Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto chełmno
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2008  10:30
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym dla zadnia: Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie. Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym informuje, iż w dniu 19.06.2008r o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna, zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 16.06.2008r dla zadania inwestycyjnego jw. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone z postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ‘HYDRO – EKO” inż. Mirosław Rożek ul. G. Zapolskiej 18 89 – 600 Chojnice Cena ofertowa – brutto 149.974,34 zł. Termin wykonania robót – 27.06.2008 do 29.08.2008r. Warunki gwarancji – 12 miesięcy. Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa i tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 z postępowania przetargowego to: „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4 86 – 300 Grudziądz - w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykonawca zawarł dwa zadania związane z budową boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy, a Zamawiający wymagał wykazania trzech boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy zrealizowanych w ostatnich 5 latach o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde. W/w wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia złożonej oferty w wyznaczonym terminie do dnia 19.06.2008r nie spełnił powyższego obowiązku i wobec zajęcia takiego stanowiska Jego oferta z mocy ustawy Pzp została odrzucona z przetargu. INFORMACJA  O WYBORZE  OFERTY
 
w postępowaniu przetargowym dla zadnia:
 
Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie.
 
Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym informuje, iż w dniu 19.06.2008r o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta Chełmna,  zakończono postępowanie przetargowe rozpoczęte w dniu 16.06.2008r dla  zadania inwestycyjnego jw.
                                      Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone z postępowania.
 
Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca:
 
Przedsiębiorstwo Usługowe ‘HYDRO – EKO”
inż. Mirosław Rożek
ul. G. Zapolskiej 18
 89 – 600 Chojnice
 Cena ofertowa – brutto 149.974,34 zł.
 Termin wykonania robót – 27.06.2008 do 29.08.2008r.
 Warunki gwarancji – 12 miesięcy.
Oferta powyższa uzyskała 100,00 pkt za kryterium – cena ofertowa i tym samym jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji.
 
           Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 z postępowania przetargowego to:
 
„PUM” Sp. z o.o.
 ul. Cegielniana 4
 86 – 300 Grudziądz
 
- w załączniku Nr 5 do SIWZ  Wykonawca  zawarł dwa zadania związane z budową boisk  sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy, a Zamawiający wymagał wykazania  trzech boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy zrealizowanych w ostatnich 5 latach o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde.
              W/w wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia złożonej oferty  w wyznaczonym terminie do dnia 19.06.2008r nie spełnił powyższego obowiązku i wobec zajęcia  takiego stanowiska Jego oferta z mocy ustawy Pzp została odrzucona z przetargu.
 

UWAGA!

W związku z wystąpieniem w dniu 29.05.2008 r. Wykonawcy z zapytaniem do SIWZ i załączników, dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie pytania „Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m2 (2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h= od 17 mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie”, poniżej podajemy treść zapytania oraz odpowiedź Zamawiającego.
1.Brak wywozu ziemi z korytowania gr. 30 cm powierzchni 548 m2 czy przyjąć wywóz ziemi, na jaką odległość ?
Odp. Należy przyjąć wywóz ziemi na odległość 4 km na wyznaczone miejsce-548x0,30
2. Ściek uliczny z prefabrykatów w przedmiarze jest otwarty w rysunku okrągły-jaki przyjąć ?
Odp. Ściek uliczny połączony ze ściekiem okrągłym kratką ściekową Ø 100 mm dla każdej ze stron- należy doliczyć koszt połączenia- 3 szt.
3. Brak studzienek odprowadzających (woda z ścieków), czy przyjąć studzienki do wyceny?
Odp. Spływ ze ściekiem prefabrykowanym okrągłego należy połączyć ze studzienką ogólnospławną istniejącą znajdującej się na trasie spływu- należy doliczyć koszt połączenia 1mb Ø 100mm.
Powyższe wyjaśnienie nie wprowadza do dokumentacji przetargowej żadnych zmian co w kontekście terminu składania ofert tj. 16.06.2008 r. nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert, gdyż wykonawcy do złożenia ofert dysponują jeszcze okresem 19 dni co w pełni gwarantuje czas niezbędny do złożenia prawidłowych ofert.

W związku z wystąpieniem w dniu 27.05.2008r Wykonawcy z zapytaniem do SIWZ i załączników, dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie”, poniżej podajemy treść zapytania oraz odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści trawę o następujących parametrach:
Wysokość trawy: 22 mm
Wysokość włókna: 20 mm
Typ włókna: monofilowe, proste
Gęstość:
42.395 splotów włókien / m2

339 160 włókien /m2
Ciężar całkowity: 1918 g/m2
Kolor zielony, linie wg życzeń Zamawiającego.

Odpowiedz:
Zamawiający jednoznacznie określił w dokumentacji przetargowej, iż nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ma być wykonana z zastosowaniem sztucznej trawy fibrylowanej ( h od 17 mm do 22 mm).
Pozostałe parametry trawy popozostawiamy do wyboru wykonawcom z zastrzeżeniem, że zaproponowana trawa spełnia wymogi nawierzchni dla boiska wielofunkcyjnego oraz posiadać będzie wszelkie wymagane atesty i certyfikaty krajowe lub unijne.
Odpowiadając bezpośrednio na zadane pytanie oraz w nawiązaniu do powyższego wyjaśnienia informujemy, iż Zamawiający nie wyraża zgody na trawę – typ włókna monofilowe, proste.

Powyższe wyjaśnienie nie wprowadza do dokumentacji przetargowej żadnych zmian co w kontekście terminu składania ofert tj. 16.06.2008r nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert gdyż wykonawcy do złożenia ofert dysponują jeszcze okresem 19 dni co w pełni gwarantuje czas niezbędny do złożenie prawidłowych ofert.
Chełmno: Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie.

Numer ogłoszenia: 105078 - 2008; data zamieszczenia: 19.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:

BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY

1. korytowanie 30 cm - 548,00 m²
2. profilowanie i zagęszczenie podłoża - 548 ,00 m2
3. warstwa odcinająca dolna z piasku gr.10 cm - 548,00 m²
4. warstwa podbudowy górna z kruszywa kamiennego gr.10 cm -548,00 m²
5. podbudowa betonowa gr.10 cm z betonu jamistego - 548,00 m²
6. fundamenty pod konstrukcję koszy do koszykówki - 1 kpl.
7. fundamenty pod słupki do siatkówki - 2 kpl.
8. trawa sztuczna fibrylowana h - 17 do 22 mm (zielona) - 548,00 m²
linie: koszykówka czerwone; siatkówka białe
9. podbudowa betonowa pod obrzeża gr. 10cm - 14,10 m2
10. obrzeża betonowe o wym. 20cm x 6cm - 94,00 mb
11. montaż stojaków żelbetowych prefabrykowanych

MAŁA ARCHITEKTURA
1. montaż stojaków żelbetowych prefabrykowanych pod siedziska - 12 szt.
2. stopy fundamentowe pod stojaki - 4,00 m³
3. montaż słupków i siatki do siatkówki - 2 kpl.
4. montaż słupków i koszy do koszykówki - 1 kpl.
5. ściek uliczny z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm - 73,00 mb
6. ścieki uliczne jednoskrzydłowe i płaskie ( 2 rzędy klinkieru na płask na podsypce cementowo - piaskowej ) - 34,50 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 29.08.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).. III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3- boiska sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. każde.
3)wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w branżach: - budowlanej - specjalność budownictwo ogólne
- sanitarnej - specjalność wod.- kan.
4)wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 100.000 zł zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 100.000 zł.
5)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową.
6)W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału.
7)Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SIWZ. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1; 86-200 Chełmno; województwo kujawsko-pomorskie oraz na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl. IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1; 86-200 Chełmno; województwo kujawsko-pomorskie; lokal nr 3 (okienko podawcze). IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Pliki do pobrania:
SIWZ (78kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ (23kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ (32kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ (31kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ (29kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ (29kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ (20kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ (13kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ (81kB) pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ (274kB) pdf
Projekt budowalny (34kB) pdf
Przedmiar robót (25kB) pdf
Plan zagospodarowania (84kB) pdf
Detal ławki (29kB) pdf
Plan BIOZ (29kB) pdf
Przekrój (101kB) pdf


Opublikował: Janusz Szymczak (19 maja 2008, 13:36:23)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (23 czerwca 2008, 13:31:42)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1370

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij