Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku w postaci zupy z wkładką oraz pieczywa dla podopiecznych MOPS w Chełmnie

zamawiający: MOPS Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 380256
wartość: pow. 14 000 Euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2011  09:30
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "MABORE". 86-200 Chełmno, ul.Dworcowa 23, cena 41.958 zł. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowania i uzyskał największą liczbę punktów w oparciu o kryterium cena – 100%.  rozstrzygnięcie (172kB) plik


SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku w postaci zupy z wkładką oraz pieczywa dla podopiecznych MOPS w Chełmnie

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
2. Adres: ul. Gen.J.Hallera  11, 86-200 Chełmno
3. Internet: www.bip.chelmno.pl
4. Numer telefonu/fax.:  (56) 686 18 50

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
2.Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja:
CPV 15.89.14.00-4 -  Zupy
CPV 15.81.11.00-7 – Chleb
CPV 15.81.14.00-0  -Bułeczki

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie  ciepłego posiłku w postaci zupy z wkładką  oraz pieczywa w ilości 7.000 posiłków, (70 osób x 5 m-cy x 20 dni), (350 osób) z możliwością zwiększenia lub  zmniejszenia ilości  posiłków o 10% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dzienna ilość posiłków – 70.
Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. Liczba osób korzystających może być weryfikowania z 1 dniowym wyprzedzeniem.
Wydawanie posików odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. z wyłączeniem m-cy : kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień , październik.

Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml plus wkładka 100 g plus  3 kromki chleba lub 2 bułki. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki o kaloryczności nie mniejszej niż 450 kcal.
Posiłki musza być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych  posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości kierownika MOPS.
Wykonawca zapewni miejsce do spożywania posiłku. Dopuszcza się możliwość wydawania posiłku na wynos w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach, hermetycznie zamykanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia:
-od poniedziałku do piatku, z wyłączeniem dni świątecznych, w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. z wyłączeniem m-cy : kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień , październik.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
          W postępowaniu  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem postępowania .Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
Ocena zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie dostarczonych dokumentów.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Posiadanie w okresie ostatnich trzech lat przed  przed upływem terminu składania ofert zarejestrowanej działalności gastronomicznej i prowadzenie jej.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia-   nie  spełnia” na podstawie dostarczonych  dokumentów.
 
3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.
Wykonawca dysponuje miejscem i zapleczem technicznym  przeznaczonym do przygotowania, spożywania  i wydawania  posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami  przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
       
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Niepodlegania wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca  złoży oświadczenie, o braku wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust.   ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
 
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy;
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik;
4) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy Zamawiającemu przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

VI.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1   ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć:

        1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –( załącznik nr 2 do SIWZ),
         2)Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia, który posiada Wykonawca  (załącznik nr 3  do SIWZ);
          3) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działności gospoadrczej lub aktualny odpis z KRS.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty:

         1) oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (załącznik nr 4 SIWZ),
        
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależni od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w   szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na   podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
       1) jest niezgodna z ustawą,
       2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień   publicznych,
       3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
       4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
       5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia
       6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
       7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
            omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
        8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia/nie spełnia.
 8.  Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta    spełniać musi następujące wymagania:
1) w  odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 oraz każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy;
 2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do          reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 3)wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym  jako pełnomocnik.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawców należy kierować na adres wskazany  w pkt I SIWZ.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Postępowanie odbywa się w języku polskim – wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej i faksu.
4.Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnienie niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.Zamawiający przekazuje jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na swojej stronie internetowej.
7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na swojej stronie internetowej.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Eliza Rokita, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

VIII.Termin związania ofertą:

1.Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
1)  Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych ustawą Prawo Zamówień  Publicznych (załącznik nr  2)
3) Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia, który posiada Wykonawca   (załącznik nr 3 do SIWZ)
4) Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne   na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (załącznik nr 4 SIWZ)
5) Oświadczenie dotyczące osób uprawnionych do podpisywania ofert i  podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (załącznik  nr 5)
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty  składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie  z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej).
8) Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom (załącznik  nr  6)
9) Aktualne zaświadczenie o podleganiu urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
3.Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie  wymagane dokumenty i oświadczenia 
4.Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
5.Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną      pieczątką.
6.Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedna ofertę.
8.W przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
9.Wymagane powyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Ponadto zaleca się  ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ, spięcie oferty w sposób zapobiegający jej dekompletacji oraz ponumerowanie wszystkich stron.
11. Opakowanie i oznakowanie ofert:
11.1 Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat), w zamkniętej kopercie, która powinna być  zaadresowana do zamawiającego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Hallera 11, 86- 200 Chełmno.
11.2 Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
„Przygotowanie i wydawanie ciepłego posiku  dla podopiecznych MOPS”
 i „Nie otwierać przed dniem 2 grudnia 2011r., godz. 9.15”
11.3 Opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy.

X.  Miejsce i termin składania- otwarcia ofert.
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej, ul.Hallera 11, 86-200 Chełmno
Termin składania ofert-  7 grudnia   2011r.  godz. 9.30  - Termin otwarcia ofert-  7 grudnia   2011r.  godz. 9.45
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone  Wykonawcom bez  otwierania.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację dotyczące ceny, a także termin wykonania zamówienia.
6.Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie   otwierania ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
7.W toku dokonywania badania oferty i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych.
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w następujący sposób:
1)w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
       a) jeżeli obliczana cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej miar,  przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę miar oraz cenę jednostkową,
       b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczenia ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczana cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
          a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na   sposób jej obliczenia,
 b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
  c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje  się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
9.  Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w  SIWZ  kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XI. Opis sposobu obliczania ceny :
 Cena powinna być podana:
       a) cyfrowo i słownie w języku polskim,
       b) zgodnie z załączonym formularzem oferty tj. ilość posiłków, cena jednostkowa netto,  cena zamówienia netto, podatek VAT , cena zamówienia brutto,
       c) podatek VAT należy podać zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2012r.

XII. Opis  kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena 100%. Sposób przyznawania punktów w kryterium „cena”
Cena najniższa  X 100 pkt   X znaczenie kryterium 100%
Cena oferty ocenianej      
      
Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta , która zgodnie z  powyższym kryterium uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
     Tryb zawarcia umowy:
1.Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni     od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania  ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie  niezwłocznie  doręczone  wybranemu Wykonawcy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie w/w dokumentów. Ich nie dostarcznie powodować będzie   niemożliwość zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Do SIWZ dołączony jest wzór  umowy- załącznik nr 7

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku    postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej.
   2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w    postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
     3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)odrzucenia oferty odwołującego.

XVI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XVII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia  zamówień uzupełniających.

XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XX. Adres poczty elektronicznej lub strony  internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXI.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w walutach obcych.

XXII. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
XXIV. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
Nie dotyczy.
XXV. Podwykonawcy.

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział Podwykonawców, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z Podwykonawcami.
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:
     a) zakres usług powierzonych Podwykonawcy,
    b) kwotę wynagrodzenia za usługi – kwota ta nie może być wyższa niż cena zamówienia  brutto 
       wynikająca z oferty Wykonawcy,
    c) termin wykonania zakresu usług powierzonych Podwykonawcy,
    d) warunki płatności
   e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w  pkt. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca poda w załączniku nr 7, zakres usług, który zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział Podwykonawców  w realizacji zamówienia), ich wartość oraz nazwy Podwykonawców. Pozostały zakres usług Wykonawca wykona siłami własnymi.
7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
8. Podzlecanie usług przez Wykonawcę Podwykonawcom  w zakresie nieokreślonym w Załączniku Nr 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

Postanowienia końcowe:
         W sprawach nieregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy z ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  oraz przepisy kodeksu cywilnego.

specyfikacja wraz z załącznikami (47kB) plik


Opublikował: Anna Kilkiewicz (16 listopada 2011, 10:50:12)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (19 grudnia 2011, 12:14:15)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1105

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij