Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie – I etap sieć wodociągowa z rur PE 100, PN 10, SDR 17 Ø 225 x 13,4 mm o długości 427,10 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80 szt.4.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2008  10:30
wynik postępowania: OGŁOSZENIE dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tysięcy euro na: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przemysłowej i Magazynowej w Chełmnie – I etap sieć wodociągowa z rur PE 100,PN10, SDR 17 o średnicy 225x13,4 mm o długości 427,10 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80 szt. 4 ”. Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 30.05.2008r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Ofertę Nr 1 złożył n/w wykonawca: „Wimar” sp. z.o.o. ul. Nadrzeczna 24 86 – 010 Koronowo - cena brutto (z podatkiem VAT): 96.096,55 zł. Ofertę Nr 2 złożył n/w wykonawca: Infratech sp. z.o.o. spółka komandytowa ul. 3 Maja 3/4 86 – 200 Chełmno - cena brutto: ( z podatkiem)159.030,45 zł. Ofertę Nr 3 złożył n/w wykonawca: SAN-BUD Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7 87 – 200 Wąbrzeźno - cena brutto ( z podatkiem) 92.689,87 zł. - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ cena oferty - 100 % Punktacja za kryterium ‘’cena” wynosi dla: 1/ oferta nr 2 - 58,28 pkt. 2/ oferta nr 3 - 100,00 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena oferty – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 3 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: SAN-BUD Zbigniew Staworzyński ul. Budowlana 7 87 – 200 Wąbrzeźno Za kwotę 92.689,87 zł. brutto Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art.89 ust. pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jednak żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chełmno: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie - I etap sieć wodociągowa z rur PE 100, PN 10, SDR 17 Ø 225 x 13,4 mm o długości 427,10 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80 szt.4.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień PUblicznych pod numerem 87441 - 2008; data zamieszczenia: 28.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie - I etap sieć wodociągowa z rur PE 100, PN 10, SDR 17 Ø 225 x 13,4 mm o długości 427,10 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80 szt.4..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej i Przemysłowej w Chełmnie - I etap sieć wodociągowa z rur PE 100, PN 10, SDR 17 Ø 225 x 13,4 mm o długości 427,10 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80 szt.4.

Na przedmiot zamówienia składa się:

1. roboty ziemne ( wykopy) wykonywane ręcznie i mechanicznie - 768.600 m³.
2. odwiezienie nadmiaru ziemi do 1 km. - 166.973 m³
3. umocnienie pionowych ścian wykopów wypraskami -m 1537,56 m2.
4. obsypka rurociągu kruszywem - 150 m³
5. zasypanie wykopów liniowych ręczne i mechaniczne - 601.627 m³.
7. zagęszczenie nasypów zagęszczarkami - 601.627 ³.
8. sieć wodociągowa - montaż rurociągu z PE. PEHD o śr. 225 mm - 427.10 m.
9. hydranty pożarowe nadziemne DN 80 - 4 kpl.
10. zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 200 mm z nasuwką - 1 szt.
11. zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm - 2 szt.
12. kształtki PE na rurociągach PE - trójnik redukcyjny 225/110 - 2 szt.
13. kształtki PE na rurociągach PE - trójnik redukcyjny 225/ 80 - 4 szt.
14. kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - tuleja kołnierzowa PE 110/100 - 8 szt.
15. kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - tuleja kołnierzowa PE 90/80 - 2 szt.
16. próba szczelności - 3 próby.
17. dezynfekcja rurociągów 3 próby.
18. oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupkach betonowych - 4 kpl.
19. badanie wody - 1 próba.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 12.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia,
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3-roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowych z rur PE o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. każda.
  3) wykażą się dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w branży sanitarnej.
  4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 100.000 zł zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 100.000 zł.
  5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową.
  6) w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału.
  7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
  postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.
  Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pok. nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, pok. nr 3 - biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Pliki do pobrania:

SIWZ wraz załącznikami od nr 2 do 9 (180kB) pdf

Załącznik Nr 1 - Opis techniczny (78kB) pdf

{http://chelmno.pl/ftp/magazynowa/mapa_sytuacyjna.pdf}

{http://chelmno.pl/ftp/magazynowa/profil_wodociagu.pdf}

Przedmiar robót (35kB) pdf

Plan BIOZ (41kB) pdf

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (170kB) pdf


Opublikował: Zygmunt Szuster (28 kwietnia 2008, 11:14:49)

Ostatnia zmiana: Zygmunt Szuster (6 czerwca 2008, 09:03:47)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1411

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij