Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

Wykonanie remontowych robót budowlanych – wielobranżowych budynku socjalno – biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie. - kubatura budynku – 460,38 m3, - powierzchnia użytkowa – 173,73 m2, - powierzchnia całkowita – 217,62 m2 , - wysokość budynku – 3,28 m, - długość budynku – 33,48 m, - szerokość budynku – 6,50 m.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2008  10:30
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym dla zadnia: Wykonanie remontowych robót budowlanych – wielobranżowych budynku socjalno – biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie. Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym informuje, iż w dniu 22.07.2008r o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 18.07.2008r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone z postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: Zakład Dekarsko - Blacharski Andrzej Śmigielski ul. Jaskółcza 7 86 – 200 Chełmno Cena ofertowa – brutto 237.238,71 zł. Termin wykonania robót – 28.07.2008 do 15.10.2008r Warunki gwarancji – 12 miesięcy Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa i tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu to: „LEMAR” s.c. M.W. Lewandowscy Grupa ul. M. Libickiego 5/19 86 – 134 Dragacz Cena ofertowa brutto – 343.540,84 zł. Termin wykonania robót – 28.07.2008 do 15.10.2008r Warunki gwarancji – 36 miesięcy. Chełmno: Wykonanie remontowych robót budowlanych - wielobranżowych budynku socjalno -biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.
- kubatura budynku - 460,38 m3,
- powierzchnia użytkowa - 173,73 m2,
- powierzchnia całkowita - 217,62 m2 ,
- wysokość budynku - 3,28 m,
- długość budynku - 33,48 m,
- szerokość budynku - 6,50 m.

Numer ogłoszenia: 140977 - 2008; data zamieszczenia: 26.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontowych robót budowlanych - wielobranżowych budynku socjalno -biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.
- kubatura budynku - 460,38 m3,
- powierzchnia użytkowa - 173,73 m2,
- powierzchnia całkowita - 217,62 m2 ,
- wysokość budynku - 3,28 m,
- długość budynku - 33,48 m,
- szerokość budynku - 6,50 m..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje:
Roboty branży ogólnobudowlanej:
- roboty izolacyjno - odgrzybieniowe,
- roboty posadzkowe,
- roboty tynkarskie wewnętrzne,
- roboty stolarskie,
- roboty dekarsko - blacharskie,
- roboty malarskie,
Roboty branży sanitarnej:
- instalacja wentylacji,
- instalacja wody,
- instalacja kanalizacji,
Roboty branży elektrycznej:
- rozdzielnice,
- oprawy oświetleniowe,
- instalacje elektryczne,
- montaż grzejników elektrycznych,

Szczegółowy zakres w/w robót zawarty jest w dokumentacji budowlano -kosztorysowej stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 6.000 zł..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna, wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl; formularz wniosku można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego nr lokalu 16; za pośrednictwem poczty;.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie - pokój nr 3 ( biuro podawcze)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (31kB) pdf

SIWZ z załącznikami (320kB) pdf

Opis techniczny branża ogólnobudowlana (51kB) pdf

Rys. nr 1 (164kB) pdf

Rys. nr 2 (87kB) pdf

Rys. nr 3 (55kB) pdf

Rys. nr 4 (61kB) pdf

Rys. nr 5 (57kB) pdf

Rys. nr 6 (56kB) pdf

Rys. nr 7 (55kB) pdf

Opis techniczny branża elektryczna (45kB) pdf

Rys. nr 1 (100kB) pdf

Rys. nr 2 (87kB) pdf

Rys. nr 3 (91kB) pdf

Rys. nr 4 (67kB) pdf

Rys. nr 5 (54kB) pdf

Opis techniczny branża wod-kan i ogrzewania (102kB) pdf

Rys. nr 1 (16kB) pdf

Rys. nr 2 (25kB) pdf

Rys. nr 3 (24kB) pdf

Rys. nr 4 (37kB) pdf

Rys. nr 5 (63kB) pdf

Rys. nr 6 (65kB) pdf

Rys. nr 7 (54kB) pdf

Rys. nr 8 (71kB) pdf

Przedmiary branża ogólnobudowlana (41kB) pdf

Przedmiary branża elektryczna (47kB) pdf

Przedmiary branża wod-kan i ogrzewania (76kB) pdf

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-wymagania ogólne (1166kB) pdf

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-branża elektryczna (118kB) pdf

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-branża wod-kan. (102kB) pdf

 


 


Opublikował: Janusz Szymczak (26 czerwca 2008, 09:21:53)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (22 lipca 2008, 11:16:30)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1382

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij