Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKiP.327.1.2011.ML
wartość: poniżej kwoty wynikajacej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 14 września 2011  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza i wybrana do realizacji przedmiotowego zadania została oferta nr 4 złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany REMBUD Arkadiusz Niebojewski 86 – 302 Grudziądz 4 Mały Rudnik 5a uzyskując maksymalną liczbę punktów 100.  
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. Ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz.U.10.113.759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 1.09.2011 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania  o następującej treści.
 
Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza inną nawierzchnię niż firmy Playtop, odpowiadającą  parametrom i posiadającą wszystkie certyfikaty jak wyżej wymieniona?     
Pytanie nr 2:  Czy zamawiający dysponuje planem ogrodzenia, szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymiarów oraz materiałów z jakich ogrodzenie ma być zrobione?
Pytanie  nr 3: Czy zamawiający dopuszcza obrzeża betonowe, które zostaną  nalane bezpieczną  nawierzchnią (górną warstwą –EPDM)?
Pytanie  nr  4: Czy zamawiający dysponuje rysunkiem przekroju pod budowę placu zabaw ?         
Pytanie  nr  5: Czy zamawiający obligatoryjnie zobowiązuje wykonawcę do badania próbek  czy wystąpi to w przypadku wątpliwości dotyczących materiału ?
 
W związku z powyższym   udziela się  następującej odpowiedzi:
Ad. 1 
Zamawiający  dopuszcza jako równoważną  nawierzchnię bezpieczną pod warunkiem, że spełnia wymogi normy PN –EN 1177 ( nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki)
Ad. 2
Zamawiający nie dysponuje planem ogrodzenia.  W projekcie placu  zabaw  (złącznik nr 9 do SIWZ)  – rys. 1 określono, iż ma to być ogrodzenie panelowe systemowe. Powinno zostać wykonane     w  formie stalowej powlekane kolorem zielonym, wysokość 1,5 m. Ilość  ramek oraz wysokość określona została w Przedmiarze.
Ad. 3
Zamawiający nie  dopuszcza obrzeży  betonowych,  z   nalaną nawierzchnią bezpieczną .
Ad. 4
Zamawiający nie  dysponuje  rysunkiem przekroju pod budowę placu zabaw.
Ad. 5
Do wszystkich zastosowanych materiałów i  urządzeń  Wykonawca winien  dostarczyć odpowiednie  certyfikaty. Natomiast w przypadku wątpliwości dotyczących materiału,  badanie próbek wykonane zostanie  na koszt Wykonawcy.
 
Udzielona  odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.
                                                                                                         
 
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. Ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz.U.10.113.759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.09.2011 roku wpłynęły  do zamawiającego zapytania  o nastepującej treści.
 
Pytanie nr 1: W dokumentacji  pojawił się zapis o montażu nawierzchni poliuretanowej  w formie płyt, jak też typu playtop, czyli nawierzchni wylewanej. Proszę zatem o określenie, czy rodzaj nawierzchni jest kwestia uzgodnienia, czy należy zastosować jeden wskazany rodzaj nawierzchni, jeśli tak proszę o odpowiedź  jaki. Nadmieniam, iż w związku z realizacją inwestycji  w okresie jesiennym, zaleca się montaż  nawierzchni z płyt, ze względu na fakt, iż nawierzchnia wylewana wymaga  odpowiednich warunków pogodowych.
 
Pytanie nr 2: Czy  przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie placu  zabaw, bowiem w STWiOR istnieje zapis o przygotowaniu przed rozpoczęciem prac, projektu zagospodarowania placu budowy. Proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii.
 
Pytanie nr 3: Proszę o udzielenie odpowiedzi  z jakich materiałów  mają być wykonane urządzenia, gdyż bez tej informacji, nie można  przygotować odpowiednie oferty ze względu na duże różnice cenowe pomiędzy konstrukcja zabawek z drewna i stali. Jeżeli Zamawiający wymaga zamontowania urządzeń
z drewna, proszę o określenie, czy mają być wykonane z drewna litego czy z drewna klejonego warstwowo.
 
Pytanie nr 4: Czy zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli dostarczone zabawki będą  posiadały certyfikat  Zgodności urządzeń z normą EN PN 1176, certyfikat ten jest potwierdzeniem bezpieczeństwa urządzeń i standardowo jako jedyny jest wymagany. Podtrzymanie wymogu posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa ograniczy  jedynie swobodny dostęp do przetargu wielu wykonawcom. Na podstawie tego certyfikatu urządzenia były wprowadzane do użytku przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, gdyż był on wówczas jedynym potwierdzeniem bezpieczeństwa urządzeń. Obecnie  zamiennie za  Certyfikat  na znak bezpieczeństwa „B” na potwierdzenie  bezpieczeństwa i dopuszczenia do użytku przedkłada się certyfikat na zgodność urządzeń z normą PN EN 1176.
 
Pytanie nr 5: Proszę także o określenie jaką wysokość  ma mieć projektowane ogrodzenie, jak również określenie szerokości furtek
 
Na powyższe pytania udziela się  następującej odpowiedzi:
 
Ad. 1
Zamawiający pozostawia do rozważenia Wykonawcy rodzaj zastosowanego materiału.  Winien on  spełniać wymogi normy PN –EN 1177 ( nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki)
Ad. 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw na podstawie   dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
Ad. 3
Zamawiający nie określił materiału z jakiego mają być  wykonane  zabawki, winny one  odpowiadać wymogom zawartym w  polskich normach.
Ad. 4
Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli dostarczone zabawki będą  posiadały certyfikat  Zgodności urządzeń z normą EN PN 1176.
Ad. 5
Wysokość   projektowanego  ogrodzenia- 1,5 m
szerokość furtek – 1,5 m
 
Udzielona  odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.
                                                                                                         
 
 
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. Ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz.U.10.113.759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 31.08.2011 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie  o następującej treści.
 
Czy dopuszczają  Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, piankową „Samba“ posiadającą  atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości  w zakresie od 1,7 do 3 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępną w kolorach pomarańczowym
i niebieskim.
 
W związku z powyższym   udziela się  następującej odpowiedzi:
Zamawiający  dopuszcza jako równoważną  nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, piankową „Samba“, pod warunkiem, że spełnia wymogi normy PN –EN 1177 ( nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki)
 
 
Udzielona  odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.
                                                                                                         


Chełmno: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
Numer ogłoszenia: 262592 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774. Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ( zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Dz.U.z 2009 r., Nr 110, poz. 915 ze zm. ). II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.23.32.50-6, 45.11.27.10-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw lub boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z elementami małej architektury o wartości co najmniej 100 000,00zł brutto (z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli obowiązek przynależności do Izby wynika z odrębnych przepisów. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli obowiązek przynależności do Izby wynika z odrębnych przepisów. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy ubezpieczenia 100.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd miasta Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 302. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miast Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 101. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ (178kB) pdf
załącznik nr 6 (1831kB) pdf
załącznik nr 7 (385kB) pdf
załącznik nr 8 (196kB) pdf
załącznik nr 9 (64kB) pdf
rys. 1 (381kB) pdf
rys. 2 (317kB) pdf
rys. 3 (91kB) pdf
rys. 4 (605kB) pdf
rys. 5 (628kB) pdf
rys. 6 (321kB) pdf

Opublikował: Magdalena Ludwikowska (29 sierpnia 2011, 10:47:52)

Ostatnia zmiana: Magdalena Ludwikowska (26 września 2011, 13:41:37)
Zmieniono: Informacja o wyniku postępowania przetargowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1462

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij