Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2010
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 marca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 01. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2010 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 54717,00 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA Oferta nr 1: Adam Świniarski ul. Sucharskiego 10/5, 96-100 Skierniewice uzyskane punkty w Kryterium cena - 94 WYKONAWCA Oferta nr 2: PPHU DWORZYŃSKI, Robert Dworzyński Uszczyn ul. Szkolna 11, 97-330 Sulejów uzyskane punkty w Kryterium cena - 72 WYKONAWCA Oferta nr 3: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin uzyskane punkty w Kryterium cena - 100 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6864933, faks 056 6864933.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie Usługi transportowe - Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie za pomocą specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz. Przedmiotem zamówienia jest transport popiołów lotnych z węgla z Elektrowni Bełchatów do oczyszczalni ścieków w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2 w ilości około 1150 ton (około 50 transportów). Popioły lotne z węgla winny być dostarczane środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów pylnych (sypkich, popiołów, typu cementowóz) w ilości nie mniejszej niż 21 ton i nie większej niż 23 ton, wyposażonym w urządzenie do pneumatycznego (ciśnieniowego) rozładunku do silosu. a) przewidywana ilość popiołu na rok - ok. 1150 ton, b) dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku, c) częstotliwość dostaw: zależna od bieżącego zużycia popiołu na oczyszczalni ścieków w Chełmnie, d) zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków. e) dostawy będą realizowane w ciągu max 48 godzin na zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem, f) wymagana ilość popiołu w jednym transporcie ok. 21 - 23 ton, g) długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km, h) tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia otrzymanego w elektrowni Bełchatów. i) miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oddział - Oczyszczalnia Ścieków ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno j) wymagane jest aby samochód był przystosowany do przewozu popiołu w ilości ok. 21-23 ton w jednym transporcie. k) Wymagane jest aby samochód posiadał urządzenie do samoczynnego rozładunku (za pomocą węży) i napełnienia silosu zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, po zaistnieniu okoliczności zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i warunkami umowy. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1000 PLN Słownie: jeden tysiąc złotych PLN.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2) SIWZ wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2) SIWZ wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2) SIWZ wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2) SIWZ wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9. 2) SIWZ wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż powyższe warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z powyższego postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) stosowne Pełnomocnictwo(a), o którym mowa w SIWZ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; c) dowód wniesienia wadium;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.Nad Groblą 2 86-200 Chełmno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.Nad Groblą 2 86-200 Chełmno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (360kB) pdf
Załącznik nr 1 (289kB) pdf
Załącznik nr 2 (217kB) pdf
Załącznik nr 3 (136kB) pdf
 
 
Chełmno dnia 01. 04. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2010
 
WYBÓR OFERTY
 
Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin
 
Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 54717,00 złotych brutto;
Liczba uzyskanych punktów: 100,00
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
WYKONAWCA
Oferta nr 1:
Adam Świniarski
ul. Sucharskiego 10/5, 96-100 Skierniewice
uzyskane punkty w
Kryterium cena - 94
 
WYKONAWCA
Oferta nr 2:
PPHU DWORZYŃSKI, Robert Dworzyński
Uszczyn ul. Szkolna 11, 97-330 Sulejów
uzyskane punkty w
Kryterium cena - 72
 
WYKONAWCA
Oferta nr 3:
ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki,
Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin
uzyskane punkty w
Kryterium cena - 100
 

 
UZASADNIENIE
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 
 

Opublikował: Cacałowski (16 marca 2010, 11:23:09)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (1 kwietnia 2010, 11:02:42)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1445

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij