Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2009

zamówienie na:

Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  10:30
przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
 
Zamawiający – Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania jw. w następującym zakresie:
 
Pkt 5.2 SIWZ:
 
dotychczasowy zapis:
W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu należy wpłacić ją na konto Urzędu Miasta Chełmna - Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr konta 5094860005000003610000029 z dopiskiem Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”
 
otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu należy wpłacić ją na konto Urzędu Miasta Chełmna - Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr konta 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 z dopiskiem Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”
 
Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej zamawiającego.
 
Dokonana modyfikacja SIWZ i jej załączników nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych   w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 - 2013.                                   

Zamawiający – Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania jw. w następującym zakresie:
 
I) Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
dotychczasowy zapis pkt II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1. Przygotowanie i ustawienie/ zamocowanie 5 szt. tablic informacyjnych (2000 mm x 1500 mm) oraz 5 szt. stałych tablic pamiątkowych (2000 mm x 1500 mm) przy następujących obiektach: Mury obronne, Chodniki przy rynku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska, 2. Publikacja ulotek, 3.Publikacja folderu, 4. Wykonanie gadżetów reklamowych, 5. Publikacja artykułów na temat projektu w prasie, 6.Organizacja konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie realizacji projektu, 7.Organizacja konferencji prasowej po zakończeniu projektu, 8. Organizacja festynu informacyjnego na rynku dla mieszkańców i turystów, 9. Realizacja filmu DVD z poszczególnych etapów Projektu ( film prezentuje obiekty przed renowacją w trakcie i po renowacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przygotowanie i ustawienie/ zamocowanie 5 szt. tablic informacyjnych (2000 mm x 1500 mm) oraz 5 szt. stałych tablic pamiątkowych (500 mm x 375 mm) przy następujących obiektach: Mury obronne, Chodniki przy rynku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska, 2. Publikacja ulotek, 3.Publikacja folderu, 4. Wykonanie gadżetów reklamowych, 5. Publikacja artykułów na temat projektu w prasie, 6.Organizacja konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie realizacji projektu, 7.Organizacja konferencji prasowej po zakończeniu projektu, 8. Organizacja festynu informacyjnego na rynku dla mieszkańców i turystów, 9. Realizacja filmu DVD z poszczególnych etapów Projektu ( film prezentuje obiekty przed renowacją w trakcie i po renowacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
 
II) Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
dotychczasowy zapis pkt 1:
Przygotowanie i ustawienie/ zamocowanie 5 szt. tablic informacyjnych (2000 mm x 1500 mm) oraz 5 szt. stałych tablic pamiątkowych (2000 mm x 1500 mm) przy następujących obiektach: Mury obronne, chodniki przy rynku,  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska.
 
otrzymuje nowe brzmienie:
 
Przygotowanie i ustawienie/ zamocowanie 5 szt. tablic informacyjnych (2000 mm x 1500 mm) oraz 5 szt. stałych tablic pamiątkowych (500 mm x 375 mm) przy następujących obiektach: Mury obronne, chodniki przy rynku,  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika,  kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska.

Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej zamawiającego.
 
Dokonana modyfikacja SIWZ i jej załączników nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

--------------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia: 60057 - 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54883 - 2009 data 25.03.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax. 056 6771774.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.W ogłoszeniu jest: 1. Przygotowanie i ustawienie/ zamocowanie 5 szt. tablic informacyjnych (2000 mm x 1500 mm) oraz 5 szt. stałych tablic pamiątkowych (2000 mm x 1500 mm) przy następujących obiektach: Mury obronne, Chodniki przy rynku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska, 2. Publikacja ulotek, 3.Publikacja folderu, 4. Wykonanie gadżetów reklamowych, 5. Publikacja artykułów na temat projektu w prasie, 6.Organizacja konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie realizacji projektu, 7.Organizacja konferencji prasowej po zakończeniu projektu, 8. Organizacja festynu informacyjnego na rynku dla mieszkańców i turystów, 9. Realizacja filmu DVD z poszczególnych etapów Projektu ( film prezentuje obiekty przed renowacją w trakcie i po renowacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przygotowanie i ustawienie/ zamocowanie 5 szt. tablic informacyjnych (2000 mm x 1500 mm) oraz 5 szt. stałych tablic pamiątkowych (500 mm x 375 mm) przy następujących obiektach: Mury obronne, Chodniki przy rynku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska, 2. Publikacja ulotek, 3.Publikacja folderu, 4. Wykonanie gadżetów reklamowych, 5. Publikacja artykułów na temat projektu w prasie, 6.Organizacja konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie realizacji projektu, 7.Organizacja konferencji prasowej po zakończeniu projektu, 8. Organizacja festynu informacyjnego na rynku dla mieszkańców i turystów, 9. Realizacja filmu DVD z poszczególnych etapów Projektu ( film prezentuje obiekty przed renowacją w trakcie i po renowacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
Chełmno: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap
Numer ogłoszenia: 54883 - 2009; data zamieszczenia: 25.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774. Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przygotowanie i ustawienie/ zamocowanie 5 szt. tablic informacyjnych (2000 mm x 1500 mm) oraz 5 szt. stałych tablic pamiątkowych (2000 mm x 1500 mm) przy następujących obiektach: Mury obronne, Chodniki przy rynku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska, 2. Publikacja ulotek, 3.Publikacja folderu, 4. Wykonanie gadżetów reklamowych, 5. Publikacja artykułów na temat projektu w prasie, 6.Organizacja konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie realizacji projektu, 7.Organizacja konferencji prasowej po zakończeniu projektu, 8. Organizacja festynu informacyjnego na rynku dla mieszkańców i turystów, 9. Realizacja filmu DVD z poszczególnych etapów Projektu ( film prezentuje obiekty przed renowacją w trakcie i po renowacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9, 79.95.20.00-2, 79.96.11.00-9, 92.11.12.00-4, 92.31.21.30-1, 92.36.00.00-2. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3 000 pln (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 3) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne na rzecz ZUS oraz Urzędu Skarbowego, 4) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5) wykaz przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, z jednoczesnym podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania. Dodatkowo do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że ww. działania zostały wykonane należycie, 6) oświadczenie o pozostawaniu wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 7) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: - formularz wniosku można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego nr lokalu - 16, - za zaliczeniem pocztowym, - cena formularza wniosku - 0 zł. SIWZ dostępna na http://bip.chelmno.pl/. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2009 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1 - lokal nr 3, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie..IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Pliki do pobrania:
ogłoszenie o przetargu (96kB) pdf
SIWZ (161kB) pdf
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (140kB) pdf
Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (306kB) pdf
Formularz ofertowy (79kB) pdf
Harmonogram rzeczowo-finansowy (103kB) pdf
projekt umowy (99kB) pdf


Opublikował: Marek Mackowski (25 marca 2009, 14:34:42)

Ostatnia zmiana: Marek Mackowski (21 kwietnia 2009, 09:42:56)
Zmieniono: unieważniono postępowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1274

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij