Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

Prace remontowo-budowlane w zakresie przestawiania piecy kaflowych

zamawiający: Zakład Usług Administracyjnych 'OJAR' ul. Kamionka 3
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 30000
termin składania ofert: 20 kwietnia 2006Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

1.0. Zamawiający:
Zakład Usług Administracyjnych "OJAR" ul. Kamionka 3
86-200 Chełmno
tel. 056/6860970 fax 056/6861334

2.0. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177).

3.0. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Dokumentację przetargową w postaci:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
Formularz ofertowy;
Projekt umowy można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

4.0. Opis przedmiotu zamówienia:
"Prace remontowo-budowlane w zakresie przestawiania piecy kaflowych" (Nazwa i kod określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: Roboty remontowe w zakresie wznoszenia pieców 45262630-6).
Całość robót należy wykonać w oparciu o :
- zlecane pisemnie remonty pieców
- wartość zamówienia na rok 2005 - 30000,- zł -obowiązujące przepisy i normy;
- dyspozycyjność codzienna.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

5.0. Termin realizacji zadania: Zadanie należy zrealizować w terminie: od 20. 04. 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

6.0. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. l i 2 i art.22 ust. l, spełniający następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.0. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące: - stawka roboczogodziny ( z narzutami) - 100 % (koszty zakupu materiału będzie naliczane wg średnich wskaźników z kwartalnika SEKOCENBUD)

8.0. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 20.04.2006 r. do godz. 10 00 W Zakładzie Usług Administracyjnych "OJ AR", ul. Kamionka 3, pokój nr 9.

10.0. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2006 r. o godz. 11 00 w Zakładzie Usług Administracyjnych . "OJAR" ul.Kamionka 3 w Chełmnie.

9.0. Termin związania z ofertą: . Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert

10.0. Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest w Zakładzie Usług Administracyjnych "OJAR" Chełmno, ul. Kamionka 3, pokój nr 7 telefon (O-56) 6860970 pan Jerzy Mortyński,


Opublikował: Przemysław Małkowski (7 kwietnia 2006, 10:08:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1673

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij