Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 7 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej

zamawiający: Gmina Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieoganiczony
nr sprawy: Or.VII.ESz.341-8/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  13:00
wynik postępowania: Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. ul. 1 Maja 54 82-300 Elbląg Łączna punktacja – 100,00 pkt  Najkorzystniejsza oferta (62kB) pdf


Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 7 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej

Numer ogłoszenia: 242898 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych w ramach zadania 7 projektu pt. Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej swym zakresem przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla pracowników z 4 JST (Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu, Urzędu Gminy Unisław oraz Urzędu Gminy Papowo Biskupie) w ramach Zadania 7: Szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 4 JST przygotowujących decyzje administracyjne - zgodnie z poniższym opisem. Szkolenia są wdrażane w ramach projektu Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej [współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki]..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi szkoleniowe o wartości nie mniejszej niż 10 000 złotych brutto każda. W tym celu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 7 wraz z potwierdzeniem ze strony zamawiającego, że usługi te zostały przez wykonawcę wykonane należycie (np. protokół końcowy odbioru, referencje). Ponadto Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: 1) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 1 - Procedury wydawania decyzji administracyjnych (KPA): a) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, co najmniej 3 lata stażu pracy, i/lub b) posiadającym wykształcenie wyższe (prawnicze lub administracyjne) i będącego członkiem składu orzekającego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym; 2) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 2 - Sprawy podatkowe: a) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresie spraw podatkowych w wymiarze łącznym co najmniej 30 godzin, co najmniej 3 lata stażu pracy, i/lub b) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne i będącego członkiem składu orzekającego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub doradcą podatkowym; 3) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 3 - Sprawy obywatelskie: a) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresie spraw obywatelskich (ustawa o ochronie danych osobowych, prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, dowody osobiste, ewidencja ludności) w wymiarze łącznym co najmniej 20 godzin i/lub posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne i będącego członkiem składu orzekającego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym; 4) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 3 - Sprawy obywatelskie: posiadającym wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie umiejętności osobistych (w szczególności komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta) w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin; 5) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 4 - Sprawy zagospodarowania przestrzennego: a) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne, urbanistyczne lub architektoniczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu spraw zagospodarowania przestrzennego w wymiarze łącznym co najmniej 30 godzin, co najmniej 3 lata stażu pracy, i/lub b) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne, urbanistyczne lub architektoniczne i będącego członkiem składu orzekającego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub posiadającego uprawnienia do projektowania zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 6) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 5 - Sprawy ochrony środowiska: a) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub związane z ochroną środowiska, geodezyjne, urbanistyczne lub architektoniczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony środowiska w wymiarze łącznym co najmniej 30 godzin, co najmniej 3 lata stażu pracy, i/lub b) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub związane z ochroną środowiska i będącego członkiem składu orzekającego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, i/lub c) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub związane z ochroną środowiska i będącego pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z co najmniej 3 letnim stażem pracy w tej instytucji (z wyjątkiem pracy w działach obsługi administracyjnej lub finansowej); 7) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 6 - Sprawy gospodarki nieruchomościami: a) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub związane z gospodarką nieruchomościami, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami w wymiarze łącznym co najmniej 30 godzin, co najmniej 3 lata stażu pracy, i/lub b) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub związane z związane z gospodarką nieruchomościami i będącego członkiem składu orzekającego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym; 8) co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do przeprowadzenia szkoleń w ramach Bloku 7 - Sprawy budownictwa: a) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, budowlane lub architektoniczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu spraw budownictwa w wymiarze łącznym co najmniej 30 godzin, co najmniej 3 lata stażu pracy, i/lub b) posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, budowlane lub architektoniczne i będącego członkiem składu orzekającego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub posiadającego uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lub 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- jeśli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ, z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP). 2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku: a) Jeżeli nastąpią zmiany przepisów prawa, ale tylko takich, które znajdują zastosowanie do stosunków prawnych, powstałych przed wejściem ich w życie, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Wystąpienia konieczności zmiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (śmierć, choroba, rezygnacji z pracy lub zlecenia, inne przyczyny niezależne do Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże osobę/y o co najmniej takich samych kwalifikacjach. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji poszczególnych bloków jeśli wynikać to będzie z przedłużenia się procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem. 3. Jeżeli wybrany wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się do zawarcia umowy i nie wyjaśni powodów braku możliwości przystąpienia do zawarcia umowy, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i wykona czynności przewidziane w rozdziale 17 pkt. 2 ppkt. 5 niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 101 (Biuro Informacji Publicznej).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej [współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ (260kB) plik

Załącznik nr 1 do umowy (162kB) plik

Załącznik nr 2 do umowy (144kB) plik

Załącznik nr 3 do umowy (142kB) plik

Załącznik nr 2 (76kB) plik

Załącznik nr 3_4 (126kB) plik

Załącznik nr 5 wzór umowy (90kB) plik

Załącznik nr 6 (51kB) plik

Załącznik nr 7 (52kB) plik

Opublikował: Przemysław Małkowski (12 sierpnia 2011, 13:11:39)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (29 sierpnia 2011, 13:30:21)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1462

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij