Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-3/09
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 listopada 2009  12:00
wynik postępowania: BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA Chełmno, dnia 18.11.2009r TI.I/KG.341-3/09 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: przetargu na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Monitoring wizyjny miasta Chełmna, realizowanego w ramach - Utworzenia strefy bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym poprzez zakup i instalację systemu monitoringu ulicznego - zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015. Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 6 złożoną przez: SquareTec Balicki Kozłowski Simiński Weissenberg Sp. jawna ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz; z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 35.380,00 PLN brutto, • termin realizacji: 70 dni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 2 „MIRAMEX” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych ul. Wrocławska 41 81-557 Gdynia; z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 158.600,00 PLN brutto, • termin realizacji: 70 dni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała punktów – 22,00 za cenę ofertową Oferta Nr 3 P.H.U. „TELSAT” Grzegorz Kawka ul. J. Dąbskiego 1 A 72-300 Gryfice z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 43.377,10 PLN brutto, • termin realizacji: 70 dni od daty podpisania umowy; oferta uzyskała ilość punktów – 81,00 za cenę ofertową Z upoważnienia Burmistrza Tadeusz Jagodziński Zastępca Burmistrza  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Monitoring wizyjny miasta Chełmna, realizowanego w ramach - Utworzenia strefy bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym poprzez zakup i instalację systemu monitoringu ulicznego - zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 367660 - 2009;

data zamieszczenia: 21.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami (inwestorskim i przedmiarem robót) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Monitoring wizyjny miasta Chełmna, realizowanego w ramach - Utworzenia strefy bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym poprzez zakup i instalację systemu monitoringu ulicznego - zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje: 1) Projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną lokalizacji, montażu i wyposażenia kamer oraz studia do monitoringu wizyjnego miasta wraz z siecią zasilającą, przekaźnikową i odbiorczą przy wykorzystaniu radiowego przesyłu danych (obrazu), 2) Projekt wykonany zostanie w sposób umożliwiający wykorzystanie go jako dokumentacja przetargowa na realizację monitoringu przy zastosowaniu opisu parametrów technicznych bez wskazywania konkretnej marki urządzeń a w przypadku braku możliwości określenia parametrów należy wskazać markę sprzętu oraz dopuścić rozwiązania równoważne, 3) kosztorys inwestorski dla zakresu objętego projektem, 4) przedmiar robót dla zakresu objętego projektem, 5) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu objętego projektem, 6) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla zakresu objętego projektem, 7) opracowanie zawierające symulację kosztów eksploatacji systemu oraz analizę wariantów sposobu przesyłu danych pomiędzy studiem i kamerami wraz z określeniem kosztów poszczególnych systemów. Obszar opracowania projektu (teren objęty monitoringiem) obejmuje Zespół Staromiejski Chełmna o powierzchni ok. 55 ha Z uwagi na zagrożenie przestępczością proponuje się umieszczenie kamer w następujących miejscach: - skrzyżowanie ulic Grudziądzka - Podmurna (przy Bramie Grudziądzkiej), - skrzyżowanie ulic 22-go Stycznia - Poprzeczna, - skrzyżowanie ulic Rycerska - Poprzeczna, - skrzyżowanie ulic Grudziądzka - Wodna, - ulica Kamionka na przedłużeniu ulicy Wodnej, - skrzyżowanie ulic Nad Groblą - Kamionka/Powiśle, - skrzyżowanie ulic św. Ducha/Aleje 3-go Maja - gen. Hallera, - skrzyżowanie ulic Grudziądzka/Rynek - gen. Hallera, - skrzyżowanie ulic Dominikańska - Rynkowa, - ulica Toruńska (przy murach obronnych), - skrzyżowanie ulic 22-go Stycznia - Toruńska, - skrzyżowanie ulic Biskupia/Rynek - Rybacka, - skrzyżowanie ulic Dominikańska - Franciszkańska, - skrzyżowanie ulic Szkolna - Klasztorna, - skrzyżowanie ulic Biskupia - Danielewskiego/gen. Jastrzębskiego, - skrzyżowanie ulic Ogrodowa - Zielona (Rybaki). Propozycja ta nie wiąże jednak projektanta, jest możliwe inne usytuowanie kamer pod warunkiem objęcia monitoringiem terenu określonego w załączniku mapowym do specyfikacji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; to oznacza, że w przetargu może wziąć udział wykonawca, który posiada niżej wymienione uprawnienia lub dysponuje osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych: a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - na potwierdzenie tego faktu należy dołączyć aktualne zaświadczenie o członkostwie właściwej izby samorządu zawodowego, b) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - na potwierdzenie tego faktu należy dołączyć aktualne zaświadczenie o członkostwie właściwej izby samorządu zawodowego, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; co należy udowodnić poprzez załączenie następujących dokumentów: a) wykaz realizacji w zakresie opracowania projektów monitoringu wizyjnego o minimalnej wartości zadania nie mniejszej niż 20.000 zł lub projektów i wykonawstwa o minimalnej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem co najmniej jednego projektu monitoringu o w/w wartości - zał. nr 4 do siwz, b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; (urządzenia biurowe, oprogramowanie itd. ) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem sprzętu i oprogramowania umożliwiającego opracowanie przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej (edytor tekstu, program graficzny) - zał. nr 5 do siwz, c) Informacja na temat pracowników, którzy będą wykonywać zamówienie objęte przetargiem - zał. nr 6 do siwz, d) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie będących pracownikami Wykonawcy - zał. nr 7 do siwz, W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w zespole projektowym dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje określone w pkt. 1 a i b. W przypadku, gdy osoba o wymaganych kwalifikacjach nie jest pracownikiem zamawiającego konieczne jest dołączenie do oferty oprócz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, również oświadczenie o podjęciu realizacji części zamówienia w ramach swojej specjalności. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru załączonego do specyfikacji - zał. nr 3. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru załączonego do specyfikacji - zał. nr 2 do siwz..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - nie starsze niż 6 miesięcy) 2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują przepisy ustawy art. 23 Prawo zamówień publicznych, przy czym zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 3) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców składa osobno dokumenty określone w pkt. 1, 4, 5, 6. 4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. 5) Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój nr 101 (parter, główne wejście).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - monitoring (104kB) pdf

Załączniki do SIWZ od 1 do 7 (49kB) pdf

Projekt umowy - zał nr 8 do SIWZ (51kB) pdf

Obszar opracowania projektu monitoringu (236kB) pdf

Odpowiedz na zapytania do specyfikacji (43kB) pdf

Odpowiedz na pytania do specyfikacji II (34kB) pdf

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji III (36kB) pdf


Opublikował: Kamil Grzyb (21 października 2009, 12:18:59)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (20 listopada 2009, 15:06:10)
Zmieniono: Informacja o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1686

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij