Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” (indywidualny projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 /RPO WK-P/, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.I/M.M/2231
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z § 24 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku ws. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta Nr 5 złożona przez: OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. al. Niepodległości 69 02-626 Warszawa OPTIMA Baca Robert ul. Przy Lesie 3 87-134 Zławieś Mała cena brutto (z podatkiem VAT) – 7 686,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta nr 1  EUROFIN doradztwo i szkolenia sp. z o.o. ul. Jałowcowa 18a 32-410 Dobczyce cena brutto (z podatkiem VAT) – 9 089,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) - 84,56 pkt. Oferta nr 2 • Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz ul. Zamiejska 1/66 03-580 Warszawa cena brutto (z podatkiem VAT) – 34 160,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 22,50 pkt. Oferta nr 3  BUSINESS MOBILITY INTERNATIONAL Spółka z o.o. al. 3-go Maja 11 76-200 Słupsk cena brutto (z podatkiem VAT) – 14 640,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 52,50 pkt. Oferta nr 4  Faber Consulting Sp. z o.o. ul. Dominikańska 9 87-100 Toruń cena brutto (z podatkiem VAT) – 10 980,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 70,00 pkt. Oferta nr 7  CeDIR Sp. z o.o. Al. Monte Cassino 6 75-412 Koszalin cena brutto (z podatkiem VAT) – 15 860,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 48,46 pkt. Oferta nr 8  PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 100 90-357 Łódź cena brutto (z podatkiem VAT) – 11 163,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 68,85 pkt. Oferta nr 9  Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10 40-045 Katowice cena brutto (z podatkiem VAT) – 58 872,32 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 13,06 pkt. Oferta nr 10  SoftBlue Michał Kierul ul. B. Chrobrego 24 lok. nr 1 85-047 Bydgoszcz cena brutto (z podatkiem VAT) – 34 709,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 22,14 pkt. Oferta nr 11  Grupa Doradcza EURO – PRO Aleksandra Górska ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk cena brutto (z podatkiem VAT) – 14 396,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 53,39 pkt. Oferta nr 12  KPPM Doradztwo Sp. z o.o. ul. Floriańska 15/4 31-019 Kraków cena brutto (z podatkiem VAT) – 14 640,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 52,50 pkt. Oferta nr 13 • EURO – DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba ul. Poligonowa 2B/37 20-819 Lublin cena brutto (z podatkiem VAT) – 24 265,80 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 31,67 pkt. Oferta nr 14 • Profit Group Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 20 00-052 Warszawa cena brutto (z podatkiem VAT) – 20 740,00 PLN termin realizacji – do 07.12.2009 r. okres gwarancji – zgodnie z SZ warunki płatności – zgodnie z SZ punktacja (jedyne kryterium cena ofertowa) – 37,06 pkt. 3) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Oferta nr 6  Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. ul. Główna 5 42-693 Krupski Młyn Oferta nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w SZ: - w formularzu oferty podano sprzeczny z SZ termin realizacji zamówienia I kwartał 2010 (wymagany był termin do 7.12.2009r.), - do oferty nie załączono dokumentów dot. wykazu przynajmniej 3 opracowanych przez Wykonawcę studiów wykonalności wraz z referencjami od zamawiających dla projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, które przeszły ocenę formalno-merytoryczną dokonaną przez odpowiednie Instytucje Zarządzające danym programem operacyjnym (należy podać nazwę projektów, jego wartość, beneficjenta oraz nazwę programu operacyjnego). Wobec powyższego, zgodnie §23 ust. 1 Regulaminu, omawiana oferta została odrzucona. 4) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę): Oferta nr 6  Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. ul. Główna 5 42-693 Krupski Młyn Oferta nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych w SZ: - w formularzu oferty podano sprzeczny z SZ termin realizacji zamówienia I kwartał 2010 (wymagany był termin do 7.12.2009r.), - do oferty nie załączono dokumentów dot. wykazu przynajmniej 3 opracowanych przez Wykonawcę studiów wykonalności wraz z referencjami od zamawiających dla projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, które przeszły ocenę formalno-merytoryczną dokonaną przez odpowiednie Instytucje Zarządzające danym programem operacyjnym (należy podać nazwę projektów, jego wartość, beneficjenta oraz nazwę programu operacyjnego). Wobec powyższego, zgodnie §14 ust. 4 Regulaminu, omawiany Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu.  




Ogłoszenie o zamówieniu:

Na podstawie Regulaminu przetargowego Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r. zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłasza się przetarg o następującej treści:

1.              Nazwa i adres Zamawiającego
 Gmina Miasto Chełmno
 kod  86 – 200  miejscowość:  Chełmno,  ul. Dworcowa 1
tel. (056) 677-17- 32
Fax: (056) 677-17-74
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko - pomorskie
2. Określenie trybu zamówienia -  przetargowy.
 
3. Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap” (indywidualny projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 /RPO WK-P/, Oś priorytetowa 3, Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Powyższy dokument musi spełniać wymogi określone w stosownych wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w tym m.in.:
·         Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
·         Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu Działania 3.3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY,
·         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
·         Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P.
Studium wykonalności należy wykonać w wersji papierowej (5 egz.) oraz wersji elektronicznej w formacie PDF.
 
4. Informacja   o   miejscu,   terminie   i   zasadach   uzyskania   Specyfikacji zamówienia:
   Specyfikację zamówienia można pobrać ze strony internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta (bipchelmno.pl) lub w siedzibie zamawiającego pokój nr 216  jak również  za pośrednictwem poczty po wcześniejszym  pisemnym  wystąpieniu do zmawiającego.
 
5.. Informacja na  temat wadium:
   Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
6.. Miejsce i termin składania ofert:
    Urząd Miasta Chełmna  ul.. Dworcowa 1, 86 – 200  Chełmno – okienko podawcze
     pokój nr 3 w terminie do dnia  30.09.2009r do godz. 10.30.
 
7. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny.
 
Chełmno, dnia 15.09.2009r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (44kB) pdf
Specyfikacja zamówienia (67kB) pdf
Formularz oferty (46kB) pdf
Projekt umowy (54kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------




WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia               7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, zawiadamia się, że w dniu 24.09.2009r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji zamówienia dot. przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wniesione zapytanie ma następujące brzmienie:
 
1. odnośnie § 4 Projektu Umowy będącej załącznikiem do SIWZ wnosimy o rozważenie dodania zapisu do „(...) W przypadku negatywnej oceny formalno- merytorycznej studium wykonalności wystawionej przez IZ RPO WK-P zleceniobiorca dokona zwrotu pełnej kwoty określonej w niniejszej umowie tj. .... PLN" Z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki, błędy lub zgłoszone uwagi co do przedmiotu umowy przez Instytucję Pośredniczącą w programie, wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Nadmieniamy, iż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności wyrażonej w § 4 wynikającej z błędów i zaniedbań Zamawiającego, który ma znaczny wpływ na pozytywną ocenę formalną i merytoryczną studium wykonalności.
 
2. odnośnie § 5 Projektu Umowy będącej załącznikiem do SIWZ wnosimy o rozważenie dodania zapisu w ust. 6 „całkowita odpowiedzialność każdej ze stron z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy wartości wynagrodzenia określonej w § 4 ust. l niniejszej Umowy".
 
3. odnośnie § 5 ust. 4 Projektu Umowy będącej załącznikiem do SIWZ w którym została określona kara umowna na wypadek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,                w wysokości 1,0% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l Projektu Umowy, za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu umowy.
Ze względu na możliwość uznania, iż kary umowna jest rażąco wygórowana, prosimy             o ograniczenie jej wysokości do 0,3 do 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
 
4. odnośnie § 5 ust. 5 Projektu Umowy będącej załącznikiem do SIWZ - prosimy                    o zastąpienie wysokości kary umownej oznaczonej na 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l Projektu Umowy, w sytuacji jeżeli Wykonawca nie dokona zmian określonych w § 7 ust. 2, na karę umowną w wysokości 20% wymienionego wynagrodzenia brutto.
Sugerujemy określenie terminu, w którym Wykonawca powinien wywiązać się z obowiązku określonego w § 7 ust. 2.
 
5. odnośnie § 5 Projektu Umowy będącej załącznikiem do SIWZ - prosimy o określenie, czy kary umowne są wyłączną formą odszkodowania.
 
na które Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:

I.     omawiane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Wobec czego nie mają zastosowania w tym postępowaniu przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 
II.   paragraf 7 ust. 1 i 2 ww. Regulaminu ma następujące brzmienie:
1. Jeżeli do Zamawiającego wpłynie zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji zamówienia, Zamawiający udzieli mu wyjaśnień. Wyjaśnień można nie udzielić, jeżeli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert o czym należy poinformować pytającego.
2. Treść wyjaśnień przekazuje się jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację zamówienia, z zaznaczeniem, że wyjaśnienie jest dla nich wiążące.

Zapytanie Wykonawcy wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert (odpowiednio 24 września - czwartek, 30 września - środa).     
W związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku składania stosownych wyjaśnień. Wniosek Wykonawcy pozostaje bez rozpatrzenia. Treść Specyfikacji Zamówienia wraz  z załącznikami pozostaje bez zmian.
 
 
Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia               7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, zawiadamia się, że w dniu 25.09.2009r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji zamówienia dot. przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wniesione zapytanie ma następujące brzmienie:
 
1.     Czy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów do opracowania SW na prośbę wykonawcy?
2.      Jaki zakres rzeczowy obejmuje projekt? Jakie zadania będą przedmiotem projektu?
3.      Jaką dokumentacją techniczną dysponuje Zamawiający? Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową, kosztorysy, dokumentację środowiskową, decyzje?
 
na które Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:
I.     omawiane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Wobec czego nie mają zastosowania w tym postępowaniu przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 
II.   paragraf § 7 ust. 1 i 2 ww. Regulaminu ma następujące brzmienie:
1. Jeżeli do Zamawiającego wpłynie zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji zamówienia, Zamawiający udzieli mu wyjaśnień. Wyjaśnień można nie udzielić, jeżeli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert o czym należy poinformować pytającego.
2. Treść wyjaśnień przekazuje się jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację zamówienia, z zaznaczeniem, że wyjaśnienie jest dla nich wiążące.
Zapytanie Wykonawcy wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert (odpowiednio 25 września - piątek, 30 września - środa).           W związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku składania stosownych wyjaśnień. Wniosek Wykonawcy pozostaje bez rozpatrzenia. Treść Specyfikacji Zamówienia wraz  z załącznikami pozostaje bez zmian.
 
 
Udzielona odpowiedź nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.
 
 



                                                                                   

Opublikował: Marek Mackowski (15 września 2009, 15:10:33)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (5 października 2009, 13:46:54)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1687

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij