Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej dla n/w zakresów: 1.Koncepcja architektoniczno–kosztowa rozbudowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu istniejącego kompleksu Kino–Teatru „RONDO” w Chełmnie przy ul. Dworcowej 23 o ca 650,00 m2 powierzchni użytkowej. 2. Dokumentacja budowlano–wykonawcza wielobranżowa wraz z częścią kosztorysową robót termomodernizacyjnych i remontowych istniejącego kompleksu Kino – Teatru „RONDO” przy ul. Dworcowej 23 w Chełmnie w powiązaniu z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją rozbudowy przedmiotowego kompleksu.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2231/RRiT-K-T
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 października 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Do realizacji wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński ul. Konińska 18 61-041 Poznań z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 103.700 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy; • okres gwarancji: 24 miesiące; oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 1 TERMOPROJEKT Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 268.156 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy; • okres gwarancji:12 miesięcy; oferta uzyskała punktów – 39,00 za cenę ofertową Oferta Nr 3 Pracownia Architektoniczna Małgorzata Miernik ul. Spacerowa 49 80-299 Gdańsk z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 130.540 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 12 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 79,00 za cenę ofertową Oferta Nr 4 Biuro Projektów BPBW Sp. z o.o. ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 207.400 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 36 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 50,00 za cenę ofertową Oferta Nr 5 LTT Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 20 02-220 Warszawa z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 181.630 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 24 miesiące; oferta uzyskała ilość punktów – 57,00 za cenę ofertową Oferta Nr 6 Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Cezary Furmanek ul. Sokola 6/25 93-519 Łódź z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 175.680 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 24 miesiące; oferta uzyskała ilość punktów – 59,00 za cenę ofertową Oferta Nr 7 GPVT Pracownia Architektoniczna S. C. ul. Ryb 6 61-244 Poznań z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 117.000 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 36 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 89,00 za cenę ofertową Oferta Nr 8 Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski ul. Wilczyńskiego 1A 10-686 Olsztyn z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 169.000 PLN brutto, • termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy; • okres gwarancji: 36 miesięcy; oferta uzyskała ilość punktów – 61,00 za cenę ofertową  
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 15.10.2009r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Opracowanie dokumentacji budowlanej kompleksu Kino – Teatr „RONDO” w Chełmnie przy ul. Dworcowej 23”, dotyczący:
1. Czy obiekt ma być rozbudowany? Jeśli tak to, to o jaką powierzchnię?
2. Jaka będzie ostateczna powierzchnie użytkowa po remoncie i rozbudowie, tzn.
650 m2 + 867,17 m2 = 1.517,15 m2 ?
3. Czy Zamawiający posiada program użytkowy na opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie.
4. Jeżeli sala widowiskowa przewidziana jest na ok. 300 osób, to powierzchnia jej winna mieć ok. 300 m2, zatem wynikowe 350 m2 na pozostałe funkcje wydaje się niewystarczające.
5. Proszę o dołączenie dokumentacji fotograficznej obiektu oraz mapy terenu z lokalizacją obiektu i infrastruktury.
6. Czy Zamawiający posiada warunki konserwatorskie? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie.
7. Czy w zakresie prac są: inwentaryzacja konserwatorska, badania stratygraficzne wewnętrzne i zewnętrzne i inne?
8. Jakie prace zdaniem Zamawiającego należy wykonać pod hasłem „badania i analizy projektowe”?
9. Z jakich środków pomocowych Zamawiający zamierza skorzystać, skoro w zakresie prac żąda opracowania audytu energetycznego oraz oceny oddziaływania na środowisko?
10. Określony przez Zamawiającego czas trzech miesięcy na opracowanie koncepcji rozbudowy oraz termomodernizacji i remontu obiektu, uwzględnia czy nie uwzględnia czas oczekiwania na warunki, uzgodnienia, decyzje? Z doświadczenia Oferenta termin jest nierealny, z uwagi na przepisy KPA i 30 dniowe okresy oczekiwania na dokumenty formalno – prawne.
11. Czy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę?
12. Czy określony przez Zamawiającego koszt realizacji obiektu 2.500.000,00 zł brutto jest nieprzekraczalny? Nadmieniam, że koszt wykonania instalacji kinotechnicznych, nagłośnienia i klimatyzacji pochłonie kwotę ok. 2.000.000,00 zł.
13. Ile czasu Zamawiający rezerwuje na uzgodnienie koncepcji?
14. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną terenu w otoczeniu inwestycji?
15. Czy Zamawiający dopuszcza system fakturowania częściowego tego zamówienia? Jeżeli tak, to jaki?
na który udziela się następujących odpowiedzi:
Ad.1 Tak obiekt ma być rozbudowany o powierzchnię ca. 650,00 m2 .
Ad.2 Ostateczna powierzchnia użytkowa kompleksu ( remontowanego  + rozbudowa) wyniesie ca. 1.517,17 m2.
Ad.3 Zgodnie z zapisem w SIWZ program użytkowy rozbudowy kompleksu zostanie uzgodniony na roboczo przez przedstawiciela Chełmińskiego Domu Kultury   z wybranym w przetargu wykonawcą dokumentacji.
Ad. 4 Sala widowiskowa znajduje się w kompleksie remontowanym o powierzchni użytkowej wynoszącej ca. 867,17 m2 a zatem jeżeli powierzchnia sali wg Państwa oceny wynosi 300 m2 to na pozostałe funkcje pozostaje 567,17 m2.                                                            
Ad.5 Dołączamy do dokumentacji przetargowej mapkę terenu z lokalizacją kompleksu kino – teatru „RONDO” . W kwestii dokumentacji fotograficznej informujemy, iż zgodnie z zapisem SIWZ cena ofertowa winna wynikać między innymi z wizji lokalnej kompleksu.
Ad. 6 Kompleks znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B1 zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zamawiający nie posiada warunków konserwatorskich.
Ad. 7 W zakresie prac projektowych nie ma inwentaryzacji konserwatorskiej, badań stratygraficznych wewnętrznych i zewnętrznych.
Ad. 8 Badania i analizy przedprojektowe dotyczą ewentualnej istniejącej dokumentacji budowlanej kompleksu, przygotowanego programu użytkowego, ocena stanu istniejącego konstrukcji, badania gruntu, itp.
Ad. 9 Zamawiający zamierza skorzystać  ze środków unijnych oraz krajowych przy realizacji robót remontowych oraz rozbudowy kompleksu.
Ad. 10 Określony przez zamawiającego czas na opracowanie dokumentacji koncepcji rozbudowy i remontu wraz z termomodernizacją uwzględnia czas na warunki, uzgodnienia, opinie itp.  niezbędne do złożenia dokumentacji o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Ad. 11 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kompletnej dokumentacji budowlano – kosztorysowej na podstawie  której Zamawiający  uzyska decyzję pozwolenie na budowę.
Ad. 12 Określony przez Zamawiającego koszt realizacji robót remontowych i termomodernizacyjnych kompleksu istniejącego nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 zł brutto.
Ad. 13. Koncepcja będzie uzgodniona przez Zamawiającego w terminie 1 – miesiąca.
Ad. 14. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną terenu inwestycji.
Ad. 15. Fakturowanie prac projektowych zostało precyzyjnie określone w § 10 projektu umowy, który sanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.
Mapa (760kB) pdf


Przedmiotem zamówienia jest : 
Opracowanie dokumentacji budowlanej  dla n/w zakresów:

1. Koncepcja architektoniczno – kosztowa rozbudowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu istniejącego kompleksu Kino – Teatru „RONDO” w Chełmnie przy ul. Dworcowej 23  o ca 650,00 m2 powierzchni użytkowej wg programu użytkowego, który wykonawca koncepcji uzgodni z  Przedstawicielem Chełmińskiego  Domu  Kultury.

2. Dokumentacja  budowlano – wykonawcza wielobranżowa  wraz z częścią  kosztorysową robót termomodernizacyjnych i  remontowych istniejącego   kompleksu Kino – Teatru „RONDO” przy ul. Dworcowej 23 w Chełmnie w powiązaniu z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją rozbudowy przedmiotowego  kompleksu.

 
Kubatura kompleksu istniejącego – ca  5000 m3.
Powierzchnia kompleksu istniejącego – ca 867,17 m2.
 
Zakres prac projektowych dla robót termomodernizacyjnych i remontowych istniejącego kompleksu sala widowiskowa ze sceną, sala okrągła i pomieszczenia towarzyszące  obejmuje:
- badania i analizy przedprojektowe,
- sporządzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do celów projektowych,
- sporządzenie mapy syt. – wys. w sakli 1:500 do celów projektowych,
- opracowanie audytu energetycznego budynku,
Roboty zewnętrzne:
- naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych,
- wymiana instalacji odgromowych,
- wymiana obróbek blacharskich,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- docieplenie ścian,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki  drzwiowej,
- oświetlenie zewnętrzne,
- przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne w zależności od potrzeb,
- monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego,
- komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy,
- malowanie elewacji,
Roboty wewnętrzne:
Modernizacja  i remont  sali widowiskowej ze sceną, sali okrągłej  i pomieszczeń towarzyszących:
- wymiana tynków,
- wymiana podestu i siedzisk widowni dla ca 300 osób
- wymiana sceny,
- wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry,
- urządzenia sceniczne ( reflektory, kotary),
- modernizacja pomieszczeń:  szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna,  w.c. oraz gospodarczych,
- wymiana  instalacji elektrycznej wraz z  oświetleniem  wewnętrznym,
- wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej,
- wymiana instalacji wod. – kan.
- wymiana instalacji co,
- instalacja gazowa  wraz  z budową kotłowni gazowej,
- wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji  klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej,
- instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym  p.poż,
- instalacja audiotelewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem,
- instalacja internetowa  i telefoniczna,
- monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej, 
- instalacja systemu alarmowego - antywłamaniowego,
- kosztorysy inwestorskie,
- przedmiary robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- plany bioz,

- oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 

Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, norm winna być  kompletna pod względem projektowym jak i formalno – prawnym tj.  posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentację należy opracować w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu i Zamawiającym.
Dokumentacja winna być opracowana w 5 – egz. w wersji papierowej oraz  w 2 – egz. w wersji elektronicznej w programie pdf dostosowanej do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV:
-71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
- 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego.
- 71300000-1 - usługi inżynieryjne,
- 71321200-6 – usługi projektowania systemów grzewczych,
- 71322200-3 – usługi projektowania rurociągów

Dokumentacja do pobrania
SIWZ z załącznikami (117kB) pdf
Projekt umowy (49kB) pdf

Opublikował: Janusz Szymczak (9 października 2009, 13:12:05)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (12 listopada 2009, 10:13:16)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1794

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij