Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych OJAR w Chełmnie na lata 2011-2014.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN 1/2010
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 8 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Chełmno, dn. 13.12.2010r. Fn.I/DB.341-1/10 dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania pn.” Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych „OJAR” w Chełmnie na lata 2011-2014” ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010,Nr 113, poz.759 ze zm.) Burmistrz Miasta Chełmna zawiadamia niniejszym pismem o wyborze oferty i terminie, po upływie, którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: Do przetargu przystąpił jeden oferent - Bank Spółdzielczy w Chełmnie ul.Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, którego ofertę wybrano do realizacji z następującymi warunkami: - liczba punktów -100, - termin zawarcia umowy: po 23.12.2010, -oferta uzyskała maksymalną ilość punktów-100,00 za cenę ofertową i w związku z tym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Burmistrz Miasta Chełmna mgr Mariusz Kędzierski  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych OJAR w Chełmnie na lata 2011-2014.

Numer ogłoszenia: 385836 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych OJAR w Chełmnie na lata 2011-2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmno i budżetów jej jednostek organizacyjnych tj. SzP Nr 1, SzP Nr 2, SzP Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Przedszkola Nr 2, Chełmińskiego Domu kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Usług Administracyjnych OJAR w Chełmnie na lata 2011-2014..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.chelmno.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Miasto Chełmno Biuro Informacji Publicznej (parter pokój nr 101) ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ (38kB) plik

Formularz ofertowy (80kB) plik

Rb-Z (1132kB) pdf

Rb-N (1000kB) pdf

Rb-28S 1 czesc (6815kB) pdf

Rb-28S 2 czesc (6620kB) pdf

Rb-27S (5923kB) pdf

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z d. 03.12.2010 (24kB) pdf

Opublikował: Przemysław Małkowski (26 listopada 2010, 14:55:54)

Ostatnia zmiana: Daria Drzymalska-Paczkowska (13 grudnia 2010, 13:06:06)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1477

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij