Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Wykonanie opracowań dokumentacji projektowych na zadania robót publicznych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 17 maja 2010  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych przyjętych kryteriów i oceny złożonych ofert do realizacja zadania wybrano ofertę: Biuro Projektów Drogowych Jaczun s.c., ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń z ceną 66.917,00 zł brutto, warunki płatności: 31 dni Wyniki postępowania :

roztrzygnięcie (25kB) pdf


Chełmno: Wykonanie opracowań dokumentacji projektowych na zadania robót publicznych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowań dokumentacji projektowych na zadania robót publicznych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowań projektowych na n/w zadania: 1. Projekt utwardzenia, oświetlenia i odwodnienia drogi równoległej do Szosy Grudziądzkiej (od Chełmna - strona prawa): - wykonanie mapy do celów projektowych, - projekt budowlano-wykonawczy drogowy, - projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia i odwodnienia, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, - specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Projekt dokończenia ul. Śliwowej w Chełmnie: - wykonanie mapy do celów projektowych, - projekt budowlano-wykonawczy drogowy, - projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia i odwodnienia, - opracowanie przedmiarów robót, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, - specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Projekt chodnika w ul. Brzoskwiniowej w Chełmnie: - wykonanie mapy do celów projektowych, - projekt budowlano-wykonawczy drogowy, - opracowanie przedmiaru robót, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, - specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4. Projekt budowy chodnika w ulicach: Planty Kolejowe, Szosa Grudziądzka w Chełmnie: - wykonanie mapy do celów projektowych, - projekt budowlano-wykonawczy drogowy, - opracowanie przedmiaru robót, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, - specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5. Projekt oświetlenia i utwardzenia ul. Kruczej w Chełmnie: - wykonanie mapy do celów projektowych, - projekt budowlano-wykonawczy drogowy, - projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia i odwodnienia, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, - specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1.2. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty uzgodnień. 1.3. Opracowania wykonane zostaną w następujący sposób i liczbie egzemplarzy dla każdego projektu (1-5): - projekt budowlano-wykonawczy (drogowy oraz oświetlenia i odwodnienia) - 5 egzemplarzy w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej - płyta CD, część tekstowa jako pliki typu PDF, część graficzna jako pliki typu JPG, PDF, - Kosztorys inwestorski dla zakresów objętych projektami - 2 egz. papierowe + 1 egz. W formie elektronicznej - płyta CD z kosztorysem w formie oryginalnej i w postaci tekstu z rozszerzeniem PDF, - przedmiar robót - 2 egz. papierowe + 1 egz. w formie elektronicznej - płyta CD z przedmiarem w formie oryginalnej i w postaci tekstu z rozszerzeniem PDF, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. Papierowe + 1 egz. w formie elektronicznej - płyta CD z rozszerzeniem PDF, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. papierowe + 1egz. w formie elektronicznej - płyta CD z rozszerzeniem PDF. 1.4. Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących norm i przepisów, winna być kompletna pod względem projektowym i formalno-prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia. 1.5. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakresu objętego opracowaniami projektowymi, wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie takiej decyzji i dołączy niezbędne opracowania i dokumenty - wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty wymienione w pkt. 4 SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 0.92. warunki płatności - 0.1
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Pliki do pobrania:
Dokumentacja (105kB) pdf
mapa 1 (2126kB) jpg
mapa 2 (2236kB) jpg
mapa 3 (1335kB) jpg
mapa 4 (1431kB) jpg
mapa 5 (2443kB) jpg

Opublikował: Joanna Borzuchowska (4 maja 2010, 09:45:03)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (24 maja 2010, 12:56:39)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 970

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij