Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Druk wydawnictw promocyjnych

zamawiający: Gmina Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: OKiP.II/EP.341-01/10
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 6 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dn. 11.01.2008 r. informuję, że w dniu 09.07.2010 r. rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na: „Druk wydawnictw promocyjnych”. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 4 złożona przez: Polskie Wydawnictwa Reklamowe, ul. Winnica 37a/12, 87-100 Toruń; Cena realizacji zamówienia: 17.750 zł brutto; łączna ilość uzyskanych punktów – 96,67 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1: Centrum Promocji i Reklamy ReMedia, Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz, łączna ilość uzyskanych punktów: 89,48 pkt. Oferta nr 2: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Promienna 1A, 87-800 Włocławek, łączna ilość uzyskanych punktów: 95,57 pkt. Oferta nr 3: MKK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub Dobrzyń, łączna ilość uzyskanych punktów: 79,67 pkt. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.  
Ogłoszenie o zamówieniu:
Na podstawie Regulaminu przetargowego Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej,  ogłasza się przetarg o następującej treści:
1.             Nazwa i adres Zamawiającego
 Gmina Miasta Chełmno
 kod  86 – 200  miejscowość:  Chełmno,  ul. Dworcowa 1
tel. (+48) 56-677-17-19
Fax: (+48) 56-677-17-74
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko - pomorskie
2. Określenie trybu zamówienia -  przetargowy.
3. Nazwa zamówienia:
„Druk wydawnictw promocyjnych”
Zakres prac obejmuje:  
Druk publikacji (m.in. wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, prace introligatorskie, druk, tłumaczenie tekstów, dostawa do siedziby Zamawiającego):
1/ Reprint wydawnictwa Walentego Fiałka pt. „Sekretarz Miłosny …” wzbogacony
o komputerowe montaże na bazie starych fotografii Chełmna (ok. 8-10 ilustracji)
i tekst dodatkowy, nakład 1.000 egz.
2/ Kalendarz trójdzielny na 2011 rok, nakład 300 egz.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie później niż do 15 listopada 2010 r.
 
5. Informacja   o   miejscu,   terminie   i   zasadach   uzyskania   Specyfikacji zamówienia:
   Specyfikację zamówienia można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.chelmno.pl).
 
6. Informacja na temat wadium:
Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane.
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – Biuro Informacji   Publicznej,  pokój nr 101 w terminie do dnia  06.07.2010 r.  do godz. 11.00.
 
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
     Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – sala nr 204
w dniu  06.07.2010  r. do godz. 11.30.
 
9. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 

SIWZ (143kB) plik

UWAGA!WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  
Działając na podstawie  § 7  Regulaminu  Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dn. 11.01.2008 r. zawiadamia się, że w dniu 17.06.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Zamówienia w postępowaniu na:  
„DRUK WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH ”
dla Gminy Miasta Chełmno
o treści:
„Dotyczy zamówienia publicznego OKiP.II/EP.341-01/10 na „Druk Wydawnictw Promocyjnych”
W Załączniku nr 1 do Specyfikacji Zamówienia Piszą Państwo:
 
1. „okładka: drukowana w pełnym kolorze na papierze kredowym 115 g, powlekana folią matową, oprawa twarda; wyklejka drukowana w jednym kolorze na papierze offsetowym
130 g;”
W zapisie tym brakuje informacji na temat grubości tektury introligatorskiej.
My standardowo stosujemy tekturę o grubości 2,5 mm, która nadaje publikacji eleganckiego ‘puszystego wyglądu’
 

2. Do Wykonawcy należy:
- redakcja i skład,  
- wykonanie fotomontaży komputerowych na bazie starych fotografii Chełmna polegające na połączeniu widoku z Chełmna z postaciami par zakochanych,
- ewentualne uzupełnienie dodatkowymi, odpowiednimi fotografiami lub ilustracjami
z przedstawieniem par zakochanych.
 
a/ Z jakiego zakresu Wykonawca powinien zredagować teksty oraz w jakiej ilości należy je napisać?
b/ Co powinny prezentować zdjęcia dostarczone przez wykonawcę oraz w jakiej ilości powinny być zrobione?
 
3. Piszą Państwo także, iż „Zamawiający dostarcza:
- fotokopię oryginału publikacji. Oryginał publikacji Zamawiający udostępni do wglądu na
miejscu,”
 
Co oznacza fotokopia? Czy będzie to skan czy zdjęcia? Jeśli zdjęcia to czy istnieje możliwość zeskanowania oryginału?
 
4. W punkcie 1 Specyfikacji Zamówienia Piszą Państwo „Reprint wydawnictwa Walentego Fiałka pt. Sekretarz Miłosny wzbogacony o komputerowe montaże na bazie starych fotografii Chełmna (ok. 8-10 ilustracji) i tekst dodatkowy.”
 
a/ Użyto słowa reprint; co według Zamawiającego ono oznacza?
b/ Czy oczekują Państwo od nowo wybranego Wykonawcy realizacji oryginału
z dodaniem nowych stron i zachowaniem dotychczasowej szaty graficznej,
czy Wykonawca powinien zaprojektować nową szatę graficzną?
 
5. W informacji dotyczącej kalendarza czytamy: „kalendarium: offset 90 g/m, kolor kalendarium dopasowane do kolorystyki plecków, trzyjęzyczne (polski, angielski, niemiecki), kalendarium indywidualne zawierające święta i imieniny w języku polskim oraz święta miejscowe przy konkretnych datach; okienko do zaznaczania aktualnej daty.”
a/ w punkcie tym brakuje Informacji na temat ilości kolorów w kalendarium?
b/ Czy razem z kalendarium powinna być koperta? Jeśli tak to czy oferta powinna zawierać usługę kompletowanie kopert z kalendarzem?
 

 
na który udziela się następującej odpowiedzi:
 
Ad.1.
Tektura introligatorska o grubości 2,5 mm.

 
Ad. 2 a.:
Zamawiający dostarcza:
- tekst wstępny oraz tekst dot. relikwii św. Walentego i promocji Chełmna jako miasta zakochanych. Ilość znaków przypadających na jedną stronę tekstu ze spacjami: ok.1750.
Do Wykonawcy należy redakcja i skład tekstu, który dostarcza Zamawiający.
 
Ad.2 b.
Zamawiający dostarcza:
- zdjęcia i ilustracje - min. 10 sztuk, oraz stare widokówki Chełmna. Zdjęcia i ilustracje będą zawierały przedstawienie par zakochanych.
Do Wykonawcy należy:
- ewentualne uzupełnienie dodatkowymi, odpowiednimi fotografiami lub ilustracjami
z przedstawieniem par zakochanych, tylko w przypadku niewykorzystania zdjęć i ilustracji dostarczonych przez Zamawiającego.
 
Ad.3.
a/ Fotokopia wg. Słownika wyrazów obcych, PWN: "fot." kopia, np. dokumentu, rysunku, tekstu, uzyskana metodą fotograficzną, zwłaszcza dokonana wprost na papierze światłoczułym”.
W przypadku przedmiotu zamówienia „fotokopia” oznacza kopię fotograficzną oryginału publikacji Walentego Fiałka pt. „Sekretarz Miłosny …”.
b/ Zamawiający udostępnia zdjęcia oryginału w/w publikacji.
c/ W związku z tym, że jest to w/w publikacja wydana pod koniec XIX w. i zachowały się
w Chełmnie jedynie 2 egzemplarze nie ma możliwości skanowania oryginału. Stąd oryginał publikacji Zamawiający udostępni do wglądu na miejscu.
 
Ad. 4.
a/ „Reprint to powtórne wydanie starej np. ksiązki itp. z możliwie wiernym zachowaniem cech oryginału” oraz:
„Reprint - Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Władysław Kopaliński - nowe wydanie książki, identyczne z poprzednim; takiż druk na tańszym papierze; opublikowany przez innego wydawcę; dodruk nakładu książki; artykuł, esej, praca wznowione oddzielnie, będące uprzednio częścią większej całości.”
 
b/ W załączniku nr 1 do Specyfikacji Zamówienia pkt. 1 zostały określone dokładne wymagania dotyczące w/w publikacji. Od Wykonawcy oczekuje się zachowania szaty graficznej oryginału w/w publikacji.
 
Ad. 5.
a/ W załączniku nr 1 pkt. 2. do Specyfikacji Zamówienia zostały określone dokładne wymagania dot. kalendarium: offset 90 g/m, kolor kalendarium dopasowany do kolorystyki plecków. Kolor plecków kalendarza został określony jako: druk pełnokolorowy CMYK 4x4. W takim przypadku kolor kalendarium też jest - pełnokolorowy CMYK 4x4.
 
b/ W załączniku nr 1 pkt. 2. do Specyfikacji Zamówienia dot. wymagań Zamawiającego
w przypadku Kalendarza nie wymieniono koperty jako opakowania Kalendarza. W związku
z powyższym zamówienie nie obejmuje dołączenia koperty do Kalendarza.
 
 
Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.UWAGA

 
WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA  
Działając na podstawie  § 7  Regulaminu  Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dn. 11.01.2008 r. zawiadamia się, że w dniu 21.06.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Zamówienia w postępowaniu na:  
„DRUK WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH ”
dla Gminy Miasta Chełmno
o treści:
„Dotyczy zamówienia publicznego OKiP.II/EP.341-01/10 na „Druk Wydawnictw Promocyjnych” w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Zamówienia Piszą Państwo:
 
„Plecki kalendarza: karton 350g/m, druk pełno kolorowy CMYK 4x4 dostosowany do koloru główki, uszlachetnienie folią matową, nadruk na 3 paskach pomiędzy kalendarium 315x45 mm.”
Folię matową można zastosować na główce kalendarza podnosząc w ten sposób walory estetyczne, natomiast użycie jej na pleckach spowoduje, iż kalendarium zostanie przyklejone w sposób nie trwały (wynika to z procesów technologicznych). 
 
W związku z tym czy na pewno folia ma być zastosowana na pleckach czy też nastąpiła pomyłka i folia ma być zastosowana wyłącznie na główce?
 
 
na który udziela się następującej odpowiedzi:
 
 
Dotychczasowy zapis w Specyfikacji Zamówienia pozostaje bez zmian.
 
Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.
 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                                                          


 


Opublikował: Przemysław Małkowski (16 czerwca 2010, 08:38:30)

Ostatnia zmiana: Elzbieta Pawelec (9 lipca 2010, 15:01:07)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1127

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij