Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP o kubaturze ca 30.000 m3, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty o kubaturze ca. 10.000 m3 oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach o łącznej długości ca. 600 mb, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2009  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę - firmę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta Nr 2 złożona przez:  FIRMA ZDZIENICKI ul. Skowrońskiego 10 44-100 Gliwice kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 100,00 pkt. łączna punktacja – 100,00 pkt. w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę - firmę, siedzibę i adres wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 1  Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. ul. Zamieniecka 46 04-158 Warszawa kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 45,12 łączna punktacja – 45,12 Oferta Nr 3  Pracownia Architektoniczna Małgorzata Miernik ul Spacerowa 49 80-299 Gdańsk kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 66,67 łączna punktacja – 66,67 Oferta Nr 4  KONSORCJUM FIRM: Industria Project Sp. z o.o., ProStal W. Werochowski, R. Pankau Sp. j. oraz Candelux Sp. z o.o. LIDER KONSORCJUM: Industria Project Sp. z o.o. ul. Biała 1 80-435 Gdańsk CZŁONEK KONSORCJUM: ProStal W. Werochowski R. Pankau Sp. j. ul. Biała 1 80-435 Gdańsk CZŁONEK KONSORCJUM: Cendelux Sp. z o.o. ul. Borsucza 30 02-213 Warszawa kryterium cena brutto (z podatkiem VAT) – 59,78 łączna punktacja - 59,78 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Chełmno:Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP o kubaturze ca 30.000 m3, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty o kubaturze ca. 10.000 m3 oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach o łącznej długości ca. 600 mb, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Numer ogłoszenia: 160661 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP o kubaturze ca 30.000 m3, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty o kubaturze ca. 10.000 m3 oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach o łącznej długości ca. 600 mb, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP o kubaturze ca 30.000 m3, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty o kubaturze ca. 10.000 m3 oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach o łącznej długości ca. 600 mb, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zakres prac obejmuje: - badania i analizy przedprojektowe, - sporządzenie koncepcji iluminacji obiektów z zastosowaniem najnowszej technologii typu LED lub równoważnego energooszczędnego do uzgodnienia z Zamawiającym, - dokumentacja budowlano - wykonawcza iluminacji zewnętrznej budynku kościoła farnego, kościoła klasztornego i murów obronnych z zastosowaniem najnowszej technologii typu LED lub równoważnego energooszczędnego, - kalkulacji kosztów utrzymania i eksploatacji przyjętej technologii iluminacji, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz, - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Dokumentacja winna być opracowana w 5 - egz. w wersji papierowej oraz w 2 - egz. w wersji elektronicznej w programie pdf dostosowanej do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.32.31.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowali co najmniej 1- projekt związany z iluminacją obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości kosztorysowej robót nie mniejszej niż 300.000 zł (brutto). 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do projektowania w branży: - elektrycznej. 4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 100.000 zł zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 100.000 zł. 5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż 100.000 zł. 6) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału. 7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I) wypełniony druk nr 1 - Formularz ofertowy, II) oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, III) wypełniony druk nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy, IV) wypełniony druk nr 3 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat projektów iluminacji obiektów zabytkowych, V) wypełniony druk nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, VI) wypełniony druk nr 5 - Wykaz podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia - podwykonawcy, VII) wypełniony druk nr 6 - Harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych w układzie miesięcznym, VIII) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, IX) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, X) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 100.000 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, XI) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.000 zł., XII) dowód wniesienia wadium..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie, pokój nr 216 oraz do pobrania na stronie http://bip.chelmno.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2009 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie, pokój nr 101 (biuro informacji publicznej).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.


Pliki do pobrania:

SIWZ+zał. nr_1-6.pdf (123kB) pdf

Zał_nr_7_projekt umowy.pdf (55kB) pdf


Opublikował: Marek Mackowski (21 września 2009, 13:18:53)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (8 października 2009, 14:03:06)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1234

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij