Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

„Zaprojektowanie instalacji CO i CWU wraz z kotłownią, ogrzewaną pompą ciepła. Wykonanie kotłowni z pompą ciepła, z wpięciem w istniejącą instalację CO, CUW w budynku administracyjno-socjalnym”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 6/2010
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 06. 09. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zaprojektowanie instalacji CO i CWU wraz z kotłownią, ogrzewaną pompą ciepła. Wykonanie kotłowni z pompą ciepła, z wpięciem w istniejącą instalację CO, CUW w budynku administracyjno-socjalnym” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „PIL-GAZ”, 64-920 PIŁA, ul. Margonińska 2. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 219240,48 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „PIL-GAZ”, 64-920 PIŁA, ul. Margonińska 2. uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium cena (waga – 100 %) -100 pkt. Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: EUROTHERM TECHNIKA GRZEWCZA, 88-100 Inowrocław, ul. Działowa 9. Oferta odrzucona. Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: PW INSTAL-EXPRESS, ul. Polna 9-11, 86-031 OSIELSKO. Oferta odrzucona. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  Zaprojektowanie instalacji CO i CWU wraz z kotłownią, ogrzewaną pompą ciepła. Wykonanie kotłowni z pompą ciepła, z wpięciem w istniejącą instalację CO, CUW w budynku administracyjno-socjalnym
Numer ogłoszenia: 162941 - 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6864933, faks 056 6864933.

Adres strony internetowej zamawiającego: zwik.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie instalacji CO i CWU wraz z kotłownią, ogrzewaną pompą ciepła. Wykonanie kotłowni z pompą ciepła, z wpięciem w istniejącą instalację CO, CUW w budynku administracyjno-socjalnym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) zaprojektowanie kompletnej instalacji CO dla budynków ciągu technologicznego, oraz CO i CWU dla budynku administracyjno-socjalnego w oczyszczalni ścieków w Chełmnie, wraz z kotłownią. 2) wykonanie kotłowni z pompa ciepła oraz wpięcie w istniejącą instalację CO, CWU budynku administracyjno-socjalnego na podstawie wykonanego projektu. 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 4 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) po zaistnieniu okoliczności zgodnie z u.p.z.p. i warunkami umowy. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6, 45.31.51.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2000 PLN Słownie: dwa tysiące złotych PLN.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dowód wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (356kB) pdf
Załącznik nr 1 (288kB) pdf
Załącznik nr 2 (213kB) pdf  
Załącznik nr 3 (330kB) pdf  
Załącznik nr 4 (162kB) pdf  
Załącznik nr 5 (251kB) pdf  
Załącznik nr 6 (287kB) pdf  
Załącznik nr 7 (1230kB) jpg  
Załącznik nr 8 (777kB) jpg
Chełmno dnia 06. 09. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2010
 
WYBÓR OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.   Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zaprojektowanie instalacji CO i CWU wraz z kotłownią, ogrzewaną pompą ciepła. Wykonanie kotłowni z pompą ciepła, z wpięciem w istniejącą instalację CO, CUW w budynku administracyjno-socjalnym” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „PIL-GAZ”, 64-920 PIŁA, ul. Margonińska 2.
 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 219240,48 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „PIL-GAZ”, 64-920 PIŁA, ul. Margonińska 2.
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium cena (waga – 100 %) -100 pkt.
 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
EUROTHERM TECHNIKA GRZEWCZA, 88-100 Inowrocław, ul. Działowa 9.
Oferta odrzucona.
 
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
PW INSTAL-EXPRESS, ul. Polna 9-11, 86-031 OSIELSKO.
Oferta odrzucona.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.
Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, iż w niniejszym przetargu wykluczono wykonawców i odrzucono oferty złożone przez:
1. EUROTHERM TECHNIKA GRZEWCZA. 
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt. 4) wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą.
Uzasadnienie: Zamawiający pismem z dnia 22. 07. 2010 roku wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu -aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; złożony w ofercie dokument wystawiony został dnia 14. 04. 2009 tj. wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jednocześnie podkreślić należy, iż zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Przedstawiony przez Wykonawcę dokument został złożony w terminie wskazanym w wezwaniu, niemniej jednak - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona jest dnia 30. 07. 2010 r. tak więc dokument ten nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W świetle powyższego ww. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, a tym samym jego wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy oraz odrzucenie jego oferty w trybie art. 24 ust. 4 ustawy jest uzasadnione. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
2. PW INSTAL-EXPRESS. 
Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust 2 pkt. 4) wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą.
Uzasadnienie: Zamawiający pismem z dnia 22. 07. 2010 roku wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu –aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; na złożonym w ofercie dokumencie (kopia dokumentu str. 1) brak poświadczenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Przedstawiony przez Wykonawcę dokument został złożony w terminie wskazanym w wezwaniu, niemniej jednak - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione dnia 28. 07. 2010 r.  potwierdza stan na dzień 27. 07. 2010 roku, tak więc dokument ten nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W świetle powyższego ww. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, a tym samym jego wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy oraz odrzucenie jego oferty w trybie art. 24 ust. 4 ustawy jest uzasadnione. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 
      
 
 

Opublikował: Cacałowski (23 czerwca 2010, 10:08:43)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (6 września 2010, 15:47:26)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1163

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij