Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2012

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kładki nad kanałem Browina dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.5.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2012  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro Zamawiający unieważnia postępowanie. UZASADNIENIE:Cena oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie j.w. przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  UWAGA!!!
Dnia 15.03.2012r. do tut. urzędu wpłynęło zapytanie o następującej treści:
" Zwracam się z prośbą o interpelację treści SIWZ-a dotyczącej projektu oznakowania i organizacji ruchu. W projekcie umowy w § 4 wymieniono liczbę i sposób opracowania.
W pkt 7 § 4 napisano: "projekt oznakowania i organizacji ruchu - 5 egz. papierowych + 1 egz. w formie elektronicznej- płyta CD, część tekstowa jako plik typu PDF, część graficzna jako pliki JPG, PDF." Natomiast według konserwatora o specjalności drogowej wynika, że mają to być zaledwie dwa znaki informujące o tym, że jest to kładka dla pieszych. Znaki te wystarczy umieścić na planie zagospodarowania. Czy zatem uzasadnione jest, aby projekt oznakowania i organizacji ruchu był tak rozbudowany i liczył 5 egzemplarzy papierowych + 1 egz. w formie elektronicznej, co spowoduje wzrost kosztów opracowania całej dokumentacji projektowej dla w/w zadania."

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Gmina Miasto Chełmno w odpowiedzi na Państwa pismo informuje, że znaki drogowe oznaczające kładkę dla pieszych wystarczy umieścić na planie zagospodarowania. Nie jest konieczne sporządzenie projektu oznakowania i organizacji ruchu.

W związku z powyższym wykreśla się pkt. 7
§ 4 projektu umowy, z pkt. 1 § 1 projektu umowy wykreśla się zapis " - Projekt oznakowania i organizacji ruchu,", w Specyfikacji zamówienia z działu III pkt. 1 wykreśla się zapis " - Projekt oznakowania i organizacji ruchu,".
Pozostałe treści pozostają bez zmian.

Termin składania ofert przedłuża się do dnia 26.03.2012r. do godz 10.30.

Otwarcie ofert odbędzie się 26.03.2012r. o godz. 11.00 w sali 204 Urzędu Miasta, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.
   


UWAGA !!!
Dnia 15.03.2012r. do tut Urzędu wpłynęło zapytanie o następującej treści :
"W nawiązaniu do wyżej wymienionego ogłoszenia uprzejmie prosimy o uszczegółowienie informacji na temat kładki: rodzaj konstrukcji, długość i szerokość kładki, istniejące sieci."
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
Konstrukcja drewniana.
Długość kładki : 14,70 m.
Szerokość : 2 m.
Istniejące sieci : brak.
 
UWAGA!!!
W związku z licznymi zapytaniami Zamawiający zamieszcza fotografie oraz protokół z przeglądu kładki.
Protokół (1636kB) pdf
Fotografie kładki (516kB) plik


UWAGA !!!

Dnia 9.03.2012r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. przedmiotowego postępowania o następującej treści:
„ W nawiązaniu do wyżej wymienionego ogłoszenia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:
Pytanie nr 1:
Czy Kanał Browina ma status wody płynącej i kto jest administratorem tego cieku wodnego?
Pytanie nr 2:
Czy jest uregulowany status prawny gruntów pod kładką – do kogo należy teren pod obiektem poza kanałem Browina?
Pytanie nr 3:
Czy zamawiający przewiduje ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy projektu?
Pytanie nr 4:
W jakim stanie technicznym jest obiekt?”.
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Czy Kanał Browina ma status wody płynącej i kto jest administratorem tego cieku wodnego?
Odpowiedź:
Kanał Browina ma status wody płynącej.
Administratorem cieku wodnego Browina jest Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji                    i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
Pytanie nr 2:
Czy jest uregulowany status prawny gruntów pod kładką – do kogo należy teren pod obiektem poza kanałem Browina?
Odpowiedź:
Status prawny działek jest uregulowany.
Działka 266 – właściciel prywatny
Działka 299 – właściciel prywatny
Działka 300 – Polski Związek Działkowców
Działka 269/1 – Skarb Państwa
Pytanie nr 3:
Czy zamawiający przewiduje ewentualne wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy projektu?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 3 projektu umowy termin realizacji zamówienia może ulec zmianie gdy zajdą n/w okoliczności:
a)Konieczność wystąpienia o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
b)      Konieczność sporządzenia dodatkowych analiz i badań niezbędnych do opracowania projektu budowlano-wykonawczego, których wykonania nie można było przewidzieć w momencie przystąpienia do prac projektowych,
c)      Przedłużających się uzgodnień projektu budowlanego, nie zawinionych przez wykonawcę.
Pytanie nr 4:
W jakim stanie technicznym jest obiekt?
Odpowiedź:
Zgodnie z raportem z przeglądu podstawowego obiektów mostowych Gminy Miasto Chełmno obiekt jest w złym stanie technicznym.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 86
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster, Mariusz Krygier
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 46, 25
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kładki nad kanałem Browina dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna.”
 
1. Rodzaj zamówienia – usługi
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia
90 dni od dnia zawarcia umowy.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                        – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a.                Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.                SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.                Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.                Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-                Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-                Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-                Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-                Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 21.03.2012r . do godz. 10.30
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie21.03.2012r. godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
 
 
                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                              Mariusz Kędzierski
Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (107kB) pdf
Mapa - kładka nad kanałem Browina (812kB) pdf
 
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (7 marca 2012, 12:01:03)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (6 kwietnia 2012, 12:13:06)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1580

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij