Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek z Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.10.2011.JB
wartość: powyżej kwoty określonej na podstawie art.11ust.8 ustawy PZP
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta najkorzystniejsza:PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna  

UWAGA !

W dniu 24.11.2011r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. przedmiotowego przetargu o następującej treści:


Pytanie 1.
Wobec zapisów SIWZ na temat rozliczeń za realizację przedmiotu zamówienia par.11 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 6A i 6B do SIWZ), uprzejmie informujemy, że w rozliczeniach za energię elektryczną stosuje się zasadę rachunkową, zgodnie z którą wylicza się wartość netto (na podstawie cen jednostkowych netto oraz faktycznego zużycia energii elektrycznej) i dodaje się do niej podatek VAT, uzyskując w ten sposób wartość brutto. Prosimy zatem o modyfikację wspomnianych zapisów zmieniając cenę jednostkową brutto na cenę jednostkową netto.
Proponujemy modyfikację tabeli w Formularzu ofertowym (zał. nr 2A i 2B do SIWZ).
 
Szacowane zużycie w  okresie obowiązywania umowy (MWh)Cena  jednostkowa  netto  (zł/MWh)Cena  jednostkowa  brutto  (zł/MWh)Łączna wartość oferty netto (w złotych) (1x2)Łączna wartość
oferty brutto (w złotych) (4+VAT)
1
2
3
4
5Pytanie 2
Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji elektronicznej umożliwiającej ich wypełnienie na komputerze. Dla potencjalnego Wykonawcy kluczowa jest także możliwość analizy przedmiotu zamówienia, prosimy więc o udostępnienie w edytowalnej wersji elektronicznej zał. 1A i 1B do SIWZ.

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:


Odpowiedź na Pytanie 1
Zamawiający oczekuje od Wykonawców złożenia oferty – podania ceny energii elektrycznej  za 1 MWh w kwocie brutto. Żądanie takie nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą prawo zamówień publicznych oraz nie stoi w sprzeczności z treścią §11 umowy

Dodatkowo Zamawiający w części XII pkt 6 SIWZ wyraźnie wskazał co rozumie pod pojęciem ceny brutto. „Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).”

Wobec powyższego żądanie Wykonawcy dotyczące zmiany Formularza oferty jest bezzasadne. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji.

Odpowiedź na Pytanie 2

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i udostępnia na stronie www.bip.chelmno.pl załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.
 

Wobec powyższego Zamawiający nie dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Uwaga!
W dniu 11.11.2011r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. przedmiotowego przetargu o następującej treści:
„Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required. 
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase 
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?”


Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

„Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.,U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) „wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert”.
Zgodnie z treścią art. 9 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) „Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim”.
Wobec powyższego informujemy, że pismo w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w języku polskim. Po otrzymaniu takiego pisma Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.”PL-Chełmno: Elektryczność
2011/S 217-354138
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
Punkt kontaktowy: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Osoba do kontaktów: Joannna Borzuchowska
86-200 Chełmno
POLSKA
Tel.: +48 566771786
E-mail: parkingi@chelmno.pl
Faks: +48 566771774
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Gmina Chełmno
Dworcowa 1
86-200 Chełmno
POLSKA
Gmina Kijewo Królewskie
15
86-253 Kijewo Królewskie
POLSKA
Gmina Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie
POLSKA
Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
POLSKA
Gmina Stolno
112
86-212 Stolno
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek z Powiatu Chełmińskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiat Chełmiński.
Kod NUTS PL,PL61
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.2.2012 do 31.12.2012 r. dla potrzeb:
1.1. Część I - Obiektów innych niż oświetlenie drogowe - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe;
1.2. Część II - Oświetlenia drogowego - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
2. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie dwóch odrębnych umów sprzedażowych z Zamawiającym i podmiotami reprezentowanymi w przetargu przez Zamawiającego z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD): z ENERGA Operator S.A.
3. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć ofertę na każdą część.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dane dotyczące Części I. zamówienia – dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 257 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 3 407,72 kW.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 3 051,61 MWh, z tego:
— strefa I 1 437,43 MWh,
— strefa II 1 488,51 MWh,
— strefa III 125,67 MWh.
Dane dotyczące Części II. zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 198 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 738,80 kW
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 1 347,37 MWh, z tego:
— całodobowo: 56,35 MWh,
— strefa dzienna: 297,47 MWh,
— strefa nocna: 934,45 MWh,
— strefa szczytowa: 18,44 MWh,
— strefa pozaszczytowa: 40,66 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 515 129,02 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2012. Zakończenie 31.12.2012
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.2.2012 do 31.12.2012 r.
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 257 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 3 407,72 kW.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 3 051,61 MWh, z tego:
— strefa I 1 437,43 MWh,
— strefa II 1 488,51 MWh,
— strefa III 125,67 MWh.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – obiektów innych niż oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 A do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 257 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 3 407,72 kW.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 3 051,61 MWh, z tego:
— strefa I 1 437,43 MWh,
— strefa II 1 488,51 MWh,
— strefa III 125,67 MWh.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – obiektów innych niż oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 A do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 070 817,53 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.2.2012 do 31.12.2012 r.
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 198 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 738,80 kW
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 1 347,37 MWh, z tego:
— całodobowo: 56,35 MWh,
— strefa dzienna: 297,47 MWh,
— strefa nocna: 934,45 MWh,
— strefa szczytowa: 18,44 MWh,
— strefa pozaszczytowa: 40,66 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 B do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000
3)Wielkość lub zakres
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 198 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 738,80 kW
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 1 347,37 MWh, z tego:
— całodobowo: 56,35 MWh,
— strefa dzienna: 297,47 MWh,
— strefa nocna: 934,45 MWh,
— strefa szczytowa: 18,44 MWh,
— strefa pozaszczytowa: 40,66 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
4. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej – oświetlenie drogowe stanowi załącznik nr 1 B do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 444 311,49 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 21 000,00 PLN (słownie złotych dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) - dotyczy Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie złotych dziewięć tysięcy 00/100) - dotyczy Części II. zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Wspólne wymagania dotyczące wadium – dotyczy zarówno Części I. i II. zamówienia:
3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobligowany jest on do wniesienia wadium w łącznej wysokości stanowiącej sumę kwot, o których mowa w pkt. VIII.1. i VIII.2.SIWZ.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późń. zm).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer:
Gmina Miasto Chełmno.
Bank Spółdzielczy w Chełmnie - Nr rachunku 50948600050000036120000029 – z dopiskiem dotyczy Część I zamówienia.
Gmina Miasto Chełmno.
Bank Spółdzielczy w Chełmnie - Nr rachunku 50948600050000036120000029 – z dopiskiem dotyczy Część II zamówienia.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII.10. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia (Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie: sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3 000 MWh.
2. O udzielenie zamówienia (Części II. zamówienia - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie: sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 000 MWh.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zarówno dla Części I jak i Części II) będzie dokonywana na zasadzie spełnienia-nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w pkt VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A (i/lub) 5B do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w pkt VI SIWZ.
Jeżeli nie wskazano, że dany dokument lub oświadczenie dotyczy wykonawców ubiegających się o udzielenie Części I. lub II. zamówienia, należy przyjąć że obowiązek dostarczenia dokumentu, oświadczenia dotyczy odrębnie każdej części zamówienia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V. SIWZ Wykonawca przedłoży:
a. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SIWZ – dotyczy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Części I. zamówienia - dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe, i/lub
c. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SIWZ – dotyczy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Części II. zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego,
d. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw energii elektrycznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4B (i/lub) 4B do SIWZ, wraz z potwierdzeniem, że dostawy wykonane zostały należycie.
W przypadku wykonywania przez Wykonawcę świadczeń okresowych lub ciągłych, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę umów niezakończonych, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże, że w ramach tych umów przed upływem terminu składania ofert wykonane zostały dostawy o wymaganym przez Zamawiającego wolumenie.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń opisanych w pkt VI. 2. SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca przedłoży – dotyczy wykonawców ubiegających się o Część I. i/lub Część II. zamówienia:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A i/lub 5B do SIWZ,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt VI.2. lit. e) SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
d. oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt VI.2. SIWZ (za wyjątkiem oświadczenia określonego w punkcie VI.2. a), które może być złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych Wykonawców),
b. wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn.w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi wykonanie: sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3 000 MWh. – część I zamówienia, sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 000 MWh. – część II zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) dostaw energii elektrycznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A (i/lub) 4B do SIWZ, wraz z potwierdzeniem, że dostawy wykonane zostały należycie. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę świadczeń okresowych lub ciągłych, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę umów niezakończonych, z zastrzeżeniem że Wykonawca wykaże, że w ramach tych umów przed upływem terminu składania ofert wykonane zostały dostawy o wymaganym przez Zamawiającego wolumenie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GM-OŚ.271.10.2011.JB
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.12.2011 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.12.2011 - 11:00
Miejscowość:
Urząd Maista Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój 204.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Listopad 2012.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zgodnie z treścią Działu VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.11.2011
 
Pliki do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (935kB) plik
Umowa obiekty (1762kB) plik
Umowa oś. drogowe (1567kB) plik

załącznik nr 1 A do SIWZ doc. (522kB) plik
załącznik nr 1 B do SIWZ doc. (429kB) plik
SIWZ doc. (129kB) plik
Opublikował: Joanna Borzuchowska (14 listopada 2011, 08:24:15)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (23 grudnia 2011, 12:19:39)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij