Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2008

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru budowlanego - inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98.

zamawiający: Gmiana Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2008  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 pkt.1, ppkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że w dniu 19.05.2008 roku na ogłoszony przetarg na w/w zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2i3. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Chełmno: Pełnienie nadzoru budowlanego - inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98.

Numer ogłoszenia: 98971 - 2008; data zamieszczenia: 12.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru budowlanego - inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie nadzoru budowlanego - inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w :
- branży budowlanej - przerób 2.455.112,46 zł ( netto),
- branży sanitarnej - przerób 948.019,90 zł ( netto),
- branży elektrycznej - przerób 113.217,25 zł ( netto).

Przerób razem: 3.516.349,61 zł ( netto).

Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów prawa budowlanego, norm, dokumentacji budowlano - kosztorysowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sztuki budowlanej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 25.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  1)spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
  a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2)wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorowali w branżach drogowej, sanitarnej i elektrycznej realizację co najmniej 3- robót budowlanych polegające na budowie asfaltowych nawierzchni ulic wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł. każda.
  3)wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: inspektora nadzoru budowlanego w branżach drogowej, sanitarnej i elektrycznej.
  4)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową.
  5)Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 3 (biuro podawcze).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Pliki do pobrania:

SIWZ (62kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ (33kB) pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ (31kB) pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ (29kB) pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ (30kB) pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ (35kB) pdf


Opublikował: Zygmunt Szuster (12 maja 2008, 14:24:01)

Ostatnia zmiana: Zygmunt Szuster (19 maja 2008, 13:43:13)
Zmieniono: Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1319

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij