Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna o grubości do 5 cm i łącznej powierzchni 1.500 m2, w technologii asfaltowo – betonowej z recyklera lub wytwórni według harmonogramu – załącznik nr 2 do SIWZ

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 19 marca 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: :Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD ul. B. Głowackiego 20 87-140 Chełmża z ceną: 66.246,00 zł brutto  


Wyniki postępowania
wyniki postępowania (31kB) pdf - zestawienie ofertWykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna o grubości do 5 cm i łącznej powierzchni 1.500 m2, w technologii asfaltowo - betonowej z recyklera lub wytwórni według harmonogramu - załącznik nr 2 do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna o grubości do 5 cm i łącznej powierzchni 1.500 m2, w technologii asfaltowo - betonowej z recyklera lub wytwórni według harmonogramu - załącznik nr 2 do SIWZ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna o grubości do 5 cm i łącznej powierzchni 1.500 m2, w technologii asfaltowo - betonowej z recyklera lub wytwórni według harmonogramu - załącznik nr 2 do SIWZ. 1.2.Szacunkowa wielkość zamówienia 1.500 m2. 1.3.Usługi zlecane będą w miarę potrzeb ich wykonywania na poszczególnych odcinkach ulic wskazanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna na każde ustne lub pisemne zgłoszenie z dwudniowym wyprzedzeniem..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
·   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
·  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
·  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych dokumentów przez wykonawcę wymienionych w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                   
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
· Wypełniony formularz ofertowy, · Wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, · Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych). · Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków zawartych w dokumentacji przetargowej. · Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·                  1. Cena - 0.9
·                  2. warunki płatności - 0.1
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:
Dokumentacja (99kB) pdf

Opublikował: Joanna Borzuchowska (4 marca 2010, 12:42:34)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (22 marca 2010, 09:24:55)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1040

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij