Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

zamówienie na:

Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I J.Sz/271/RB-K - 3/O.Dz.K.
wartość: poniżej kwoty wynikającej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 4 maja 2011  10:30
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2011 pod numerem 116681.

Chełmno: Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Numer ogłoszenia: 116681 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót przewidzianych do wykonania w latach 2011/2014 obejmuje: Gmina Miasto Chełmno: - rekonstrukcja ganków obronnych, - roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich, - przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku i ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą, - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej) wraz z iluminacją, - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej), - iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach. Powiat Chełmiński: - renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia, Parafię Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP: - prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją kościoła podominikańskiego p.w. św. Piotra i Pawła na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej (prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu kościoła), - instalacja alarmowa p.poż. w kościele farnym, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska: - remont elewacji kościoła klasztornego, budynku głównego (Dom św. Józefa), budynku Ora-et-Labora i budynku pralni, - remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku seminaryjnego i piekarnianego, - remont murów (parkan ceglany) dookoła zespołu klasztornego oraz osuszenie Domu św. Józefa i Domu św. Wincentego a Paulo, - remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji budowlano - kosztorysowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia dla robót remontowo-konserwatorskich o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.23.31.40-2, 45.23.12.20-9, 45.23.13.00-8, 45.31.21.00-8, 45.31.53.00-1, 45.31.51.00-9, 45.31.43.10-7, 45.31.61.00-6, 45.31.57.00-5, 45.23.13.00-8, 45.33.10.00-6, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.41.10.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branżach: budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz prowadzenia robót konserwatorskich. W każdej z branż minimum 1 - osoba. Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie zdolności finansowej zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał aktualna polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie nisza niż 2 000.000 złotych. W zakresie zdolności finansowej zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał na rachunku bankowym kwotę nie niższą niż 2 000.000 złotych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 2 000.000 złotych. Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty: a) W przypadku, gdy wykonawca wykazuje się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegając na zasobach innego podmiotu na zasadach wskazanych w treści art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów o których mowa w pkt. 2 SIWZ (dotyczących podmiotów trzecich). Jeżeli wykonawca polega na właściwościach finansowych podmiotu trzeciego to również wraz z ofertą musi złożyć dokument o którym mowa w pkt. 1 litera c (informację z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej). b) W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (tzw. trzecich) powołując się na przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wraz z ofertą składa pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów wystawione przez podmiot trzeci. Przedmiotowe zobowiązanie musi określać, jakie zasoby zostają udostępnione wykonawcy oraz w jaki sposób nastąpi udostępnienie tych zasobów. c) harmonogramy rzeczowo - finansowe robót dla zakresów 1,2,3,4 wzór dokumentu stanowią załączniki nr 7, 7a, 7b, 7c; d) uproszczone kosztorysy ofertowe na poszczególne zakresy robót (1,2,3,4) objęte przetargiem

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy w n/w przypadkach: 1) w zakresie zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. 2) w zakresie zmiany terminu w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie, 3) Zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na zmianie osób, pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych. 4) w zakresie realizacji robót zamiennych, których wykonanie ujawni się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. W/w zmiany umowy będą dopuszczone na następujących warunkach: Ad. 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. Ad.2 - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Ad.3 - zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych. Ad.4 - finansowanie robót zamiennych nastąpi wyłącznie ze środków pozyskanych w wyniku ograniczenia wykonania robót podstawowych ( roboty zaniechane). Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. 216 woj.kujawsko-pomorskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. 101 woj.kujawsko-pomorskie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:

SIWZ z załącznikami 1-7c (464kB) pdf

Załaczniki 8 i 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 (321kB) pdf

Załącznik nr 11 (4802kB) pdf

Załącznik nr 12 (1870kB) pdf


Opublikował: Marek Mackowski (15 kwietnia 2011, 12:59:33)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (2 lipca 2014, 12:58:22)
Zmieniono: zmiana adresu do załączników na serwerze ftp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1197

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij