się na terenie spółdzielni socjalnej w  woj. kujawsko - pomorskim. 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnienia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 0,5 litra na jednego uczestnika (sok, woda) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania  obiadowego (ziemniaki/ frytki, surówka, mięso). 
  
  
5. Program Aktywności Lokalnej 
Zajęcia z 8 beneficjentami i ich otoczeniem – rodzice lub opiekunowie, dzieci (łącznie 42 osoby). 
Forma zajęć wyjazdowa w m - cu lipcu i sierpniu 2012 r. (2 wyjazdy dwudniowe, każdorazowo                z jednym noclegiem i pełnym wyżywieniem). 
Zapewnienie dowozu wszystkich uczestników na miejsce odbywania się zajęć oraz powrotu do miejsca zamieszkania. 
W zajęciach winny być wykorzystane 4 instrumenty aktywnej integracji: 
a) społeczny 
b) zdrowotny 
c) zawodowy 
d) edukacyjny 
  
Wymagany minimalny zakres programowy zajęć w ramach warsztatów ,,Szkoły Rodzica”: trening kompetencji i umiejętności społecznych i życiowych w ilości 15 h:(pokonanie swoich lęków i obaw ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, autodiagnoza uczestników, rozwijanie prawidłowych relacji w rodzinie, zasady zdrowego stylu życia, dbałość o własny wizerunek, metody skutecznego poruszania się po rynku pracy); doradztwo specjalistyczne (psycholog, terapeuta zajęciowy,): podstawy pedagogiki i psychologi w kontekście opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, rozwijanie kompetencji rodzicielskich, ilości 6 h; doradztwo zawodowe w ilości 6 h; metody aktywnego poszukiwania pracy, podstawy tworzenia materiałów aplikacyjnych, warsztaty plastyczne w ilości 4 h (wspólne dla beneficjentów i otoczenia): "moja rodzina", praktyczne wykorzystanie nabytych na warsztatach wiedzy i umiejętności. 
Zajęcia prowadzone winny być przez specjalistów. 
Wykonawca zapewnienia w trakcie trwania pobytu wyjazdowego pełne wyżywienie dla uczestników i otoczenia oraz podczas trwania zajęć: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum kawa, herbata, zimne napoje 2 litry na jednego uczestnika - osoby dorosłe i dzieci (sok, woda)). 
Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe adekwatne do treści odbywanych  zajęć oraz opiekę dla dzieci podczas odbywania zajęć przez beneficjentów oraz ubezpieczenia wszystkich uczestników. 
  
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 
1. Organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych i w/w zajęć będących przedmiotem zamówienia w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 
2. Miejscem wykonania kursów zawodowych i w/w zajęć winno być miasto Chełmno, względnie miejscowość oddalona nie dalej niż 45 km od siedziby Zamawiającego w przypadku kursów zawodowych miejscowość poza terenem Chełmna, bez limitu kilometrów. 
3. Organizowanie zajęć praktycznych w pracowniach (placówkach, jednostkach, zakładach) przeznaczonych do prowadzenia kursów zawodowych oraz wyposażonych w niezbędny sprzęt do odbycia zajęć praktycznych w danym zawodzie będących przedmiotem zamówienia. 
4. Wykonawca zapewnia dojazd na kursy zawodowe, zajęcia praktyczne i pozostałe zajęcia do miejsca przeznaczenia, we własnym zakresie. 
5. Wykonawca zapewnia uczestnikom środki piśmienne i materiały dydaktyczne (narzędzia/odzież/obuwie) niezbędne do udziału w szkoleniach oraz odbycia zajęć praktycznych. 
6. Wykonawca prowadzi dokumentację w postaci: list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list potwierdzających otrzymanie posiłków, zdjęć z poszczególnych kursów i zajęć (na płycie CD), list obecności uczestników. 
7. Wykonawca – zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności              i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31,poz.216) - winien prowadzić dokumentację przebiegu kształcenia, na którą składają się: 
a) program nauczania, 
b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, rejestr wydanych zaświadczeń. 
8.Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich dokumentów dotyczących przeprowadzonych kursów i zajęć w terminie 14 dni po zakończeniu kursów, szkoleń i warsztatów. 
9. Wykonawca zapewnia wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego i zajęć według wzoru i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216). 
10.Wykonawca zapewnia oznakowanie materiałów szkoleniowych, list obecności, list odbioru cateringu i materiałów szkoleniowych poprzez umieszczanie  logo EFS z informacją                                o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
11.Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników kursów i zajęć o współfinansowaniu ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
12.Wykonawca zamieści ofertę szkolenia w bazie ofert szkoleniowych. 
13. Wszelkie uwagi Zamawiającego związane z jakością i ilością prowadzonych zajęć  (w tym zajęć praktycznych) Wykonawca uwzględni, najpóźniej w następnym dniu wyznaczonym na odbycie danych zajęć lub kursów. 
14. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz 
pomieszczenia do odbywania warsztatów, zajęć, kursów będących przedmiotem zamówienia. 
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia 
zorganizowania i przeprowadzania kursów zawodowych, zajęć,  warsztatów zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami. 
16.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. w trakcie kursów zawodowych i prowadzonych zajęć. 
17.Wykonawca zabezpieczy  uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do zajęć i kursów zawodowych przed zawarciem umowy. 
19.W przypadku każdorazowej absencji beneficjenta projektu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w formie; e.mail, fax lub telefonicznej nie później niż drugiego dnia. 
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów, o których mowa  w pkt. IX specyfikacji przed terminem zapłaty i rozliczeniem się z Wykonawcą z wykonania zamówienia. 
21.Wykonawca umożliwia przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanych kursów czy zajęć w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczona przez Zamawiającego   i Instytucję Pośredniczącą. 
22.Wykonawca opracuje i przeprowadzi badanie poziomu nabywania wiedzy wśród uczestników kursów i zajęć (osobno dla każdego modułu) na początku i na końcu szkolenia za pomocą ankiet pretest i posttest. Zebrane ankiety przekaże Zamawiającemu. 
23.Wykonawca sporządzi ewaluację całego zadania i raport ewaluacyjny, który przekaże Zamawiającemu. 
24. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 
  
  
IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 
-od dnia podpisania umowy  do 30 listopada 2012 r. 
  
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                                         w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych, i którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
1.                  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności objętej przedmiotem postępowania. 
Warunek w/w zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży stosowne zezwolenie potwierdzające, że instytucja szkoleniowa posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (podstawa prawna  art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. tj. Dz. U z 2008r. Nr 69, poz.415 z póź. zm). 
2.                  Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje). 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej                  5 zamówień polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć, warsztatów, kursów lub szkoleń na rzecz  Ośrodków Pomocy Społecznej lub Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,                 w tym nie mniej niż 3 o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, ilości uczestników biorących udział w szkoleniu i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie w postaci pisemnych referencji.  Ponadto usługi te muszą obejmować przynajmniej 3 różne kursy zawodowe dotyczące przedmiotu zamówienia. 
Projekty własne realizowane przez Wykonawców  nie uważa się za zamówienia. 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły "spełnia – nie spełnia" na podstawie dostarczonych dokumentów. 
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. ( załącznik nr 8 i 8 a) 
Do potwierdzenia tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym szczególności: 1 szt. rzutnik multimedialny + ekran, 3 szt. laptopów oraz zasobami kadrowymi, w ramach których osoby bezpośrednio zaangażowane                        w realizację zamówienia posiadają kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie zawodowe niezbędne do prowadzenia zajęć, warsztatów, kursów będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie zawodowe osób realizujących zamówienie poprzez  udokumentowanie przeprowadzonych minimum 9 szkoleń przez danego specjalistę: - 3 z zakresu treningu kompetencji  społecznych i życiowych, -3 z zakresu z doradztwa zawodowego, - 3 z zakresu doradztwa prawnego. 
4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Do potwierdzenia tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas nie krótszy, niż do zakończenia realizacji zamówienia 30.11.2012 r., z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 tys. zł.                    ( sto tysięcy złotych). 
5.  Niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca  złoży oświadczenie o braku wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą “spełnia/nie spełnia”. 
  
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: 
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz każdy                     z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy; 
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik; 
4) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy Zamawiającemu przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  
  VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu   1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1   ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – ( załącznik nr 2 do SIWZ), 2) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi  zostały wykonane należycie – (załącznik nr 3do SIWZ ), 3) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (załącznik nr8 a do SIWZ), 4)  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – (załącznik nr 8 do SIWZ), 5) Polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas nie krótszy, niż do zakończenia realizacji zamówienia 30.11.2012 r., sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 tys. zł. ( sto tysięcy złotych).    2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (załącznik nr 4 do SIWZ).   W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.   3.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w   szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.   4.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień   publicznych, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie   omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
  
 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                            o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia/nie spełnia. 
  
 8.  Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta    spełniać musi następujące wymagania: 
1) w  odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 oraz każdy                          z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy; 
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                            w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym  jako pełnomocnik. 
  
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawców należy kierować na adres wskazany  w pkt I SIWZ. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Postępowanie odbywa się w języku polskim – wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 
3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej i faksu. 
4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnienie niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Zamawiający przekazuje jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. 
7. Pytanie Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na swojej stronie internetowej. 
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Eliza Rokita, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
VIII. Termin związania ofertą: 
  
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
  
 IX.    Sposób przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały: 
1)  Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych ustawą Prawo Zamówień  Publicznych    (załącznik nr  2). 
3) Wykaz osób (specjalistów, trenerów i opiekunów),  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  poszczególnych modułów oraz wykaz niezbędnego sprzętu do wykonywania zamówienia, który posiada Wykonawca (zał. nr  8 i 8a do SIWZ). 
4) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi  zostały wykonane należycie – (załącznik  nr 3 do SIWZ ).   
5) Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z udziału w postępowaniu o  zamówienie    publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych – (załącznik nr 4 do SIWZ). 
6) Oświadczenie dotyczące osób uprawnionych do podpisywania ofert i  podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (załącznik  nr 5 do SIWZ). 
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o   udzielenie zamówienia. 
8) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy   (zgodnie    z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej).          
9) Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom (załącznik  nr  6 do SIWZ). 
10)  Formularz cenowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 
  
2.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie    wymagane dokumenty i oświadczenia                                                                                                                                               
4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 
5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną      pieczątką. 
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedna ofertę. 
8.W przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 
9.Wymagane powyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
10. Ponadto zaleca się  ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ, spięcie oferty w sposób zapobiegający jej dekompletacji oraz ponumerowania wszystkich stron. 
11. Opakowanie i oznakowanie ofert: 
1) Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat), w zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,                                            ul. Hallera 11, 86- 200 Chełmno. 
2) Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 
Projekt systemowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie pt. ,, Podnieś głowę – potrafisz”. 
„Nie otwierać przed dniem   7 maja 2012r. godz. 9.15” 
3) Opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy. 
X.  Miejsce i termin składania- otwarcia ofert. 
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert. 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej, ul. Hallera 11, 86-200 Chełmno , Sekretariat. 
- Termin składania ofert - 7.05.2012r.  godz. 9.00 
- Termin otwarcia ofert -   7.05.2012r.  godz. 9.15 
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez  otwierania. 
3.  Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. Oferta otrzyma potwierdzenie złożenia z odnotowanym terminem złożenia (data i godzina) oraz numer jaki zostanie nadany. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana , informacje dotyczące ceny, a także termin wykonania zamówienia. 
6. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego                         z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie  otwierania ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. 
7. W toku  dokonywania  badania  oferty  i  oceny ofert  Zamawiający  może  żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
8. Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. 
9. Zamawiający poprawia omyłki w ofercie w sposób określony w art. 87 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ  kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 
  
XI. Opis sposobu obliczania ceny : 
1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu           zamówienia. 
2. Cena oferty pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom. 
Wartość przedmiotu zamówienia brutto ogółem (liczbą i słownie) Wykonawca powinien zamieścić                       w formularzu oferty. 
4. Wszystkie ceny i wartości, które pojawiają się w treści oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w polskiej walucie. 
5. Cena całkowita podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały czas realizacji umowy i nie podlega waloryzacji. 
  
XII. Opis  kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena 100%. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium uzyska najniższą cenę. 
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy. 
  
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,                    w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
Tryb zawarcia umowy: 
1.Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni  od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania  ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie  niezwłocznie  doręczone  wybranemu Wykonawcy. 
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie w/w dokumentów. Ich nie dostarczenie powodować będzie   niemożliwość zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
XIV.        Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w   sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 
Do SIWZ dołączony jest wzór  umowy- załącznik nr  9 do SIWZ 
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  o udzielenie zamówienia: 
1.      Wykonawca a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zmawiającego przez przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. 
2.      Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z dziełem VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3.      Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do Sądu Okręgowego Właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
XVI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
XVII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
      Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień uzupełniających. 
XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
XX. Adres poczty elektronicznej lub strony  internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w walutach obcych. 
XXII. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. 
      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
XXIV. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 
           Nie dotyczy. 
XXV. Podwykonawcy. 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział Podwykonawców, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z Podwykonawcami. 
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać: 
    a) zakres usług powierzonych Podwykonawcy, 
  b) kwotę wynagrodzenia za usługi – kwota ta nie może być wyższa niż cena zamówienia         brutto wynikająca z oferty Wykonawcy, 
    c) termin wykonania zakresu usług powierzonych Podwykonawcy, 
    d) warunki płatności, 
  e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą. 
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w  pkt. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 
6. Wykonawca poda w załączniku nr 6do SIWZ, zakres usług, który zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział Podwykonawców  w realizacji zamówienia), ich wartość oraz nazwy Podwykonawców. Pozostały zakres usług Wykonawca wykona siłami własnymi. 
7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 
8. Pod zlecanie usług przez Wykonawcę Podwykonawcom  w zakresie nieokreślonym w Załączniku Nr 6 do SIWZ w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ. 
9.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi każdorazowo od zakończenia kursu zawodowego, zajęć, wyjazdów, po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz Podwykonawcy, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe zostały uregulowane. 
  
Postanowienia końcowe: 
   W sprawach nieregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy z ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  oraz przepisy kodeksu cywilnego.


Do pobrania:

SIWZ (249kB) plik

Wyjaśnienia do SIWZ (16kB) plik

Opublikował: Przemysław Małkowski (18 kwietnia 2012, 14:40:54)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (15 maja 2012, 08:16:47)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1187

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij