Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

zamówienie na:

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE – W RAMACH PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKiP.327.1.2011.ML
wartość: poniżej kwoty wynikajacej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. Ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz.U.10.113.759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 25.07.2011 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie z prośbą o sprecyzowanie.
 
Pytanie nr 1
W związku iż Zamawiający dopuszcza system równoważne (dotyczy huśtawki stojącej firmy  Hags) prosimy o określenie parametrów równoważnych.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający może wskazać innego producenta huśtawki stojącej, ponieważ na terenie RP jedynym producentem posiadającym certyfikaty dopuszczające tego typu urządzenie jest firma Hags.
Pytanie nr 3
Co Zamawiający rozumie poprzez cytuję; „ ..wyposażeniu wysokiej jakości.” Czy dla Zamawiającego parametrem jakości jest  iż urządzenie jest wykonane z materiałów metalowych i malowanych farbami proszkowymi (jak w urządzeniu firmy Hags) i czy Zamawiający dopuści inne urządzenie posiadającymi funkcję do  ćwiczeń dyspraksji czyli z planowaniem motorycznym, czyli planowaniem ruchu.  
 
W związku z powyższym  udziela się  następujących odpowiedzi:
ad. 1
Urządzenie równoważne powinno odpowiadać parametrom,  przykładowego urządzenia firmy Hags, opisanym w karcie technicznej urządzenia.
 
ad. 2 
Zamawiający nie wskaże innego producenta urządzenia równoważnego do huśtawki firmy Hags. Powyższe leży w gestii Wykonawcy.
 
ad. 3.
W pojęciu Zamawiającego urządzeniem wysokiej jakości jest sprzęt wykonany z materiałów metalowych, malowanych farbami proszkowymi. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych do opisanych w SIWZ  (Dział  III-  Opis przedmiotu zamówienia ,  pkt 2).
W celu umożliwienia porównania i oceny ofert  nie dopuszcza się składania  ofert wariantowych, dopuszcza się tylko i wyłącznie urządzenia równoważne do określonych w dokumentacji przetargowej.    
 
Udzielona  odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

 

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust. Ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz.U.10.113.759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.07.2011 roku wpłynęła  do zamawiającego informacja o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego i pytania do zamawiającego.
 
W piśmie przedstawiono informację i  wniesiono o:
1. Skreślenie wymagania posiadania certyfikatu PLAYTOP, kart technicznych urządzeń   zabawowych dla projektu wskazanych w dokumentacji  projektowej ( Interflora,  Hags).
 
2. Dopuszczenie do przetargu wszystkich nawierzchni bezspoinowych spełniających normę PN EN 1177 posiadających również 3 letnią gwarancję. Dopuszczenie sposobu montażu według karty technicznej danego producenta nawierzchni syntetycznej oraz innych urządzeń zabawowych posiadających te same lub podobne walory użytkowe i spełniające założenia programowe MEN dla placów zabaw programu Radosna Szkoła oraz posiadających wymagane certyfikaty, o których mowa w projekcie budowlanym
(podstawa opracowania punkt 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) a w szczególności możliwość zmiany huśtawki stojącej na inny typ z uwagi iż  jedynym producentem tego typu urządzenia jest firma HAGS a zatem cena zakupu tego urządzenia rażąca podwyższa koszt inwestycji.
 
Sprecyzowanie jakiego typu obrzeża Zamawiający preferuje w przedmiotowej inwestycji
gdyż informacja w specyfikacji  technicznej i projekcie jest niejasna.
 
W związku z powyższym  udziela się  następujących wyjaśnień:
 
ad. 1 i ad. 2  - W  SIWZ w   Dziale  III-  Opis przedmiotu zamówienia  w pkt 2  widnieje zapis: 
 
„Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne    z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego równoważniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.
 
W świetle powyższego zapisu skreślenie posiadania certyfikatu PLAYTOP w przypadku zastosowania tego rozwiązania przez ewentualnego Wykonawcę jest nieuzasadnione.  Cytowany zapis pozwala na zastosowanie urządzeń równoważnych, jednak załączone  przykłady wskazują, że  Zamawiającemu zleży na wyposażeniu wysokiej jakości. Natomiast  trudno ustosunkować się do niezrozumiałego stwierdzenia, iż  cena zakupu urządzenia  rażąco podwyższa koszt inwestycji.
 
ad. 3. -  W pozycji  nr 10 ujęto linie z trawy sztucznej rozgraniczające nawierzchnie bezpieczną od nawierzchni z trawy sztucznej i chodników. Kolor do uzgodnienia z inwestorem
 
Ponadto na pytania:
Czy przedstawiony przedmiar robót z załączniku nr 7 jest zgodny ze stanem faktycznym np. niezrozumiały jest punkt 9 tego przedmiaru? Czy Zamawiający posada bardziej precyzyjny projekt budowlany?
 
Zamawiający udziela  następujących odpowiedzi:
 
ad.1.  - W punkcie 9 przedmiaru przewiduje się ułożenie nawierzchni z trawy sztucznej
w kolorze  uzgodnionym z inwestorem.
 
ad.2 -  Nie,  inwestor nie posiada projektu wykonawczego dla powyższego zadania. Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlany, natomiast montaż wyposażenia i sprzętu zgodnie z wytycznymi producenta  zawartymi w stosownych kartach.
 
Udzielona  odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.
 
Chełmno: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
Numer ogłoszenia: 203654 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774. Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl I.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ( zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Dz.U.z 2009 r., Nr 110, poz. 915 ze zm. ).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.23.32.50-6, 45.11.27.10-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.08.2011r. do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto B.S. o/Chełmno - Nr konta: 72 9486 0005 0000 0361 2000 0021 z dopiskiem - BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw lub boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z elementami małej architektury o wartości co najmniej 150 000,00zł brutto (z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli obowiązek przynależności do Izby wynika z odrębnych przepisów
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli obowiązek przynależności do Izby wynika z odrębnych przepisów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy ubezpieczenia 150.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 302.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumentacja do pobrania
 

Opublikował: Magdalena Ludwikowska (18 lipca 2011, 12:09:16)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (2 lipca 2014, 12:48:33)
Zmieniono: zmiana adresu do załączników na serwerze ftp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1070

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij