Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 5/2010
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 11. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 122976,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,4 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 98,98 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium cena waga – 50 %: 50,00 Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 %: 48,98 Łącznie: 98,98 WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „EKO-CHEMIA” Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium cena waga – 50 %: 46,67 Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 %: 50,00 Łącznie: 96,67 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2010
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

Numer ogłoszenia w BZP: 120623 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6864933, faks 056 6864933.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie 1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV. 24 54 20 00 - 5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. a. Przedmiot zamówienia - flokulant kationowy (polielektrolit kationowy) w postaci emulsji, b. Przeznaczenie - flokulant do zagęszczania osadu nadmiernego na stacji mechanicznego zagęszczania osadu. 3. Charakterystyka osadu nadmiernego z ciągu technologicznego oczyszczania ścieków w ZWiK w Chełmnie oraz stosowanych urządzeń do zagęszczania osadu. a. Rodzaj osadu - osad nadmierny z ciągu technologicznego oczyszczania ścieków Sucha masa osadu [% s.m.o.] Wskaźnik Wyniki prób osadu nadmiernego przed stacją zagęszczania osadu 2,2 Wyniki wymagane po stacji zagęszczania osadu 7 - 10 Uwodnienie [%] Wskaźnik Wyniki prób osadu nadmiernego przed stacją zagęszczania osadu 97,8 Wyniki wymagane po stacji zagęszczania osadu 93 - 90 b. Stosowane urządzenie do zagęszczania osadu - stołowy zagęszczacz taśmowy typu OMEGA MINI 20 prod. E.M.O. - powierzchnia filtracji - 4 m2, - nominalna wydajność hydrauliczna - uzależniona od zawartości suchej masy w osadzie - 5-25 m3/h, - szybkość przesuwu taśmy - do regulacji - 1,5-9,0 m/min c. Pomiar ilości osadu nadmiernego podawanego do stacji mechanicznego zagęszczania osadu - przepływomierz elektromagnetyczny. 4. Instrukcja przeprowadzenia badań w celu doboru optymalnego flokulantu. a) Przedstawiony w ofercie przetargowej flokulant musi być wcześniej przetestowany w skali technicznej na stosowanym urządzeniu do zagęszczania osadu (stołowy zagęszczacz taśmowy typu OMEGA MINI 20 prod. E.M.O.) w Oczyszczalni Ścieków w Chełmnie w terminie 28 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu, b) Wykonawca dobiera odpowiedni flokulant do testów w skali technicznej biorąc pod uwagę rozwiązania technologiczne zastosowane na stacji zagęszczania osadu i rzeczywistą charakterystykę osadu nadmiernego, c) Podczas badań zostaną pobrane: - 2 próby osadu podawanego do stacji mechanicznego zagęszczania osadu, - 2 próby po stacji mechanicznego zagęszczania osadu, na podstawie których zostanie wyznaczona sucha masa osadu po zagęszczaniu, d) Analizy zostaną przeprowadzone w laboratorium ZWiK w Chełmnie, e) Z wyników przeprowadzonych testów zostaną sporządzone protokoły, które podpiszą Wykonawca i Zamawiający, f) W wyniku zastosowania wybranego flokulantu wymagane jest uzyskanie min. 7 % suchej masy osadu po stacji mechanicznego zagęszczania oraz klarowny odciek po procesie zagęszczania osadu. 5. Specyfikacja dostawy i zakupu. a) przewidywana ilość zakupu polielektrolitu na rok - ok. 12 000 kg, b) dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku, c) polielektrolit będzie dostarczany w oryginalnych opakowaniach, które firma dostarczająca flokulant zobowiązuje się odbierać, d) dostawa powinna nastąpić w ciągu 4 dni od złożenia zamówienia, e) miejsce dostawy produktu: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oddział Oczyszczalni Ścieków ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno 6. Wymagania stawiane przez Zamawiającego: a) przedstawiony w ofercie przetargowej flokulant musi być wcześniej przetestowany w skali technicznej na stołowym zagęszczaczu taśmowym typu OMEGA MINI 20 prod. E.M.O. w Oczyszczalni Ścieków w Chełmnie, w terminie max 28 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia ogłoszenia o przetargu; b) Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany do dostarczenia środka o tych samych właściwościach, co środek użyty w czasie testów; c) w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dobrany w drodze niniejszego postępowania flokulant nie zapewni uzyskania oczekiwanych parametrów odwadniania osadu, Wykonawca będzie miał prawo przeprowadzić na własny koszt próby przy dozowaniu innego flokulantu, Zamawiający dopuszcza zamianę na inny rodzaj flokulantu pod warunkiem zachowania postanowień umowy, a w szczególności warunków cenowych; w przypadku braku możliwości zaproponowania innego skutecznego flokulantu na warunkach obowiązującej umowy, umowa zostanie wypowiedziana; d) Wykonawca powinien dokonać doboru flokulantu biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązanie technologiczne na Oczyszczalni ścieków w Chełmnie i rzeczywistą charakterystykę osadów; e) do prób musi być dostarczony flokulant w postaci płynnej, oryginalnie zapakowany; flokulant nie wykorzystany w trakcie testów zostanie u Zamawiającego w celach laboratoryjnych, dla umożliwienia porównania jego zgodności z dostawami produktu handlowego; f) w wyniku zastosowania powyższego flokulantu wymagane jest uzyskanie min. 7 % suchej masy w osadzie zagęszczonym na stołowym zagęszczaczu taśmowym typu OMEGA MINI 20 prod. E.M.O. pracującym na Oczyszczalni Ścieków w Chełmnie, podczas przeprowadzonego testu; g) wymagane jest uzyskanie klarownego odcieku ze stacji zagęszczania; h) flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy zagęszczonych osadów i nie powodować zaklejania się porów płótna filtracyjnego; i) koszty związane z przeprowadzeniem prób (koszty flokulantu) ponosi Wykonawca; j) w celu prawidłowego doboru flokulantu, każdy z Wykonawców ma prawo do wcześniejszego poboru próby osadu poddawanego zagęszczaniu, przed przeprowadzeniem właściwego testu zagęszczania; k) każdemu z wykonawców przysługuje prawo do przeprowadzenia testów zagęszczania osadu na oferowanych flokulantach; l) do oferty należy dołączyć protokół z przeprowadzonych prób zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; m) protokół powinien zawierać wyniki analiz próbek osadu, pobranych w trakcie prowadzenia testu, wszystkie analizy należy wykonać w laboratorium Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego; protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego; n) Wykonawca winien przedstawić przy każdorazowej realizacji zamówienia, dla flokulantu będącego przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane przepisami certyfikaty świadczące o jakości dostarczonego środka i karty charakterystyki; o) Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć opakowania/pojemniki z dostarczonym flokulantem w języku polskim; p) Wykonawca winien zagwarantować skuteczne działanie dostarczonego flokulantu; q) W cenie dostarczonego flokulantu Wykonawca winien również uwzględnić: każdorazowe koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszty transportu przedmiotu zamówienia wraz z opakowaniami, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania przedmiotowego flokulantu, pomoc techniczną i doradztwo w przypadku zaistnienia konieczności zmiany flokulantu w trakcie trwania umowy, badania laboratoryjne i asystę przy próbach technologicznych; (przyjazd konsultanta max. 3 dni od zgłoszenia telefonicznego). 7. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) szczegóły techniczne wykonywanych testów oraz termin wykonania testu zagęszczania osadu należy ustalać telefonicznie w okresie - do 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu - potwierdzenie zgłoszenia faksem; osoby uprawnione do kontaktowania się w celach ustalenia terminów badań: Małgorzata Antolak - laborant - Oczyszczalnia ścieków Zbigniew Korzeński - technolog - Oczyszczalnia ścieków - tel. 056 686 49 33 b) Wykonawca na podstawie własnych badań laboratoryjnych wyznaczy max 2 flokulanty do testów technicznych na stołowym zagęszczaczu taśmowym typu OMEGA MINI 20 prod. E.M.O. pracującym na Oczyszczalni Ścieków w Chełmnie; c) czas trwania testów zagęszczania osadów w Oczyszczalni ścieków w Chełmnie - 1 dzień dla jednego Wykonawcy; d) analizie będzie poddawana (co najmniej dwukrotnie) próba nadawy osadu nadmiernego pobierana w czasie trwania testu zagęszczania oraz osad zagęszczony pobierany do analizy każdorazowo po minimum 20 min. pracy zagęszczacza na badanym flokulancie dla każdej nowej nastawy parametrów; e) dostawy odbywać się będą w oryginalnych opakowaniach, f) częstotliwość dostaw flokulantu: zależna od bieżącego zużycia; g) miejsce dostawy: Oczyszczalnia ścieków w Chełmnie, ul. Nad Groblą 2; h) dostawy flokulantu będą realizowane w ciągu max 4 dni roboczych na zgłoszenie telefoniczne lub faxem; i) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania parametrów zagęszczania osadu uzyskanych w testach eksploatacyjnych; j) Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru opakowań po dostarczonym flokulancie oraz załączenia karty charakterystyki odpadu opakowaniowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego, (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) po zaistnieniu okoliczności zgodnie z u.p.z.p. i warunkami umowy. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.54.20.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1000 PLN Słownie: jeden tysiąc złotych PLN.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dowód wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 50
2 - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] - 50 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno Polska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno Polska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    10. 06. 2010 r. godz. 9 30

SIWZ (382kB) pdf
Załącznik nr 1 (289kB) pdf
Załącznik nr 2 (217kB) pdf
Załącznik nr 3 (158kB) pdf
Załącznik nr 4 (126kB) pdf


Chełmno dnia 28. 05. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2010
 
 
Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
 
 
ZMIANA W TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.       z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego                 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”.
 
W punkcie 25. 2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
JEST:
 
                                    
Ilość punktów = najniższy średni wynik uzyskanej suchej masy/średni wynik uzyskanej suchej masy badanej oferty x 50
 
Otrzymuje on brzmienie:
 
 Ilość punktów = najniższe Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu/Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu badanej oferty x 50
 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


Chełmno dnia 28. 05. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2010
 
 
 
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27. 05. 2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie, dotyczący:
 
Zapytanie do SIWZ – pkt 25.2 - kryteria oceny ofert. W tabeli wskazującej kryteria ocen w pkcie 2 Zamawiający wymienia zużycie jednostkowe flokulantu. Natomiast we wzorze do obliczenia ilości punktów do zdobycia w tym kryterium Zamawiający używa parametru suchej masy placka. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wyliczenia tego kryterium.
 
Odpowiedź na pytanie:
     
Wprowadza się modyfikację zapisu znajdującego w punkcie 25.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
 
                                
Ilość punktów = najniższe Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu / Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu badanej oferty x 50
 
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.
 
 

Chełmno dnia 11. 04. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2010
 
 
WYBÓR OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.   Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
 
„KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. 

Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 122976,00 zł, (brutto). Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,4 [kg/1t s.m.o.] Liczba uzyskanych punktów – 98,98
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
WYKONAWCA:
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
„KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa

uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 %: 50,00
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 %: 48,98
Łącznie: 98,98
 
 
WYKONAWCA:
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
„EKO-CHEMIA” Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 %: 46,67
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 %: 50,00
Łącznie: 96,67
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.
Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Opublikował: Cacałowski (12 maja 2010, 12:24:22)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (11 czerwca 2010, 14:26:35)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 842

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij