Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2011 - 2014 nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011 - 2014 Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I MM.2231/N - 1/O.Dz.K.M.Ch
wartość: poniżej kwoty wynikające z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
termin składania ofert: 4 lutego 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Chełmna działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ (68kB) pdf

Zmieniona Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (287kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2011r.

Numer ogłoszenia: 28397 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19269 - 2011 data 17.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, fax. 56 6771774.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia upoważniające do sprawowania samodzielnej funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż: *drogowa - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń ; *elektryczna - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń; *sanitarna - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; *sanitarna - minimum 1 osoba wymagania uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i cieplnych ( klimatyzacyjnych); *archeologiczna - minimum 1 osoba ( wymagane ukończenie studiów wyższych w dziedzinie archeologii oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie badań archeologicznych); *konserwatorska (wymagane ukończenie studiów wyższych w dziedzinie konserwatorstwa i zabytkoznawstwa oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba; *konserwatorskiej ( wymagane wyższe studia w dziedzinie konserwacji detalu architektonicznego i rzeźby lub konserwatorstwa oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba; *konserwatorskiej (wymagane wyższe studia w dziedzinie kamienia i detalu architektonicznego oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba; Uwaga: Osoby, które uzyskały zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964r w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych przy wykopaliskach ( Dz.U. Nr 31, poz 197) oraz § 17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych , warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności ( Dz.U. Nr 16 poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac konserwatorskich i robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r ( Dz.U. z dnia 30 czerwca 2004r Nr 50 poz.1579). Uwaga: zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji branżowych przez jedną osobę pod warunkiem posiadania łącznie odpowiednich uprawnień wymienionych w wykazie - zmawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2008r Nr 63, poz.394). Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia upoważniające do sprawowania samodzielnej funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branżach: *drogowa - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robot budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń, która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru w branży drogowej, zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszych niż 2 000 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru; *elektryczna - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru w branży elektrycznej, zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszych niż 650 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru; *sanitarna - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru w branży sanitarnej (wod.-kan.), zgodniej z przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszych niż 250 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru; *sanitarna - minimum 1 osoba wymagania uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i cieplnych (klimatyzacyjnych), która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru w branży sanitarnej (wentylacja, ciepłownictwo i klimatyzacja), zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszych niż 250 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru; *archeologiczna - minimum 1 osoba (wymagane ukończenie studiów wyższych w dziedzinie archeologii oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie badań archeologicznych), która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru archeologicznego, zgodnego z przedmiotem zamówienia o wartości robót ziemnych nie mniejszej niż 150 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru; *konserwatorska (wymagane ukończenie studiów wyższych w dziedzinie konserwatorstwa i zabytkoznawstwa oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba, która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru w branży konserwatorskiej (konserwatorstwo i zabytkoznawstwo), zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszych niż 400 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru; *konserwatorskiej (wymagane wyższe studia w dziedzinie konserwacji detalu architektonicznego i rzeźby lub konserwatorstwa oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba, która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru w branży konserwatorskiej (konserwacja detalu architektonicznego i rzeźby lub konserwatorstwa), zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszych niż 200 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru; *konserwatorskiej (wymagane wyższe studia w dziedzinie kamienia i detalu architektonicznego oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba, która okaże się doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego zadania tj. nadzoru w branży konserwatorskiej (konserwacja kamienia i detalu architektonicznego), zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości robót nie mniejszych niż 200 000 złotych z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie nadzoru. Uwaga: Osoby, które uzyskały zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964r w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych przy wykopaliskach ( Dz.U. Nr 31, poz 197) oraz § 17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych , warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności ( Dz.U. Nr 16 poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac konserwatorskich i robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r ( Dz.U. z dnia 30 czerwca 2004r Nr 50 poz.1579). Uwaga: zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji branżowych przez jedną osobę pod warunkiem posiadania łącznie odpowiednich uprawnień wymienionych w wykazie - zmawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2008r Nr 63, poz.394). Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia..

Chełmno: Pełnienie w latach 2011 - 2014 nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011 - 2014 Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap.
Numer ogłoszenia: 19269 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6771729, faks 56 6771774. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmno.pl; www.chelmno.pl, I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie w latach 2011 - 2014 nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011 - 2014 Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nadzór inwestorski w branżach drogowej, konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami, wytycznymi konserwatorskimi oraz warunkami określonymi w dokumentacji budowlanej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Charakterystyka robót przewidzianych do nadzorowania w latach 2011 - 2014 przedstawia się następująco:
Gmina Miasto Chełmno - roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich, - przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku i ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą, - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej) wraz z iluminacją, - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej), - iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach,
Powiat Chełmiński: - renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP: - instalacja alarmowa p.poż. w kościele farnym,
Zakresy rzeczowe i wartości kosztorysowe robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu w poszczególnych branżach (bez branży budowlanej).
Gmina Miasto Chełmno: Roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich: Nadzór inwestorski w branżach: - drogowej, - archeologicznej, - elektrycznej, - sanitarnej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi:252.509,50 zł. netto.
Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej): Nadzór inwestorski w branżach: - konserwatorskiej (wymagane ukończenie studiów wyższych w dziedzinie konserwatorstwa i zabytkoznawstwa), - elektrycznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi:259.468,60 zł. netto.
Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza - Iluminacja: Nadzór inwestorski w branżach: - elektrycznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi:128.319,63 zł netto.
Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku wraz z małą architekturą: Nadzór inwestorski w branżach: - drogowej, - sanitarnej, - elektrycznej, - archeologicznej Wartość kosztorysowa zadania wynosi:3.864.392,15 zł. netto.
Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą: Nadzór inwestorski w branżach: - drogowej, - sanitarnej, - elektrycznej, - archeologicznej Wartość kosztorysowa zadania wynosi:1.337.221,75 zł. netto.
Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej): Nadzór inwestorski w branżach: - sanitarnej, - elektrycznej, Wartość kosztorysowa zadania wynosi:535.246,09 zł. netto.
Iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach: Nadzór inwestorski w branżach: - konserwatorskiej (wyższe studia w dziedzinie konserwacji detalu architektonicznego i rzeźby lub konserwatorstwa), - archeologicznej, - elektrycznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 899.475,47 zł. netto.
Powiat Chełmiński: Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia: Nadzór inwestorski w branżach: - konserwatorskiej (dyplomowany konserwator zabytków w dziedzinie kamienia i detalu architektonicznego), Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 410.008,59 zł. netto.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP
Instalacja alarmowa p.poż. w kościele farnym. Nadzór inwestorski w branżach: - elektrycznej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.587,82 zł. netto.
Łączna wartość kosztorysowa robót objętych nadzorem inwestorskim w w/w branżach wynosi:7.735.229,60 zł netto.
Inne wymagania związane z przedmiotem zamówienia: - Wykonawca zobowiązany jest do udziału w pracach komisji przetargowej ds. wyłonienia Wykonawcy robót budowlano - konserwatorskich. - sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektami i pozwoleniami na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru elementów i gotowych obiektów wraz z wpisami do dziennika budowy potwierdzającymi faktyczne wykonanie robót; - kontrolowanie rozliczeń budowy; - po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie należało - finalizowanie zadań wynikających z zakończenia robót tj. kompletowanie dokumentów powykonawczych ( protokołów prób i badań, sprawdzeń powykonawczych, skompletowanie atestów, aprobat i certyfikatów materiałowych, dokumentacji powykonawczej dokonanych ewentualnych zmian w stosunku do projektu podstawowego; - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi w usuwaniem wad i usterek; - odbiór wykonanych robót związanych z usuwaniem wad i usterek; - współpraca z zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie sporów i roszczeń; - udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się realizacją nadzoru inwestorskiego przynajmniej jednego zadania dla każdej z n/w branż: a) w branży drogowej o wartości robót zbieżnych z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 2.000.000 zł. brutto b) w branży sanitarnej ( wod.- kan) o wartości robót zbieżnych z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 250.000 zł. brutto c) w branży sanitarnej ( wentylacja, ciepłownictwo i klimatyzacja ) o wartości robót zbieżnych z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 250.000 zł. brutto d) w branży elektrycznej o wartości robót zbieżnych z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 650.000 zł. brutto e) konserwatorskiej o wartości robót konserwatorskich zbieżnych z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 800.000 zł brutto f) archeologicznej o wartości robót ziemnych nie mniejszej niż 150.000 zł. brutto
Uwaga: Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu wykazania doświadczenia i wiedzy okazał się należytą realizacją zadań we wszystkich powyżej wymienionych branżach (punkty od a do f). Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia upoważniające do sprawowania samodzielnej funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż: * drogowa - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń; * elektryczna - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń; * sanitarna - minimum 1 osoba wymagania: - uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; * sanitarna - minimum 1 osoba wymagania uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i cieplnych ( klimatyzacyjnych); * archeologiczna - minimum 1 osoba ( wymagane ukończenie studiów wyższych w dziedzinie archeologii oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie badań archeologicznych); * konserwatorska (wymagane ukończenie studiów wyższych w dziedzinie konserwatorstwa i zabytkoznawstwa oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba; * konserwatorskiej ( wymagane wyższe studia w dziedzinie konserwacji detalu architektonicznego i rzeźby lub konserwatorstwa oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba; * konserwatorskiej (wymagane wyższe studia w dziedzinie kamienia i detalu architektonicznego oraz odbyta 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie konserwacji i badania zabytków) - minimum 1 osoba;
Uwaga: Osoby, które uzyskały zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964r w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych przy wykopaliskach ( Dz.U. Nr 31, poz 197) oraz § 17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych , warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności ( Dz.U. Nr 16 poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac konserwatorskich i robót budowlanych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r ( Dz.U. z dnia 30 czerwca 2004r Nr 50 poz.1579).
Uwaga: zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji branżowych przez jedną osobę pod warunkiem posiadania łącznie odpowiednich uprawnień wymienionych w wykazie - zmawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2008r Nr 63, poz.394). Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 złotych. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W przypadku, gdy wykonawca wykazuje spełnieniem warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegając na zasobach innego podmiotu na zasadach wskazanych w treści art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących podmiotów trzecich takich jak: * Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (art. 24 ustawy); * aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Uwaga: W przypadku gdy wykonawca korzysta z zasobów podmiotów trzecich w trybie art. 26 ust. 2b dodatkowo składa: * Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy, na czas realizacji zamówienia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych, wiedzy i doświadczenia. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy w n/w przypadkach: 1) w zakresie zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. 2) w zakresie zmiany terminu w przypadku: a) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie, b) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlano - konserwatorskich lub wydłużenia się terminów przewidzianych dla czynności odbiorowych dotyczących robót budowlano - konserwatorskich, c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac.
W/w zmiany umowy będą dopuszczone na następujących warunkach: Ad. 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. Ad.2a - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Ad.2b - o czas niezbędny do zakończenia robót budowlano - konserwatorskich lub czynności odbiorowych, Ad.2c - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem:www.bip.chelmno.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miasta Chełmna (86-200) przy ul. Dworcowej 1 (pokój nr 101). Województwo kujawsko-pomorskie.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 19269 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011


Dokumenty do pobrania:

SIWZ (281kB) pdf
Załaczniki do SIWZ (155kB) pdf

Załącznik nr 7 - dokumentacja budowlana robót remontowo-konserwatorskich znajduje się pod adresem: ftp://93.91.211.130//Public/Dokumentacja budowlana/
 

Opublikował: Marek Mackowski (17 stycznia 2011, 13:26:48)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (2 lipca 2014, 11:58:42)
Zmieniono: zmiana adresu servera ftp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1354

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij