Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.939.824 zł

zamawiający: Gmina Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieoganiczony
nr sprawy: FNI/DB.336-19/2011
wartość: 1.939.824 zł
termin składania ofert: 8 sierpnia 2011  11:00
wynik postępowania: Do przetargu przystąpił jeden oferent – Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul.Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, którego ofertę wybrano do realizacji  Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty (36kB) pdf

Chełmno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.939.824 zł

Numer ogłoszenia: 213066 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.939.824 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.939 824 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote ) 1) wypłata całości kredytu w jednej transzy w dniu podpisania umowy, 2) spłata kredytu nastąpi w ciągu ośmiu lat od momentu podpisania umowy z rocznym okresem karencji w spłacie kapitału, 3) karencja liczona od następnego miesiąca po podpisaniu umowy (1 rok), (dla potrzeb przeliczenia kredytu podpisanie umowy i uruchomienie kredytu w m-cu Sierpniu, a karencja liczona będzie od września 2011 r. do sierpnia 2012 r.), 4) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, 5) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredy tu bez ponoszenia dodatkowych kosztów), 6) bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconego kredytu, 7) bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu, 8) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, 9) poza kwotami określonymi w Formularzu Oferty Bank nie naliczy żadnych innych opłat i prowizji, 10) okres kredytowania od sierpnia 2011 do sierpnia 2018 (dla celów ofertowych), 11) oprocentowanie wykorzystanego kredytu ustala się na podstawie zmiennej stopy oprocentowania WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych plus własna marża bankowa w %, 12) wysokość odsetek za dany okres spłaty będzie ustalona w drugim dniu roboczym poprzedzającym okres odsetkowy (dzień roboczy jest dniem, w którym banki prowadzą działalność na rynku międzybankowym), 13) odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane przez Bank miesięcznie, 14) oprocentowanie kredytu wyrażone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 15) Bank nie będzie pobierał prowizji od kwoty wcześniejszej i większej spłaty kredytu lub jego części ustalonej w umowie, 16) uznaje się, że jeżeli dzień jakiejkolwiek spłaty wynikającej z niniejszej umowy nie będzie dniem roboczym, wtedy wymagana płatność uznana będzie za dokonaną w najbliższym w dniu roboczym, 17) oprocentowanie nie spłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych, 18) rozliczenia pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą będą prowadzone w PLN, 19) odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane i płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca, 20) w podpisanej umowie stawka odsetek liczona będzie wg stawki WIBOR 1M na dzień 30 każdego miesiąca, 21) raty kapitałowe po okresie karencji będą płatne w terminach płatności odsetek, bez dodatkowych opłat i prowizji 22) do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365 dni, 23) zabezpieczenie - weksel in blanco (Urząd Miasta Chełmna podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz deklarację wekslową wystawioną przez Bank), 24) dla celów przeliczeniowych przyjmuje się oprocentowanie kredytu wg stawki: WIBOR 1M na dzień 31.07.2011r. z wyszczególnieniem marży banku ...........%, 25) nie dopuszcza się naliczenia prowizji i innych opłat od wypłaty udzielonego kredytu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do przetargu każdy oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)- dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 2. Wadium można wnieść w kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na konto : Urzędu Miasta Chełmno prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Chełmnie o numerze:50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 z dopiskiem Wadium na przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 w Biurze Informacji Publicznej pokój nr 101 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie, jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy - stosownie do art. 23 ust. 4 - umowy regulującej współprace tych podmiotów. b. Oferta konsorcjum musi spełniać następujące wymagania- zawierać odrębne i niezależne dla każdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony- to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum. c. Jeżeli oferta będzie podpisywana przez dyrektorów oddziałów, którzy nie są członkami zarządu lub prokurentami, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania banku. d. Projekt umowy banku w sprawie udzielenia kredytu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.pl/index.php?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno woj. kujawsko - pomorskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno woj. kujawsko - pomorskie Pokój 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Dokumentacja do pobrania


Odpowiedzi na pytania zamawiających

Wyjaśnienia do zapytania zamawiającego z dnia 26 lipca 2011 (30kB) pdf

Opublikował: Przemysław Małkowski (22 lipca 2011, 13:56:46)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (12 sierpnia 2011, 14:38:51)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1380

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij