Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2006

zamówienie na:

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Chełmna.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poni zej 60 000 Euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2006
wynik postępowania: Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 27.04.2006 Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. W świetle przyjętych kryteriów w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji zadania oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „Ba Sz” mgr inż. Bartosz Szymusik ul. Polna 72 26 – 200 Końskie za kwotę 15.250 zł. ( brutto )  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - prace projektowe

Gmina Miasto Chełmno: Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Chełmna.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno.
Osoba do kontaktów: Józef Chmarzyński ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771746, fax 056 6771774,
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy miasta Chełmna.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zakres dokumentacji winien obejmować:
- przygotowanie podkładów mapowych syt.- wys. w skali 1: 1000 niezbędnych do prowadzenia prac projektowych,
- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe,
- ocenę rynku nośników energii na terenie miasta,
- propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych,
- ocenę możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe do roku 2025,
- zakres współpracy z gminami ościennymi,
- wnioski i propozycje działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb energetycznych miasta.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74224000 - 5
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.05.2006 r.; data zakończenia: 30.10.2006 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 1.200 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.
1.3) Przewidywana. liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia. do składania. ofert: nie dotyczy.
2) Kryteria oceny ofert: cena oferty stanowi 100 % (najniższa cena).
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 27.04.2006 oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do 21.04.2006 r.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.04.2006 r., godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego. terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.04.2006 r., godzina 1030. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowanego. ze środków UE: Nie
2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.


Opublikował: Przemysław Małkowski (16 maja 2006, 14:30:11)

Ostatnia zmiana: Józef Chmarzyński (18 maja 2006, 07:49:36)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1508

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij