Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Dostawę wraz z montażem monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: TI.I/KG.341-3/10
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 8 października 2010  12:00
wynik postępowania: Chełmno 26.10.2010. znak sprawy: TI.I/KG.341-3/10 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, którzy złożyli oferty Dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania p.n.: „Monitoring wizyjny miasta Chełmna” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: Konwerga sp. z o.o. ul. Gdyńska 31/33 61-016 Poznań z następującymi warunkami: • liczba punktów: 100, • termin realizacji: 10 tygodni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy) a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): - jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P-U-H „YOCA” Jacek Goncerzewicz ul. Bema 3 85-546 Bydgoszcz oferta uzyskała punktów – 90. Oferta Nr 3 LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7-9 85-098 Bydgoszcz oferta uzyskała ilość punktów – 75. Oferta Nr 4 Sprint sp. z o.o. O/Bydgoszcz ul. Przemysłowa 15 85-758 Bydgoszcz oferta uzyskała punktów – punktów nie przyznano – oferta odrzucona Oferta Nr 5 Firma Handlowo – Usługowa „TAGAD II” Joanna & Tomasz Glazik ul. Witosa 5 86-100 Świecie oferta uzyskała punktów – 89. BURMISTRZ mgr Mariusz Kędzierski Umieszczono: - na stronie internetowej bip.chelmno.pl - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chełmna.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 230053 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chełmna..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chełmna. Prace te obejmują projekt pod nazwą - Monitoring wizyjny miasta Chełmna - realizowany w ramach - Utworzenia strefy bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym poprzez zakup i instalację systemu monitoringu ulicznego - zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015. Lokalizacja oraz parametry poszczególnych elementów systemu oraz sposób ich montażu określone zostały w opracowanym projekcie budowlano - wykonawczym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż kamer wizyjnych wraz z podłączeniem do energii elektrycznej, na budynkach, słupach istniejących lub słupach projektowanych. Montaż słupów pod kamery i punkt retransmisyjny; montaż urządzeń stanowiących punkty retransmisyjne oraz instalacja urządzeń i wyposażenia centrum nadzoru zlokalizowanego w budynku urzędu miasta wraz z meblami - wyszczególnienie pozycji objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w projekcie budowlano wykonawczym oraz przedmiarze robót. W skład systemu monitoringu wchodzić będą następujące elementy objęte przedmiotem zamówienia: - 16 kamer wizyjnych z czego 11 będzie umieszczonych na wysięgnikach zamocowanych do ścian istniejących budynków; 3 na słupach projektowanych i 2 na słupach istniejących; - 2 punkty retransmisyjne - jeden umieszczony na projektowanym słupie a jeden na istniejącej wieży kościoła farnego; - centrum monitoringu urządzone będzie w budynku Urzędu Miasta Chełmna, - słupy do montażu urządzeń - 4 szt. - urządzenia, wyposażenie i instalacje niezbędne do funkcjonowania systemu monitoringu - zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż określone w projekcie budowlano - wykonawczym oraz posiadać stosowne atesty. Przesył sygnału od kamery do centrum nadzoru odbywać się będzie drogą radiową bezpośrednio lub za pośrednictwem punktów retransmisyjnych. Urządzenia wchodzące w skład systemu zasilane będą prądem elektrycznym zgodnie z projektem oraz warunkami zakładu energetycznego. Przedmiot umowy obejmuje: - zakup urządzeń i wyposażenia, - montaż urządzeń i wyposażenia, - wykonanie prac budowlanych związanych z przedmiotem umowy, jak np. posadowienie słupa, - wykonanie prac elektrycznych - podłączenie urządzeń do sieci zasilającej, - sprawdzenie poprawnego funkcjonowania poszczególnych elementów oraz całości systemu, - uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, - przeszkolenie minimum 4 pracowników w zakresie obsługi zainstalowanego systemu, - udzielenie rękojmi na prace montażowo - instalatorskie wykonane przez wykonawcę - 1 rok, - udzielenie gwarancji na bezawaryjne działanie systemu i poszczególnych jego elementów - minimum 24 miesiące, - prowadzanie nieodpłatnego serwisu urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego w okresie rękojmi, - sposób wypełniania warunków rękojmi za wady i gwarancji oraz świadczenia Wykonawcy w tym okresie, określone zostały w projekcie umowy, Dodatkowe czynności do jakich zobowiązany będzie Wykonawca: - uzgodnienie terminu i zakresu wejścia na teren obiektu z jego właścicielem, na którym przewidziano montaż urządzeń, - za wszelkie szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia a zawinione przez Wykonawcę (powstałe wskutek błędów przy montażu, niezabezpieczenia obiektu, zaniedbania czy uchybienia) odpowiadać będzie Wykonawca, - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą, dokumentację i instrukcję obsługi poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu, protokoły z pomiarów działania systemu, wszelkie licencje, prawa do zainstalowanego oprogramowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.50.00-9, 32.32.35.00-8, 34.97.10.00-4, 34.97.00.00-7, 32.32.35.00-8, 32.33.31.00-7, 51.31.20.00-2, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie - dziesięć tysięcy złotych),
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; to oznacza, że w przetargu może wziąć udział wykonawca, który posiada niżej wymienione uprawnienia lub dysponuje osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - na potwierdzenie tego faktu należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie, właściwej izby samorządu zawodowego; w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem przynajmniej 1 osoby o w/w kwalifikacjach - zał. nr 5 do siwz, b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - na potwierdzenie tego faktu należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie, właściwej izby samorządu zawodowego; w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem przynajmniej 1 osoby o w/w kwalifikacjach - zał. nr 5 do siwz, c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - na potwierdzenie tego faktu należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie, właściwej izby samorządu zawodowego; w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem przynajmniej 1 osoby o w/w kwalifikacjach - zał. nr 5 do siwz, d) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego lub drugiego stopnia - zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, ze zm.); w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem przynajmniej 1 osoby o w/w kwalifikacjach - zał. nr 5 do siwz,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; co należy udowodnić poprzez załączenie następujących dokumentów: a) wykaz realizacji w zakresie montażu monitoringu wizyjnego o minimalnej wartości zadania nie mniejszej niż 100.000 zł (dotyczy to również projektów i wykonawstwa o minimalnej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem co najmniej jednej realizacji w zakresie monitoringu o w/w wartości,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z punktem III.3.2
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru załączonego do specyfikacji - zał. nr 3. b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - Wykonawca winien posiadać środki na rachunku lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100.000 zł. c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania oferta ktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących okolicznościach: - trudności z dostępem do obiektów, na których mają zostać zamontowane urządzenia wchodzące w skład systemu, - braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanego siłą wyższą. Możliwa jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmiana może dotyczyć tylko stawki brutto; stawka netto nie podlega zmianie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno Biuro Informacji Publicznej pok. 101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013; oś priorytetowa - Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy - działanie 7.1. - Rewitalizacja Zdegradowanych dzielnic miast..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (132kB) pdf
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - od 1 do 6 (53kB) pdf
Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nr 7; projekt umowy (71kB) pdf
Projekt, przedmiar, rysunki, punkty kamerowe
Odpowiedz na pytanie z dnia 26.08.2010. (30kB) pdf
Odpowiedz na pytanie z dnia 30.08.2010. (31kB) pdf
Odpowiedz na pytanie z dnia 3.09.2010 (197kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (90kB) pdf
Odpowiedz na pytanie z dnia 8.09.2010 (67kB) pdf
Uwaga!
Załączony poniżej przedmiar robót, dołączony został na prośbę jednego z wykonawców i ma na celu ułatwienie przygotowania oferty. Obowiązuje jednak zakres robót określony w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, które zamieszczone zostały w formacie PDF.
Przedmiar robót w wersji ATH (129kB) txt

Opublikował: Kamil Grzyb (25 sierpnia 2010, 10:49:39)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (26 października 2010, 14:22:07)
Zmieniono: Umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij