Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Dostawa materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę.

zamawiający: Zakład Wodociagów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 4/2010
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 22. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Dostawę materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz, „BOHAMET-ARMATURA” SP.J. Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 53788,28 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „RAKAPOL” Sp z o o, ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań uzyskane punkty w Kryterium cena - 73,87 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz, „BOHAMET-ARMATURA” SP.J., Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota uzyskane punkty w Kryterium cena - 100,00 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: ECO-ARMATURA Sp z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin uzyskane punkty w Kryterium cena - 73,94 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8-A, 05-816 OPACZ k/W-wy, Oddział Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz uzyskane punkty w Kryterium cena - 76,42 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Chełmno dnia 06. 05. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, iż w związku z zaistnieniem okoliczności z art. 94 ust 3 tj. Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Dostawę materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę”, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Dane wybranej oferty: • Wykonawca: RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8-A 05-816 OPACZ k/W-wy Oddział Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22 85-179 Bydgoszcz • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 70388,52 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 76,42  Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:
Dostawa materiałów potrzebnych do budowy
drugostronnego zasilania miasta w wodę.
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).Chełmno: Dostawa materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę.
Numer ogłoszenia: 102358 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6864933, faks 056 6864933.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest: 1. Dostawa materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę w zakresie rzeczowo - ilościowym dostaw wyszczególnionym w załączniku nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do SIWZ. 2. Wykonawca każdorazowo dostarcza zamówione materiały instalacyjne będące przedmiotem niniejszego zamówienia, na koszt własny, do siedziby Oddziału Wodociągów ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie - kod pocztowy 86-200 lub na wskazany plac budowy na terenie miasta Chełmna. 3. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone materiały instalacyjne będą fabrycznie nowe, nie regenerowane, dobrej jakości oraz zapewnia ich skuteczne działanie i prawidłową pracę. 4. Wykonawca udziela na materiały instalacyjne stanowiące przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji (bez wyłączeń), licząc każdorazowo od daty potwierdzenia przez Zamawiającego faktu ich odbioru. 5. Przy każdorazowej realizacji zamówienia Wykonawca winien przedstawić, dla dostarczanych materiałów wymagane przepisami dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę -za zgodność z oryginałem) tj. deklarację zgodności dostarczonych materiałów instalacyjnych oraz zgodę właściwego Powiatowego Zakładu Higieny, dla materiałów instalacyjnych mających kontakt z wodą pitną. 6. Do umowy Wykonawca załączy oryginały bądź kopie potwierdzone (za zgodność z oryginałem) aktualnych atestów PZH dla materiałów instalacyjnych mających kontakt z wodą pitną, dla których atesty takie są wymagane natomiast dla tych, dla których niewymagalne jest posiadanie atestów PZH należy dołączyć aprobaty techniczne. 7. Przewidywane ilości zakupu materiałów w okresie obowiązywania umowy są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Zamawiający dokona zakupu w ramach posiadanych środków finansowych. 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego telefonicznie, nie później niż w ciągu 7 dni do miejsc wskazanych przez Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) po zaistnieniu okoliczności zgodnie z u.p.z.p. i warunkami umowy.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.31.00-1, 44.47.00.00-5, 42.13.12.30-7, 42.13.11.60-5, 44.42.34.50-0, 44.52.33.00-5, 44.53.16.00-7, 44.53.14.00-5, 44.53.22.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1000 PLN Słownie: jeden tysiąc złotych PLN.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ, wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Karty katalogowe - zasuw, hydrantów i regulatora ciśnienia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- stosowne Pełnomocnictwo(a), w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; - dowód wniesienia wadium;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (289kB) pdf
Załącznik nr 1 (256kB) pdf
Załącznik nr 2 (213kB) pdf
Załącznik nr 3 (178kB) pdf

 

Chełmno dnia 22. 04. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2010
 
WYBÓR OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Dostawę materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
 
Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz, „BOHAMET-ARMATURA” SP.J.
Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 53788,28 zł, (brutto).
Liczba uzyskanych punktów – 100  

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „RAKAPOL” Sp z o o, ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań
uzyskane punkty w Kryterium cena - 73,87
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz, „BOHAMET-ARMATURA” SP.J.,
Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
uzyskane punkty w Kryterium cena - 100,00
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
ECO-ARMATURA Sp z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
uzyskane punkty w Kryterium cena - 73,94
 
WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:
RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8-A, 05-816 OPACZ k/W-wy, Oddział Bydgoszcz,
ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz
uzyskane punkty w Kryterium cena - 76,42
 
 
UZASADNIENIE
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
 
 
 

Chełmno dnia 06. 05. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2010
 
 
 WYBÓR OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, iż w związku z zaistnieniem okoliczności z art. 94 ust 3 tj. Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Dostawę materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę”,  zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 
Dane wybranej oferty:

Wykonawca: RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8-A
05-816 OPACZ k/W-wy
Oddział Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22
85-179 Bydgoszcz

Cena realizacji zamówienia cena oferty: 70388,52 zł, (brutto).
Liczba uzyskanych punktów – 76,42Opublikował: Cacałowski (13 kwietnia 2010, 09:08:25)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (6 maja 2010, 14:21:17)
Zmieniono: ponowny wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1390

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij