Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2008

zamówienie na:

„REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 2 września 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno dnia 03. 09. 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2008 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: „REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie, komisja przetargowa stwierdza, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym na podstawie Art. 93 ust. 1 p. 4 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2008
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE
 
„REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”
 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 171653 - 2008
 
1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2. Tryb zamówienia: Tryb przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro,
3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
                         Pan Zbigniew Korzeński Tel. 056 686 49 33
                         Pan Bogusław Cacałowski tel. 056 686 04 10      
                         Pan Tadeusz Huzarski tel. 056 686 04 10
5. Przedmiot zamówienia:
„REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” szczegółowy opis w SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: 75 dni od podpisania umowy.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wymagane wadium:  2500,00 zł
10. Kryteria oceny ofert:
 
1) Cena 80 %
2) Okres gwarancji 20 %
 
11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. Pokój nr 15
Termin składania ofert upływa    -    02. 09. 2008 r. godz. 9:00 
12. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    02. 09. 2008 r. godz. 9:30
13. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
 
UWAGA!
 
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa    -    02. 09. 2008 r. godz. 9:00 

UWAGA!

W związku z wystąpieniem wykonawców z zapytaniami do SIWZ i załączników, dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie „REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” poniżej podajemy treść zapytania oraz odpowiedź zamawiającego.
 
 
 
Ksiązka Przedmiarów/Obmiarów, program Norma Pro, pkt 9 i 10.
    pkt 9 - jest 607,450 m2, powinno być 197,270 m2
    pkt 10 – jest 607,450 m2, powinno być 410,180 m2
 
1.      Książka Przedmiarów /Obmiarów – prosimy o sprecyzowaniwe okreslenia :
         -  „Element”
         -  gruntowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym
         -  szpachlowanie zagruntowanych podłoży kitem z żywicy sztucznej Epidiam 5 na
            otwartej przestrzeni
          - po szpachlowaniu należy położyć izolację
2.      Naprawa zbiorników ścieków surowych – prosimy o podanie rzeczywistego przedmiaru
- co składa się na przedstawiony obmiar ?
- reprofilacja  podana jest w m2 i w dm3 – prosimy o podanie grubości powłok naprawczych
            -  czy powłoki mają być elastyczne czy sztywne ? podane warunki w specyfikacji nie 
               określają  jednoznacznie rodzaju powłok
3.      Z uwagi na brak możliwości określenia ilości prac naprawczych na powierzchniach
       żelbetowych przed piaskowaniem proponujemy określić je oraz sposób naprawy po 
       piaskowaniu kosztorysem powykonawczym opierając się na ustalonych cenach
       jednostkowych
 
Ksiązka Przedmiarów/Obmiarów, program Winbud 2000 Pro, pkt 3 i 4.
   Zostają wykreślone  z ksiązki przedmiaru pkt 3 i 4 , punkty te dotyczą gruntowania powierzchni  betonowych roztworem asfaltowym, oraz szpachlowania zagruntowanych podłoży kitem z żywicy sztucznej Epidiam 5 na otwartej przestrzeni”
 
1. Określenie „Element” ma za zadanie rozdzielić prace związane z naprawą konstrukcji  wykonanych z betonu, od konstrukcji wykonanych ze stali.
 
2. Jest „Gruntowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym”- pkt został skreślony z książki przedmiarów.
 
3. Jest „Szpachlowanie zagruntowanych podłoży kitem z żywicy sztucznej Epidiam 5 na
    otwartej przestrzeni” - pkt został skreślony z książki przedmiarów.
 
4. Po szpachlowaniu należy położyć izolację powierzchniową cementowo polimerową na   powierzchniach poziomych 197,27 m2, na powierzchniach pionowych 410,18 m2. (Książka Przedmiarów/Obmiarów, program Norma Pro, pkt 9 i 10).
 
5. Grubość naniesionej warstwy zgodna z kartą charakterystyki użytego produktu.
 
6. Nałożone powłoki muszą wykazywać pewną elastyczność.
 
7. Czy naprawa dotyczy tylko powierzchni wewnętrznej osadników, czy też powierzchni  zewnętrznej ?
   Naprawa dotyczy tylko powierzchni wewnętrznych.
 
8. Czy któryś z przedmiarów został załączony pomyłkowo, czy też jeden dotyczy powierzchni wewnętrznej, a drugi zewnętrznej ? (identyczne obmiary raczej to wykluczają).
   Przedmiary opracowane w programach Winbud 2000 Pro i Norma Pro, są przedmiarami wzajemnie uzupełniającymi się.
 
9. Jaki materiał należy użyć do zabezpieczenia powierzchni wewnętrznej osadników (polimerowo cementowy, bitumiczno-polimerowy czy epoksydowy) ?
    Należ użyć materiał polimerowo cementowy.
 
10. Jaki materiał należy użyć do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznej osadników – jeśli taka naprawa jest przewidywana - (polimerowo cementowy, bitumiczno-polimerowy czy epoksydowy) ?
   Nie jest przewidziane zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych.
 
11. Przedmiar wydrukowany z programu Winbud nie uwzględnia zabezpieczenia zbrojenia, reprofilacji ubytków i szpachlowania powierzchni – czy należy te czynności uwzględnić w wycenie, jeżeli naprawa ma być wykonana w/g tego przedmiaru, a drugi obmiar (wydrukowany z programu Norma) został załączony pomyłkowo ?
   Przedmiary opracowane w programach Winbud 2000 Pro i Norma Pro, są przedmiarami wzajemnie uzupełniającymi się.
 
12. Przedmiar wydrukowany z programu Norma nie uwzględnia czyszczenia hydrościernego powierzchni oraz czyszczenia strumieniowo-ściernego, odtłuszczania i malowania elementów  stalowych – czy należy te czynności uwzględnić w wycenie, jeżeli naprawa ma być wykonana w/g tego przedmiaru, a drugi obmiar (wydrukowany z programu Winbud) został załączony pomyłkowo ?
   Przedmiary opracowane w programach Winbud 2000 Pro i Norma Pro, są przedmiarami wzajemnie uzupełniającymi się.
 
13. Czy w wycenie należy uwzględnić naprawę pęknięć (brak w obu przedmiarach) ? Jeżeli tak, w jakiej ilości (mb) ?
   Nie należy uwzględniać naprawy pęknięć.
 
14. Czy wymagana w specyfikacji technicznej wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu   aż 4,4 MPa - dla zaprawy hydroizolacyjnej polimerowo-cementowej nie jest podana pomyłkowo ? (tego typu zaprawy wykazują brak przecieku przy ciśnieniu ok. 10 razy mniejszym).
   Powinno być 0,4 Mpa.
 
15. Czy hydroizolacyjna zaprawa polimerowo-cementowa ma posiadać zdolność do mostkowania drobnych rys podłoża ? (elastyczna zaprawa polimerowo-cementowa).
   Zaprawa ma posiadać zdolność do mostkowania drobnych rys podłoża.
 
SIWZ - dotyczy, prace antykorozyjne – konstrukcje stalowe.
Zdanie „wymiana lub naprawa wymagających tego elementów” – ze względu że trudno jest określić stan konstrukcji stalowych przed oczyszczeniem strumieniowo ściernym, pozycja ta po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym, rozliczona będzie kosztorysem powykonawczym i nie powinna być brana pod uwagę w kosztorysie ofertowym.
 
 
Chełmno dnia 03. 09. 2008 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
 
 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2008
 
 
 OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: 
„REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”
 
Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie, komisja przetargowa stwierdza, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie Art. 93 ust. 1 p. 4 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

 
 
SIWZ (386kB) pdf
Załącznik Nr 1 (167kB) pdf
Załącznik Nr 2 (100kB) pdf
Załącznik Nr 3 (183kB) pdf
Załącznik Nr 4 (1131kB) pdf
Załącznik Nr 5 (628kB) pdf
Załącznik Nr 6 STWIORB (177kB) pdf
Załącznik Nr 7 Przedmiar Robót (176kB) pdf

Opublikował: Cacałowski (25 lipca 2008, 11:58:26)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (3 września 2008, 13:08:19)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1320

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij