Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo – konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2008  10:30Chełmno: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo - konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Ogłoszenie opulikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 244145 - 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax. 056 6771774.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo - konserwatorskich związanych z realizacją w latach 2011/2014 projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji obejmuje: A. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową modernizacji istniejącego ciągu pieszego wzdłuż murów obronnych na odcinku pomiędzy ul. Wodną a ul. Toruńską w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - podkład geodezyjny z mapą stanu prawnego do celów projektowych w skali 1:500, - sporządzenie koncepcji architektonicznej do uzgodnienia z Zamawiającym, - utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego ok. 1.260 m2, - oświetlenie ciągu pieszego na długości ok. 440 mb, - odwodnienie powierzchniowe ciągu pieszego na długości ok. 440 mb ( rynsztok), - mała architektura ( ławeczki, kosze ) - odtworzenie schodów na taras niższy ok. 30 m2, - licowanie cegłą muru oporowego na długości ok. 90 mb, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz., - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. B. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo - konserwatorskich drewnianej części wieży, wymiana stolarki okiennej w budynku Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz) w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - odrestaurowanie wraz z częściową wymianą drewnianych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wieży, - wymiana obróbek blacharskich i pokrycia z blachy dachu wieży, - wymiana drewnianej stolarki okiennej, - odrestaurowanie zewnętrznej stolarki drzwiowej, - roboty tynkarsko - malarskie pomieszczeń po wymianie stolarki okiennej, - wymiana instalacji odgromowej wieży, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz, - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. C. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową iluminacji budynku Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz) w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - sporządzenie koncepcji iluminacji do uzgodnienia z Zamawiającym, - dokumentacja budowlano - wykonawcza iluminacji zewnętrznej budynku ratusza, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz, - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. D. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową przebudowy nawierzchni płyty rynku wraz z jezdniami w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - podkład geodezyjny z mapą stanu prawnego do celów projektowych w skali 1:500, - sporządzenie koncepcji architektonicznej do uzgodnienia z Zamawiającym, - przebudowa nawierzchni płyty i ulic na nawierzchnie z kamienia regularnego i płyt granitowych - 9930m2, - wymiana instalacji oświetleniowej - dotyczy instalacji zasilającej punkty świetlne - 1200 m Lampy: - stojące - 20szt. - elewacyjne - 24szt. - fontanna podświetlona wraz z instalacjami wod.-kan. i elektryczną - 1szt. - projekt targowiska miejskiego wraz z projektem straganu, - pas zieleni wraz z nawodnieniem automatycznym - 1200m2 Mała architektura: - ławki minimum 12szt. - kosze minimum 20szt. - zdroje uliczne minimum 2szt. - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz., - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. E. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową przebudowy nawierzchni ul. Grudziądzkiej w Chełmnie. Zakres prac projektowych: - badania i analizy przedprojektowe, - podkład geodezyjny z mapą stanu prawnego do celów projektowych w skali 1:500, - sporządzenie koncepcji architektonicznej do uzgodnienia z Zamawiającym, - przełożenie nawierzchni z kostki polbruk na kamienną (granitową) 296,00x12,00 - 3552m2, - zmiana odwodnienia nawierzchni ulicy z centralnej na dwustronną do studzienek istniejących (pierwotnych) - 12szt. - wymiana instalacji oświetleniowej - dotyczy instalacji zasilającej punkty świetlne - 600m - wymiana punktów świetlnych elewacyjne - 22szt. - wymiany studzienek wsypowych przy kamienicach, Mała architektura: - ławki minimum 12szt. - kosze minimum 20szt. - zdroje uliczne minimum 2szt. - donice segmentowe minimum 3szt. - zegary stojące 3szt. - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz., - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. F. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej robót remontowo - konserwatorskich budynku Biblioteki Miejskiej w Chełmnie. Kubatura obiektu - 2.500 m3. Powierzchnia zabudowy - 310 m2. Zakres prac projektowych obejmuje: - badania i analizy przedprojektowe, - pozyskanie dokumentacji istniejącej lub sporządzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do celów projektowych, - naprawa instalacji elektrycznej wraz wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego, - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana papowego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana stolarki drzwiowej lub renowacja istniejących drzwi wejściowych, - wymiana tynków zewnętrznych z odtworzeniem detali architektonicznych, - podjazd dla osób niepełnosprawnych, - malowanie elewacji, - adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod potrzeby magazynu zbiorów biblioteki, - wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń czytelni oraz magazynu zbiorów, - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary robót, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - plan bioz, - oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, norm winna być kompletna pod względem projektowym jak i formalno - prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentację należy opracować w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu i Zamawiającym. Dokumentacja winna być opracowana w 5 - egz. w wersji papierowej oraz w 2 - egz. w wersji elektronicznej w programie pdf dostosowanej do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.30.00.00-1, 71.32.12.00-6, 71.32.22.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracowali co najmniej 2- projekty budowlano-wykonawcze wielobranżowe zbieżne z przedmiotem przetargu o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde opracowanie. 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do projektowania w branżach: - architektonicznej, - konstrukcyjnej, - sanitarnej ( wod.- kan. c.o. wentylacja z klimatyzacją), - elektrycznej, - drogowej. 4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 100.000 zł zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 100.000 zł. 5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową. 6) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału. 7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 3)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej ,w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 100.000 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2.Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 SIWZ, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 3.W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1,2,4 SIWZ przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 4.W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty o których mowa w ust.5 pkt.1 ppkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.5 pkt.1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia wykonawcy w którym ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.1, zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 16 oraz na stronie internetowej zamawiajacego www.bip.chelmno.pl.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 3 (biuro podawcze).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewiduje się dofinansowanie przedmiotowej usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami (145kB) pdf

Projekt umowy (54kB) pdf


Opublikował: Janusz Szymczak (1 października 2008, 11:39:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1183

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij