Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2008  10:30
wynik postępowania: OGŁOSZENIE dot. postępowania przetargowego dla zadania Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie. Niniejszym pismem informuję, iż w dniu 19.12.2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono prace komisji dotyczące rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla przedmiotowego zadania. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Toruń 87-100 Toruń ul. Chełmińska 28. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt. za kryterium - cena oferty. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu to: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Toruń 87-100 Toruń ul. Dominikańska 9 - cena 1 186 848,73 zł. oraz Bank Spółdzielczy Chełmno ul. Dworcowa 5 - cena 1 391 376,77 zł. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w zakresie protestu. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie
Numer ogłoszenia: 355471 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych na projekt pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie. 1) Kwota kredytu 3 000 000,00 zł, postawiona do dyspozycji zamawiającego po podpisaniu umowy. 2) Okres spłaty kredytu do 22 grudnia 2018 roku 3) Karencja w spłacie kapitału do 29 czerwca 2009 roku 4) Spłata kapitału w ratach kwartalnych każdego ostatniego dnia roboczego kwartału począwszy od 30 czerwca 2009 roku w wysokości 76 926,00 zł, każda następna rata w wysokości 76 923,00 zł, ostatnia rata płatna 22 grudnia 2018 roku. 5) Spłata odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca począwszy od 31 grudnia 2008 roku, ostatnia 22 grudnia 2018 roku 6) Oprocentowanie kredytu złotowego oparte na stawce WIBOR 1M publikowanej w Dzienniku Rzeczpospolita ustalonej z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy tj. 30 listopada 2008 roku, powiększonej o marżę banku. 7) Wcześniejsza spłata kredytu odbędzie się bez żadnych konsekwencji finansowych dla kredytobiorcy. 8) Zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. 9) Kredytobiorca nie płaci prowizji za gotowość kredytową Banku. 10) Poza kwotami określonymi w ofercie tj. prowizji od uruchomionego kredytu i oprocentowania kredytu , Bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 66100000 - 1 usługi bankowe i inwestycyjne Oferty częściowe i wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zamiennych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 23.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000 zł w terminie do 18 grudnia 2008 roku. Wadium może być wniesione w - pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6bust.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poźn.zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna w Banku Spółdzielczym - Nr konta 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, - posiadają niezbędna, wiedzę i doświadczenie, - posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania, - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1).aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2).aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno p. 19.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2008 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego - nr lokalu - 3 ( okienko podawcze).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Pliki do pobrania:
Formularz ofertowy (30kB) plik

Oświadczenie (23kB) plik

SIWZ (77kB) plikOpublikował: Karolina Sztylc (8 grudnia 2008, 14:37:11)

Ostatnia zmiana: Karolina Sztylc (22 grudnia 2008, 15:36:27)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij