Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji ofertę złożoną przez firmę: BUDPLAN Sp. z o.o. ul. Kickiego 26 B lok. 10 Warszawa (04-390) Oferta złożona przez w/w wykonawcę była kompletna i uzyskała największą liczbę punktów spośród ważnych stąd wybrana została do realizacji. 
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta
Chełmna
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 207746 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna ,
 ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 056 6771729, faks 056 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miasta Chełmna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna w zakresie określonym w następujących uchwałach:
a) uchwała Nr XXXVI/200/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna (8 odrębnych obszarów),
b) uchwała Nr XXXVI/201/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna (6 odrębnych obszarów),
c) uchwała Nr XXXVI/202/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna (9 odrębnych obszarów),
d) uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna (2 odrębne obszary).
 
Treść zmian planu musi być zgodna z: - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587.), - wyżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna, - przepisami szczególnymi w tym m.in. dotyczącymi ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawo wodne, ochrony gruntów rolnych i leśnych itd. Obszar opracowania obejmuje tereny zgodnie z załącznikami
graficznymi do uchwał o przystąpieniu do opracowania zmian planu miejscowego o łącznej powierzchni ok. 150 ha. Skala opracowania załączników graficznych 1:1.000, na podstawie materiałów geodezyjnych dostarczonych przez zamawiającego. Zmiany planu opracowane zostaną w formie elektronicznej (ustalenia tekstowe i załączniki graficzne) oraz analogowej (ustalenia tekstowe i załączniki graficzne - wersja papierowa) - dokładne ustalenia w tym zakresie zawarte zostały w projekcie umowy.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 16.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; to oznacza, że w przetargu może wziąć udział wykonawca, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub który posiada w swoim zespole osobę spełniającą powyższe kryterium - na potwierdzenie tego faktu należy dołączyć aktualne zaświadczenie o członkostwie właściwej izby samorządu zawodowego,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; co należy udowodnić poprzez załączenie następujących dokumentów:
a) wykaz wykonanych planów zagospodarowania przestrzennego gminy o łącznej powierzchni minimum 100 ha w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie; w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego o w/w powierzchni, opracowanych w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zał. nr 4 do siwz,
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; (urządzenia biurowe, oprogramowanie itd. ) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem sprzętu i oprogramowania umożliwiającego opracowanie przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej (edytor tekstu, program graficzny) - zał. nr 5 do siwz,
c) informacja na temat pracowników, którzy będą wykonywać zamówienie objęte przetargiem - zał. nr 6 do siwz,
d) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie będących pracownikami Wykonawcy - zał. nr 7 do siwz, W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w zespole projektowym dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje z zakresu - urbanistyki, ochrony zabytków, ochrony środowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej, i inne jeżeli opracowanie tego będzie wymagać. Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem opracowania stwierdza jakie osoby z jakimi kwalifikacjami będą potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. Obligatoryjnie wymagane jest wskazanie osoby będącej członkiem Izby Urbanistów. W przypadku, gdy osoba o wymaganych kwalifikacjach nie jest pracownikiem zamawiającego konieczne jest dołączenie do oferty oprócz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, również oświadczenie o podjęciu realizacji części zamówienia w ramach swojej specjalności.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru załączonego do specyfikacji - zał. nr 3.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru załączonego do specyfikacji - zał. nr 2 do siwz.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania
wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – nie starsze niż 6 miesięcy)
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują przepisy ustawy art. 23 Prawo zamówień publicznych, przy czym zamawiający przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał przedłożenia umowy regulującej
współpracę podmiotów występujących wspólnie.
3) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców składa osobno dokumenty określone w pkt. 1, 4, 5, 6.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.
5) Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 90
2 - termin realizacji zamówienia - 10
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.chelmno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1            86-200 Chełmno.
IV.3.4) Termin składania ofert: 10.07.2009
godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pokój nr 3 (parter, główne wejście).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 (96kB) pdf
Załączniki do specyfikacji od 1 do 7 Załaczniki do specyfikacji 1 - 7 (74kB) plik
Projekt umowy załącznik nr 8 do specyfikacji 3 (67kB) pdf
Uchwały Rady Miasta Chełmna 4 (52kB) pdf
Załączniki do uchwał Rady Miasta Chełmna załącznik graficzny 1_200 (331kB) jpg , załacznik graficzny 2_200 (382kB) jpg , załacznik graficzny 3_200 (506kB) jpg , załacznik graficzny 4_200 (386kB) jpg , załacznik graficzny 5_200 (421kB) jpg , załacznik graficzny 6_200 (297kB) jpg , załacznik graficzny 7_200 (854kB) jpg , załacznik graficzny 8_200 (248kB) jpg , załacznik graficzny 1_201 (148kB) jpg , załacznik graficzny 2_201 (444kB) jpg , załacznik graficzny 3_201 (261kB) jpg , załacznik graficzny 4_201 (391kB) jpg , załacznik graficzny 5_201 (331kB) jpg , załacznik graficzny 6_201 (175kB) jpg , załacznik graficzny 1_202 (284kB) jpg , załacznik graficzny 2_202 (305kB) jpg , załacznik graficzny 3_202 (266kB) jpg , załacznik graficzny 4_202 (409kB) jpg , załacznik graficzny 5_202 (278kB) jpg , załacznik graficzny 6_202 (461kB) jpg , załacznik graficzny 7_202 (330kB) jpg , załacznik graficzny 8_202 (382kB) jpg , załacznik graficzny 9_202 (431kB) jpg , załacznik graficzny 1_203 (145kB) jpg , załacznik graficzny 2_203 (250kB) jpg


Opublikował: Kamil Grzyb (3 czerwca 2009, 15:09:14)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (22 lipca 2009, 09:02:31)
Zmieniono: Wprowadzono informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1142

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij