Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

DOSTAWA 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEJ (ROK PRODUKCJI 2009) KOPARKO-ŁADOWARKI Z WYPOSAŻENIEM

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 10. 08. 2009 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2009 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na DOSTAWĘ 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEJ (ROK PRODUKCJI 2009) KOPARKO-ŁADOWARKI Z WYPOSAŻENIEM wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: INTERHANDLER Spółka z o.o. 87-100 Toruń, ul. Wapienna 6. Dane wybranej oferty: •Cena realizacji zamówienia 267790 złotych brutto; •Liczba uzyskanych punktów - 100 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
DOSTAWĘ 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEJ (ROK PRODUKCJI 2009)
KOPARKO-ŁADOWARKI Z WYPOSAŻENIEM
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.)
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej progów unijnych
3.        Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2 Chełmno, Oczyszczalnia ścieków lub w Oddziale Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kilińskiego 9 Chełmno,  w dni powszednie od godz. 700 do 1500. Upoważnionymi do kontaktów              z oferentami jest: Bogusław Cacałowski       
4.        Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEJ (ROK PRODUKCJI 2009) KOPARKO-ŁADOWARKI Z WYPOSAŻENIEM – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.        Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
6.        Termin realizacji zamówienia: 5 dni od podpisania umowy.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  5000,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    10. 08. 2009 r. godz. 900 
Otwarcie ofert nastąpi dnia          -    10. 08. 2009 r. godz. 930
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
 
SIWZ (293kB) pdf
Załącznik nr 1 (193kB) pdf
Załącznik nr 1a (100kB) pdf
Załacznik nr 2 (123kB) pdf
Załącznik nr 3 (183kB) pdf
Załącznik nr 4 (104kB) pdf
Załącznik nr 5 (184kB) pdf
Chełmno dnia 03. 08. 2009 r.
 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2009
 
MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę 1 szt. fabrycznie nowej (rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem:
 
W pkt. 4.2.2. 4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
JEST:
na łyżce muszą być zamontowane widły do palet, zęby i lemiesz wymienny;

POWINNO BYĆ:
na łyżce muszą być zamontowane widły do palet i zęby;
 
Chełmno dnia 03. 08. 2009 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2009
 
 
 
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 03. 08. 2009 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę 1 szt. fabrycznie nowej (rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem dotyczący:
 
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym o mocy znamionowej 97 KM?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę z silnikiem wysokoprężnym turbodoładowanym o mocy znamionowej brutto minimum 85 KM (63 kW), maksymalnie 90 KM (67 kW). (SIWZ pkt 4.2.1. 16))
Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę  o masie całkowitej 8350 kg?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę o masie do 8100 kg. (SIWZ pkt 4.2.1. 15))
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę wyposażoną w zbiornik paliwa o pojemności 125 l?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę wyposażoną w zbiornik paliwa min 160 l. (SIWZ pkt 4.2.1. 17))
 
 
Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę z układem hydraulicznym zasilanym pompą zębatą o przepływie oleju 160l/min i ciśnieniu roboczym 210 bar?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę z układem hydraulicznym zasilanym pompą zębatą o przepływie oleju od 110 l/min do 130 l/min i ciśnieniu roboczym min.  250 bar. (SIWZ pkt 4.2.1. 29), 30))
Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę wyposażoną w jedną wielofunkcyjną dźwignię sterowania układem ładowarkowym?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę wyposażoną w sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni. (SIWZ pkt 4.2.2. 10))
Pytanie 6.
Czy Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę o głębokości kopania 5,75 m?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza koparko-ładowarkę o głębokości kopania min. 5,90 m. (SIWZ pkt 4.2.3. 7))
Pytanie 7.
Proszę o wyjaśnienie punktu SIWZ 4.2.2. podpunkt 4. Czy Zamawiający rozumie to jako zamontowanie na łyżce ładowarki jednocześnie zębów i lemiesza wymiennego, czy może wymiennego lemiesza montowanego zamiast zębów?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
w punkcie 4.2.2. 4) SIWZ następuje modyfikacja i nadaje mu się brzmienie:
4) na łyżce muszą być zamontowane widły do palet i zęby;
 
Chełmno dnia 05. 08. 2009 r.
 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2009
 
 
Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
 
 
MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę 1 szt. fabrycznie nowej (rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem:
 
W pkt. 4.2.4. 4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia
JEST:
4) wraz z koparko-ładowarką Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi                    i konserwacji (dokumentację techniczno – ruchową) w języku polskim, katalogu części zamiennych       w języku polskim i świadectwa zgodności (certyfikat CE) (homologację);

POWINNO BYĆ:
4) wraz z koparko-ładowarką Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi                    i konserwacji (dokumentację techniczno – ruchową) w języku polskim, katalogu części zamiennych    w języku polskim i świadectwo zgodności (certyfikat CE);
 
Chełmno dnia 05. 08. 2009 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2009
 
 
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 04. 08. 2009 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę 1 szt. fabrycznie nowej (rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem dotyczący:
 
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu koparko-ładowarkę, która zostanie dostarczona ze świadectwem zgodności (certyfikat CE) bez homologacji uwzględniając fakt, że koparko-ładowarka jest pojazdem wolnobieżnym i w związku z tym nie podlega obowiązkowi homologacji?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza do przetargu koparko-ładowarkę, która zostanie dostarczona ze świadectwem zgodności (certyfikat CE) bez homologacji,
w pkt. 4.2.4. 4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonano modyfikacji i nadaje mu się brzmienie: 4) wraz z koparko-ładowarką Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi i konserwacji (dokumentację techniczno – ruchową) w języku polskim, katalogu części zamiennych w języku polskim i świadectwo zgodności (certyfikat CE);
Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu maszynę, która zostanie dostarczona w ciągu 5 dni od podpisania umowy z wyjątkiem łyżki chwytakowej, która byłaby dostarczona w terminie 30 dni od podpisania?
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający nie dopuszcza do przetargu maszyny, która byłaby dostarczona w ciągu 5 dni od podpisania umowy a łyżka chwytakowa w terminie 30 dni od podpisania.
Zgodnie z pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Termin wykonania zamówienia, Dostawa przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.
 
 

Opublikował: Cacałowski (31 lipca 2009, 14:26:21)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (10 sierpnia 2009, 14:58:27)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij