Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 209/34 o pow. 0,9935 ha , położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: V przetrag ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 3.960.000 zł
termin składania ofert: 12 grudnia 2008  12:00
wynik postępowania: nabywcą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 209/24 , położonej przy ul. Dworcowej została Sp. z o.o. ELPRO z Lublina za cenę 3.999.600 zł. 
         Chełmno, dnia  25.09.2008 roku
 
 
                                                        O G Ł O S Z E N I E
                                                            Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1, art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm./.
 
                                                 V przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki  nr 209/24  o  pow. 0,9935 ha,  położonej  w  Chełmnie  przy  ul. Dworcowej, zapisanej w KW 24347, stanowiącej własność Skarbu Państwa – użytkownik wieczysty Gmina Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny usług z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – usługi z zakresu obsługi komunikacji samochodowej, a także sprzedaż na własność obiektów budowlanych stanowiących odrębną nieruchomość.
                            Cena wywoławcza łącznie  wynosi 3.960.000 zł  /brutto/ w tym :
-         cena wywoławcza gruntu – 3.930.000 zł
-         cena wywoławcza obiektów budowlanych – 30.000 zł.
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U z 2004 r, Nr 54, poz. 535 z późn.zm./ w/w sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT.
            Przetarg na działkę nr 209/24 odbędzie się w dniu  12 grudnia 2008 roku                 o godz. 12.00  w sali  nr  9 Urzędu Miasta w Chełmnie  ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  5%  ceny wywoławczej tj. 198.000 zł .
          Wadium należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 72948600050000036120000021 najpóźniej w dniu  8 grudnia 2008 roku. Potwierdzony dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącym gruntu będącego przedmiotem przetargu.
          Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108 / oraz Uchwałą Nr XXIII/137/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2008 roku.
I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został przeprowadzony w dniu 31 października 2007 roku o godz. 9.00 i zakończył się wynikiem negatywnym. 
 
II przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został przeprowadzony w dniu  8 lutego 2008 roku o godz. 12.00 i zakończył się wynikiem negatywnym.
III przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został przeprowadzony w dniu  29 kwietnia 2008 roku o godz. 12.00 i zakończył się wynikiem negatywnym.
IV przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został przeprowadzony w dniu 14 sierpnia 2008 roku o godz. 12.00 i zakończył się wynikiem negatywnym.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .       
     Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
          Nabywca uiści koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu . Uczestnik  przetargu , który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu  o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
               Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.       o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie .
      Termin zagospodarowania nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste wynosi  2 lata , w tym termin zabudowy w/w nieruchomości za który uważa się zakończenie zabudowy  tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
      Nowonabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela działki, płatnych w terminie do dnia       31 marca każdego roku z góry za dany rok.
     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 w/w ustawy  wynosi 3 % .
     Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  może być aktualizowana  nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej        nieruchomości ulegnie zmianie.
          Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega  prawo odwołania przetargu     z ważnych powodów.
          Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego  i Inwestycji Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, pokój 35,     tel. ( 0-56 ) 677-17-58  lub  ( 0-56 ) 677-17-48 .
 
                                                                                      Burmistrza  Miasta Chełmna
 
                                                                                         Mariusz Kędzierski       

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (26 września 2008, 13:56:27)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (22 grudnia 2008, 08:07:06)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1697

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij