Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo – konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przerarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2008  10:30
wynik postępowania: OGŁOSZENIE Dot: postępowania przetargowego dla zadania Opracowanie dokumentacji wraz z częścią kosztorysową robót remontowo- konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszym pismem informuję, iż w dniu 17.11.2008r. o godz.12.00 w Sali nr.14 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono prace komisji dotyczące rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla przedmiotowego zadania. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca Pracownia Architektoniczna—Małgorzata Miernik –80-175 Gdańsk ul. Łowców 10 cena brutto-329.4oozł. Termin wykonania 8 m-ce. Gwarancja 12 m-ce. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt. Za kryterium- cena oferty. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu to: Pracownia Architektoniczna—Jakub Kaczorowski—Włocławek ul. Chmielna 1 Cena brutto-498.980zł Gwarancja 3 m-ce. Termin realizacji 4 m-ce. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w zakresie protestu. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią  kosztorysową robót remontowo – konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 292217-2008; data 30.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo - konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji obejmuje: A. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową modernizacji istniejącego ciągu pieszego wzdłuż murów obronnych na odcinku pomiędzy ul. Wodną a ul. Toruńską w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - podkład geodezyjny z mapą stanu prawnego do celów projektowych w skali 1:500, - sporządzenie koncepcji architektonicznej do uzgodnienia z Zamawiającym, - utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego ok. 1.260 m2, - oświetlenie ciągu pieszego na długości ok. 440 mb, - odwodnienie powierzchniowe ciągu pieszego na długości ok. 440 mb ( rynsztok), - mała architektura ( ławeczki, kosze ) - odtworzenie schodów na taras niższy ok. 30 m2, - licowanie cegłą muru oporowego na długości ok. 90 mb, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz., - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. B. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo - konserwatorskich drewnianej części wieży, wymiana stolarki okiennej w budynku Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz) w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - odrestaurowanie wraz z częściową wymianą drewnianych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wieży, - wymiana obróbek blacharskich i pokrycia z blachy dachu wieży, - wymiana drewnianej stolarki okiennej, - odrestaurowanie zewnętrznej stolarki drzwiowej, - roboty tynkarsko - malarskie pomieszczeń po wymianie stolarki okiennej, - wymiana instalacji odgromowej wieży, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz, - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. C. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji budynku Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz) w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - sporządzenie koncepcji iluminacji do uzgodnienia z Zamawiającym, - dokumentacja budowlano - wykonawcza iluminacji zewnętrznej budynku ratusza, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz, - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. D. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową przebudowy nawierzchni płyty rynku wraz z jezdniami w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - podkład geodezyjny z mapą stanu prawnego do celów projektowych w skali 1:500, - sporządzenie koncepcji architektonicznej do uzgodnienia z Zamawiającym, - przebudowa nawierzchni płyty i ulic na nawierzchnie z kamienia regularnego i płyt granitowych - 9930m2, - wymiana instalacji oświetleniowej - dotyczy instalacji zasilającej punkty świetlne - 1200 m Lampy: - stojące 20szt. - elewacyjne 24szt. - fontanna podświetlona wraz z instalacjami wod.-kan. i elektryczną - 1szt. - projekt targowiska miejskiego wraz z projektem straganu, - pas zieleni wraz z nawodnieniem automatycznym - 1200m2 Mała architektura: - ławki minimum 12szt. - kosze minimum 20szt. - zdroje uliczne minimum 2szt. - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz., - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. E. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową przebudowy nawierzchni ul. Grudziądzkiej w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - podkład geodezyjny z mapą stanu prawnego do celów projektowych w skali 1:500, - sporządzenie koncepcji architektonicznej do uzgodnienia z Zamawiającym, - przełożenie nawierzchni z kostki polbruk na kamienną (granitową) 296,00x12,00 - 3552m2, - zmiana odwodnienia nawierzchni ulicy z centralnej na dwustronną do studzienek istniejących (pierwotnych) - 12szt. - wymiana instalacji oświetleniowej - dotyczy instalacji zasilającej punkty świetlne - 600m - wymiana punktów świetlnych elewacyjne - 22szt. - wymiany studzienek wsypowych przy kamienicach, Mała architektura: - ławki minimum 12szt. - kosze minimum 20szt. - zdroje uliczne minimum 2szt. - donice segmentowe minimum 3szt. - zegary stojące 3szt. - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz., - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. F. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej robót remontowo - konserwatorskich budynku Biblioteki Miejskiej w Chełmnie. Kubatura obiektu - 2.500 m3. Powierzchnia zabudowy - 310 m2. Zakres prac projektowych obejmuje: - badania i analizy przedprojektowe, - pozyskanie dokumentacji istniejącej lub sporządzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do celów projektowych, - naprawa instalacji elektrycznej wraz wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego, - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana papowego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana stolarki drzwiowej lub renowacja istniejących drzwi wejściowych, - wymiana tynków zewnętrznych z odtworzeniem detali architektonicznych, - podjazd dla osób niepełnosprawnych, - malowanie elewacji, - adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod potrzeby magazynu zbiorów biblioteki, - wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń czytelni oraz magazynu zbiorów, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz, - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, norm winna być kompletna pod względem projektowym jak i formalno - prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentację należy opracować w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu i Zamawiającym. Dokumentacja winna być opracowana w 5 - egz. w wersji papierowej oraz w 2 - egz. w wersji elektronicznej w programie pdf dostosowanej do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.30.00.00-1, 71.32.12.00-6, 71.32.22.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1)spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2)wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowali co najmniej 2- projekty budowlano-wykonawcze wielobranżowe zbieżne z przedmiotem przetargu o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde opracowanie. 3)wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do projektowania w branżach: - architektonicznej, - konstrukcyjnej, - sanitarnej ( wod.- kan. c.o. wentylacja z klimatyzacją), - elektrycznej, - drogowej. 4)wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 100.000 zł zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 100.000 zł. 5)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową. 6)W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału. 7)Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1).aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2).aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 3)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej ,w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 100.000 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2.Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 3.W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1,2,4 niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 4.W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty o których mowa w ust.5 pkt.1 ppkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.5 pkt.1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia wykonawcy w którym ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.1, zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.. SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 16 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.chelmno.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 3 (biuro podawcze).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewiduje się dofinansowanie przedmiotowej usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami (4013kB) pdf
Projekt umowy (55kB) pdf

Opublikował: Janusz Szymczak (30 października 2008, 14:07:41)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (20 listopada 2008, 14:44:27)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1314

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij