Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością CAF w 3 JST w ramach zadania 2 projektu pn. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.VI.ESz.3410-3/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 7 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania w pliku do pobrania poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Nazwa zadania:  Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością CAF w 3 JST w ramach zadania 2 projektu  pn.  „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”
Numer ogłoszenia BZP: 173623-2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774 .
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością CAF w 3 JST w ramach zadania 2 projektu  pn.  „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Wspólnej Metody Oceny (CAF 2006) w trzech urzędach administracji samorządowej (Urzędzie Miasta Chełmna, Urzędzie Miejskim w Świeciu, Urzędzie Gminy Papowo Biskupie), które uczestniczą w projekcie pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” - współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (OPZ)  stanowiący załącznik nr 1  do SIWZ. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje w szczególności: 1) organizację i przeprowadzenie konsultacji, szkoleń i warsztatów,
2) zapewnienie wyspecjalizowanej kadry, zapewnienie zaplecza techniczno-organizacyjnego szkoleń i warsztatów oraz cateringu, 3) przygotowanie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych, 4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przeprowadzonego wdrożenia zgodnie z OPZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.20.00-2, 79.41.10.00-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie co najmniej trzy usługi dotyczące wdrożenia Wspólnej Metody Oceny (CAF 2006) w instytucjach administracji publicznej, obejmujące szkolenie pracowników tychże instytucji. W tym celu należy przedłożyć wypełniony załącznik nr 7 wraz z potwierdzeniem ze strony zamawiającego, że usługi te zostały przez wykonawcę wykonane należycie (np. protokół końcowy odbioru, referencje). Ponadto Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 konsultantami, którzy zostaną wskazani do wykonania usług doradczych, z których każdy posiada doświadczenie doradcze w zakresie realizacji wdrożenia Wspólnej Metody Oceny (CAF 2006) w co najmniej 2 instytucjach administracji publicznej oraz dysponuje co najmniej 2 osobami, które posiadają doświadczenie szkoleniowe w zakresie wdrożenia Wspólnej Metody Oceny (CAF 2006) w co najmniej 2 instytucjach administracji publicznej. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której konsultant pełni również rolę osoby szkolącej. Ponadto Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 konsultantami, którzy zostaną wskazani do wykonania usług doradczych, z których każdy posiada doświadczenie doradcze w zakresie realizacji wdrożenia Wspólnej Metody Oceny (CAF 2006) w co najmniej 2 instytucjach administracji publicznej oraz dysponuje co najmniej 2 osobami, które posiadają doświadczenie szkoleniowe w zakresie wdrożenia Wspólnej Metody Oceny (CAF 2006) w co najmniej 2 instytucjach administracji publicznej. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której konsultant pełni również rolę osoby szkolącej. Ponadto Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę -pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić w przypadku: a) Jeżeli nastąpią zmiany przepisów prawa, ale tylko takich, które znajdują zastosowanie do stosunków prawnych, powstałych przed wejściem ich w życie,
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) Wystąpienia konieczności zmiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (śmierć, choroba, rezygnacji z pracy lub zlecenia, inne przyczyny niezależne do Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże osobę/y
o co najmniej takich samych kwalifikacjach. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji poszczególnych jego etapów i elementów (kroków) jeśli wynikać to będzie z przedłużenia się procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 211
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 r., godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 101
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt pn. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ (201kB) plik  
Załącznik Nr 1 (129kB) plik
Załącznik Nr 2 (65kB) plik
Załącznik Nr 3 i 4 (90kB) plik
Załącznik Nr 5 wzór umowy (89kB) plik
Załącznik Nr 6 (51kB) plik
Załącznik Nr 7 (50kB) plik
Wyjasnienie SIWZ (2008kB) plik

wynik postępowania (3393kB) plik
 

Opublikował: Przemysław Małkowski (22 czerwca 2011, 14:30:43)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (13 lipca 2011, 13:22:47)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1618

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij