Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w ulicach: Przemysłowej i Magazynowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 października 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 26.10.2009r o godz. 12.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 23.10.2009r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 1 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak ul. Władysława Łokietka, 4 88-230 Piotrków Kujawski - końcowa wartość zadania cena brutto 629.993,75 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 100 pkt. za kryterium – cena ofertowa. W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - końcowa wartość zadania cena brutto 697.798,32 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Oferta powyższa uzyskała 90,28 pkt. za kryterium – cena ofertowa. SAN – BUD Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7, 87-200 Wąbrzeźno - końcowa wartość zamówienia cena brutto 798.332,85 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 78,91 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Spółka Jawna ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz - końcowa wartość zamówienia cena brutto 810.544,81 zł - termin realizacji zadania od 15.11.2009r do 30.06.2010r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 77,72 pkt. za kryterium – cena ofertowa. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  
UWAGA !
 
          Na podstawie  art. 38 ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uzupełnia treść  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zagadnienie:
 
Z  uwagi na wcześniejsze  zastosowanie  systemu tłoczenia ścieków na terenie miasta Chełmna w latach 2002/2008 opartego  na urządzeniach  produkcji niemieckiej firmy STRATE, do  wykonania i tym samym do wyceny robót objętych niniejszym przetargiem należy przyjąć tłocznię w/w firmy STRATE o parametrach określonych w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 
Powyższa modyfikacja  nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
 
Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ i wcześniejszej modyfikacji pozostają bez zmian.


UWAGA!
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o dodanie następującego zagadnienia, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym robót objętych przetargiem:
Aktualizacja (23kB) pdf
Powyższa modyfikacja nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
Pozostałe ustalenia SIWZ bez zmian.


UWAGA!
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 02.10.2009r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Przemysłowej i Magazynowej w Chełmnie”, dotyczący:
 
1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych, wymagania normy PN-EN 1917:2004
 
2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.
na który udziela się następujących odpowiedzi:
W projekcie umowy Zamawiający zastrzegł sobie, że Wykonawca musi zastosować do wykonania przedmiotu przetargu materiały odpowiadające normom oraz  posiadające niezbędne certyfikaty, atesty, badania, w związku z tym Wykonawca nie musi składać dodatkowego oświadczenia na wyroby opisane w pytaniu 1.
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest : 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w ulicach: Przemysłowej
i Magazynowej w Chełmnie.
 
Na przedmiot zamówienia składa się:
 
- kanały grawitacyjne PVC Ø 200/5,9 mm             - 957m
- przykanaliki- PVC 160/4,7 mm           - 17 szt . - 271 m
- tłoczna ścieków                                               - 1 szt.
- rurociąg tłoczny PE 110/6,6 mm                        - 364 m
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa stanowiąca  załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
 
Kod CPV:  
- 45111200-0 -    roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111240-2-     roboty w zakresie odwodnienia gruntu
- 45231300-8-     roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45232423-3-     przepompownie ścieków
- 45311100-1-     roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
- 45317100-3-     instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego
- 45233142-6-     roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy zakres prac zawarto w dokumentacji budowlano- kosztorysowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Dokumentacja do pobrania
Dokumentacja do pobrania
 

Opublikował: Janusz Szymczak (1 października 2009, 13:08:37)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (2 lipca 2014, 13:04:14)
Zmieniono: zmiana adresu do załączników na serwerze ftp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1610

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij