Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

Wymiana drewnianej stolarki okiennej z uwzględnieniem demontażu starych i zamocowaniu nowych wraz z parapetami (zew i wew)

zamawiający: Urząd Miasta Chełmna, Zakład Usług Administracyjnych,
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2008  11:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

   
ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta Chełmna, Zakład Usług Administracyjnych,
 ul. Wojska Polskiego 1A, 86-200 Chełmno, Tel: 056-686-09-70, Fax: 056-686-13-34
 
TRYB ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   „Wymiana drewnianej stolarki okiennej z uwzględnieniem demontażu starych i zamocowaniu nowych wraz z parapetami (zew i wew)”
 
MOZLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
zamawiający nie przewiduje
 
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH:
zamawiający nie przewiduje
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
ostateczny termin zakończenia prac do 15.10.2008r.
 
W POSTĘPOWANIU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ FIRMY KTÓRE:
 
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.
 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKONAWCA SKŁADA OŚWIADCZENIE.
 
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków żąda:
    1) odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
        lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie
        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    2) Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami (lokalne, US, ZUS)
    3) Przedstawienia przynajmniej 3 referencji dotyczących przedmiotu zamówienia z ostatnich 5 lat.
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  cena – 100%
 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:
Jerzy Mortyński – TEL 056-6860970
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać po pisemnej prośbie przesłanej faxem (056-6861334) , listownie, odebrać osobiście
. lub pobrać ze strony internetowej www.bip gov.pl.(dział przetargi)
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok.
do dnia 29.08.2008 r. do godziny godz. 11:00
 
Zamawiający otworzy oferty: 29.08.2008 r. o godz. 11:15.. w sali narad

SIWZ + formularz (151kB) plik

Opublikował: Przemysław Małkowski (21 sierpnia 2008, 08:11:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij