Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2008  10:30
wynik postępowania: Ogłoszenie dot: otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadnia: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie”. Niniejszym pismem informuję, iż w dniu 25.09.2008r o godz. 10.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta Chełmna, dokończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 19.09.2008r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone z postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: „Wimar” sp. z.o.o. ul. Nadrzeczna 24 86 – 010 Koronowo - cena ofertowa brutto: 2.888.287,39 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa. W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: Ofertę Nr 2 złożył n/w wykonawca: „Melbud” S.A ul. Składowa 4 86 – 300 Grudziądz - cena ofertowa brutto: 3.238.545,50 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 89,18 pkt za kryterium – cena ofertowa. Ofertę Nr 3 złożył n/w wykonawca: Zakład Instalacji Wodno-kanalizacyjnych i c.o. Wojciech Woźniak ul. Leszczyńskiego 39 85 – 137 Bydgoszcz - cena ofertowa brutto: 3.476.871,85 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 83,07 pkt za kryterium – cena ofertowa. Ofertę Nr 4 złożył n/w wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych I Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z.o.o ul. Angowicka 47 86 – 600 Chojnice - cena ofertowa brutto: 3.903.790,21 zł. - termin wykonania : do 31.07.2009 r. - okres gwarancji: 12 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 73,98 pkt za kryterium – cena ofertowa. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w zakresie protestu. UWAGA!
 
     W związku z wystąpieniem w dniu 11.09.2008 r. jednego z wykonawców  z zapytaniem do SIWZ dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej   w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
 
          W trybie przepisu art. 38 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2004 roku, Nr l s, póz, 177 z późn. zm.; dalej jako .,PZP') xxxxxxxx xxxxxxxx zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie - w poniższym zakresie - treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej Jako SIWZ) dla przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
1. Czy odbudowywana na całym obiekcie nawierzchnia nawierzchnia z elementów betonowych (trylinka, płyty ażurowe, płyty prostokątne 20x38 cm w większości polbruk,  krawężniki) mają  być wykonane z materiału z odzysku czy z nowego jak wynika z załączonego wykazu materiałowego do przedmiaru robót                              np. Lp. 40,41,42,43.
 
Ad 1). Nawierzchnie z elementów betonowych muszą być odbudowywane z nowych elementów (materiał odzyskany z rozbiórki winien być przekazany Inwestorowi)
 
2.  Proszę o wskazanie miejsca (odległości transportu) na wywóz gruntu z wyporu  (dotyczy podsypki i obsypki z piasku  dowiezionego studni, rurociągów itp.)
 
Ad 2). Miejsce wywozu gruntu zostanie wskazane przez Inwestora w odległości ok. 1 km.
 
 3. W jaki sposób będzie rozliczana wymiana gruntu w przypadku wystąpienia gruntów  nie nadających się do ponownego  wbudowania.
 
Ad 3). Na podstawie wierceń geotechnicznych nie stwierdzono konieczności wymiany gruntu. Jednakże w przypadku ich wystąpienia w miejscach, np. pomiędzy wierceniami, wykonawca musi sam ująć w wycenie koszty ewentualnej wymiany gruntu.
 
4. Załączone do specyfikacji  wykazy, uzgodnienia, pozwolenia, opinie  oraz oświadczenia straciły ważność.
 
Ad 4).Załączone do specyfikacji wykazy, uzgodnienia, pozwolenia, opinie oraz oświadczenia są nadal aktualne zgodnie z wydanym  pozwoleniem na budowę  znak ABI.I/LB 7351-272/2003/R z dnia 30.12.2003 r., ponieważ jest to zadanie wieloetapowe, a zakres  robót na w/w ulicach jest jednym z etapów budowy sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji  deszczowej w Chełmnie.
 
5.  W czyjej  gestii są ulice obejmujące zakres robót do realizacji i czy będą pobierane opłaty  za zajęcie pasa drogowego.
 
Ad 5). Zarządcą ulic obejmujących zakres robót jest Wydział Gospodarki Miejskiej  Urzędu Miasta  w Chełmnie.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chełmna przedstawiają się następująco:
za 1 m2 dziennie:
- chodnik 3 zł/m2 –dziennie
- jezdnia  do 20% szerokości 3 zł/m2 - dziennie
- jezdnia do 50% szerokości 5 zł/m2-  dziennie
- jezdnia powyżej 80% szerokości 8 zł/m2 - dziennie
- pobocze 2,50 zł/m2-  dziennie
 
6.  Na kogo ma być wystawione wadium?
- w ogłoszeniu jako Zamawiającego  podano Burmistrza Miasta Chełmna,
- w SIWZ pkt. III oraz w Projekcie umowy widnieje Gmina Miasto Chełmno.
 
Ad 6). Wadium ma być wystawione na Gminę Miasto Chełmna.
 
 
 
 
UWAGA!
W związku z wystąpieniem w dniu 09.09.2008 r. jednego z wykonawców z zapytaniem do SIWZ dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
 
          W trybie przepisu art. 38 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2004 roku, Nr l s, póz, 177 z późn. zm.; dalej jako .,PZP') xxxxxxxx xxxxxxxx zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie - w poniższym zakresie - treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej Jako SIWZ) dla przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
1. Prosimy  o  jednoznaczne  wskazanie  jakie  stosować  studnie fi 1200  na  kanałach : żelbetowe  jak  jest  w  opisie  technicznym,  czy  też  betonowe  jak  jest  w  rysunku szczegółowym  nr 16  w przedmiarach  robot?
  
Ad. 1
Na  kanałach  należy stosować studnie  z  kręgów  żelbetowych  wg  BN-86/8971-08
 
2.  Proszę o wskazanie o jakich przepływach(w  l/s)  mają  być  podczyszczanie  ścieków
deszczowych- separatory oleju i czy muszą to być separatory oleju lamelovve ze zintegrowanym piaskownikiem. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie adresu producenta separatorów, dołączonych jako rys..nr .22 do dokumentacji.

Ad.2
Należy wykonać podczyszczanie ścieków deszczowych o następujących parametrach:
Nr l : Q nom. = 9  l/s,   Q max = 58 1/s
Nr 2: Q nom. = 7 1/s,  Q max = 42 l/s
Nr 3: Q nom.  = 6 1/s,   Q max = 38 I/s
Q nom - przepływ nominalny wymagający podczyszczenia
Q max - przepływ maxymalny
Podczyszczanie   ścieków   deszczowych   muszą  posiadać   możliwości   oczyszczenia         i przepustowości podane powyżej, potwierdzone odpowiednimi aprobatami i certyfikatami.
Nie jest konieczne stosowanie separatorów lamelowych ze zintegrowanym piaskownikiem,
jednakże należy zwrócić uwagę na gabaryty przyjętych urządzeń z uwagi na możliwości
lokalizacji podczyszczalni w terenie,
 
3. Załączony rys. .nr 17 studzienek z PCV to studzienki fi. 400 oraz w opisie tech. mówi się również      o studzienkach fi. 400 .a w przedmiarach o studzienkach PCV fi 425.Można stosować jedne i drugie?

Ad. 3
Należy stosować studzienki PVC fi 425mm zgodnie z PN-B-10729:I999
 
4. Czy  na  zbiorniki  przepompowni  przydomowych  będzie  można  zastosować zbiorniki z PE ?
 
Ad. 4
  Dopuszcza   się   stosowanie   w  przepompowniach   przydomowych   zbiorników   z   PE
  posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, wobec nieprzedłużenia możliwości stosowania stawki obniżonej, w stosunku do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu budowanej, remontowanej lub konserwowanej po 1 stycznia 2008 r. ma zastosowanie stawka podstawowa VAT tj. 22%
 
 
 

UWAGA!

W związku z wystąpieniem w dniu 02.09.2008r jednego z wykonawców                     z zapytaniem do SIWZ dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej                       w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
 
          W trybie przepisu art. 38 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2004 roku, Nr l s, póz, 177 z późn. zm.; dalej jako .,PZP') xxxxxxxx xxxxxxxx zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie - w poniższym zakresie - treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej Jako SIWZ) dla przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
 
1.      Zwracamy się z prośbą przeanalizowania celowości żądania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 2.000.000 zł.(pkt. VII ppkt.5 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu)
 
  Ad.1 Zamawiający w pkt. VII ppkt. 5  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Warunki udziału w postępowaniu i opisie sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków pomyłkowo określił kwotę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej – posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejsza niż 2.000.000 zł., winno być - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejsza niż 200.000 zł.
 
W związku z wystąpieniem w dniu 01.09.2008r jednego z wykonawców z zapytaniem do SIWZ dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
 
          W trybie przepisu art. 38 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2004 roku, Nr l s, póz, 177 z późn. zm.; dalej jako .,PZP') xxxxxxxx xxxxxxxx zwraca się z uprzejmym wnioskiem o wyjaśnienie - w poniższym zakresie - treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej Jako SIWZ) dla przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie”.
 
 
1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejski PN-PE (normy zharmonizowane) a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- Studzienek kanalizacyjnych betonu, wymagania normy PN-en 1917:2004
  Ad.1 Zamawiający wymaga aby wyroby budowlane wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spełniały wymagania wynikające z odpowiednich Polskich Norm przenoszących normy europejski ( PN-EN ).
 
2.  W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.
 
Ad.2 Zamawiający wymaga aby wyroby stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnych i sieciowych tłoczni ścieków  spełniały wymagania zawarte w „ Ustawie o systemie zgodności”.
 
 
Chełmno: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Numer ogłoszenia: 203282 - 2008; data zamieszczenia: 29.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się:

A. Kanalizacja sanitarna:
1. kanały grawitacyjne PVC Ø 200/5,9 mm - 2 431 m; 2. przykanaliki PVC Ø 160/4,7 mm - szt. 161 - 1 703 m; 3. tłocznie ścieków - sieciowe - 3 szt.; 4. rurociągi tłoczne PE 110 /6,6 mm - 1 489 m; 5. przydomowe przepompownie ścieków - 5 szt.; 7. rurociągi tłoczne PE 63/3,6 mm - 152 m.

B. Kanalizacja deszczowa:
1. kanały deszczowe śr. 300 mm - 497 m.; 2. kanały deszczowe śr. 200 mm - 98 m.; 3. kanały deszczowe śr. 110 mm - 33 m.; 4. podczyszczanie ścieków deszczowych - 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 75.000 zł.. III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1- inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej z zastosowaniem sieciowych tłoczni ścieków) i deszczowej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł.
3) wykażą się dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w branży sanitarnej.
4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 2.000.000 zł zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytową do wysokości 2.000.000 zł.
5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł..
6) w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału.
7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie z SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SIWZ SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 15 oraz na stronie internetowej zamawiajacego www.bip.chelmno.pl.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pokój nr 3.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
  
    

Pliki do pobrania:
SIWZ wraz załącznikami
Załącznik nr 8 do SIWZ (29kB) pdf
Projekt budowalny
Przedmiar robót (155kB) pdf

 

Opublikował: Zygmunt Szuster (29 sierpnia 2008, 10:27:50)

Ostatnia zmiana: Zygmunt Szuster (9 października 2008, 10:09:50)
Zmieniono: Wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1536

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij