Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

dzierżawę części płyty Rynku w Chełmnie na zlokalizowanie trzech punktów gastronomicznych w latach 2010-2011 na okres od 01.05 do 30.09 każdego roku

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 2.928 zł brutto
termin składania ofert: 2 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
Chełmno, dnia 01 .03.2010 r
 
 
 
                                     BURMISTRZ  MIASTA  CHEŁMNA
 
            Na podstawie uchwał : Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna  z dnia
21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn.zm.   i uchwały  Nr XXX/180/09 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej 4,5% zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  oraz przyjęcia   zasad   usytuowania   miejsc i  warunków  sprzedaży   tych   napojów z późn.zm.
                                                     OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  NA  DZIERŻAWĘ CZĘŚCI  PŁYTY RYNKU W CHEŁMNIE NA ZLOKALIZOWANIE TRZECH PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH  W  LATACH  2010-2011  NA  OKRES  OD  01.05 DO 30.09  KAŻDEGO ROKU
 
Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego jest część nieruchomości  oznaczona
w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  317/3  o  pow. 500 m2  ,  zapisana w KW 16671, położona – Rynek.
Przeznaczenie  –  dzierżawa  gruntu  na  okres od  01.05  do  30.09  każdego roku w  latach   2010-2011  z   przeznaczeniem  na  lokalizację  niezwiązanych  trwale z gruntem 3 punktów gastronomi­cznych w części północno-wschodniej strony Rynku .
 
 
Cena  wywoławcza  czynszu  dzierżawnego   jednego  punktu  gastronomicznego  za                1 miesiąc wynosi 2.928 zł / w tym 22 %  podatku VAT / . Czynsz dzierżawny płatny do dnia      10 każdego miesiąca z góry w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie, waloryzowany każdego roku   o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany w Monitorze Polskim .
 
 
Warunki przetargu:
-wpłacenie  kaucji  w  wysokości 2.400 zł na  okres  obowiązywania  umowy dzierżawy
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie wpłacenie kaucji w w/w terminie spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie umowy,
-godziny funkcjonowania punktów gastronomicznych od godz.8.00 do godz.23.00 każdego dnia tygodnia,
-w przypadku organizowania na płycie Rynku imprez miejskich z dystrybucją  piwa  dzierżawcy  punktów  gastronomicznych  nie  będą   występować z  roszczeniami odszkodowawczymi,
-po wyłonieniu 3 oferentów, oferent z najwyższą stawką będzie miał prawo  do wyboru stanowiska,
-w przypadku równych stawek przydział stanowisk nastąpi na zasadzie losowania,
-zorganizowanie przez każdego dzierżawcę  min. 5 imprez w każdym roku dzierżawienia gruntu. Imprezy odbywać się będą maksymalnie jeden raz w tygodniu w weekendy do godz. 22.00. Kalendarz imprez zostanie przedłożony Kierownikowi Referatu Oświaty , Kultury i Promocji do
30 kwietnia każdego roku  celem uzgodnienia przez w/w Referat z Dyrektorem Chełmińskiego Domu Kultury,
-po godz.22.00 obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych , nagłaśniających  itp. mogących
zakłócić ciszę nocną w każdym dniu tygodnia,
-dzierżawca punktu gastronomicznego przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy, kopię umowy  z dzierżawcą szaletów miejskich lub złoży oświadczenie
o zabezpieczeniu własnego szaletu,
-1 oferent może złożyć ofertę na 1 punkt gastronomiczny,
-warunkiem wzięcia udziału w /w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  585,60 zł  w kasie
Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , w terminie umożliwiającym złożenie oferty z uwagi na konieczność dołączenia kopii dowodu wniesionego wadium do składanej oferty,
-w przypadku wygrania przetargu na jeden z punktów gastronomicznych , po podpisaniu umowy wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za miesiąc maj 2010 roku,
-w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
-wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu , zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
 
Termin składania ofert w zamkniętych  kopertach z dopiskiem '' I Przetarg na dzierżawę  punktów   gastronomicznych   na  Rynku   w   latach    2010-2011''   upływa  z dniem             2 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00.  Oferty należy złożyć w Biurze Informacyjno-Podawczym , pokój nr 101  / parter / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.
 
 
Pisemna oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę  z adresem, jeżeli  oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.oferowany czynsz za 1 punkt gastronomiczny  brutto /w tym 22 % podatku VAT/ miesięcznie,
5.zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopia  potwierdzona przez oferenta/  lub oświadczenie , iż zostanie zarejestrowana  działalność w terminie 10 dni od rozstrzy­gnięcia przetargu,
6.oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
7.zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami na rzecz właściwego Urzędu   Skarbowego   z datą
 co najmniej z  lutego 2010 roku,
8.zaświadczenie z Urzędu Miasta w Chełmnie o niezaleganiu  do dnia 31 grudnia   2009 roku     z po­datkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Miasta Chełmna,
9. oświadczenie, że do 30 kwietnia 2010 r przedstawi zezwolenie na sprzedaż  piwa ,
10.koncepcję zagospodarowania terenu, rysunki, zdjęcia ,część opisowa,
11.oświadczenie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i porządku w punkcie oraz w najbliższym sąsiedztwie w czasie obowiązywania umowy dzierżawy,
12.do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium .
 
 
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r , Nr 207 , poz. 2108/z późn.zm.
Informacji   o   warunkach   przetargu   można   uzyskać    w   Urzędzie  Miasta  w Chełmnie ul. Dworcowa 1, pokój 111/parter/. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest P. Ewa Augustyniak-Babicz – Kierownik  Referatu  Mienia   Komunalnego oraz P. Zofia Arendt Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami.
 
Część  jawna  przetargu  odbędzie  się  w  dniu   7 kwietnia  2010 roku o godz.9.30 w Urzędzie Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój nr 111  / parter /.
Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
                                                           Burmistrz Miasta : Mariusz Kędzierski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (1 marca 2010, 11:29:15)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (11 maja 2010, 09:26:59)
Zmieniono: wpisano wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 981

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij