Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

dzierżawa części płyty Rynku na lokalizowanie pkt gastronomicznego Nr 3 na okres 16.06 do 30.09 w 2008 roku i od 01.05.do 30.09 w latach 2009-2010

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg pisemny nieograniczony na ndzierżawę pkt gastronimicznego nr 3 na Rynku
nr sprawy:
wartość: 3.500 zł + 22% VAT
termin składania ofert: 21 maja 2008  15:15
wynik postępowania: wynik negatywny przetargu brak złożonych ofert  Chełmno, dnia 09.04.2008 r
BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA

Na podstawie uchwał : Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia
21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna późn.zm. i Nr XVII/210/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa / oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów z późn.zm.
OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI PŁYTY RYNKU W CHEŁMNIE NA
ZLOKALIZOWANIE JEDNEGO PUNKTU GASTRONOMICZNEGO
Nr 3 NA OKRES OD 16.06 DO 30.09 W 2008 ROKU
I OD 01.05 DO 30.09 W LATACH 2009-2010
Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/3 o pow. 166,7 m2 , zapisanej w KW 16671 – Rynek.
Przeznaczenie – dzierżawa gruntu na okres od 16.06 do 30.09 w 2008 roku i od 01.05 do 30.09 w latach 2009-2010 z przeznaczeniem na lokalizację niezwiązanego trwale z gruntem 1 punktu gastronomicznego nr 3 w części północno-wschodniej strony Rynku .I przetarg pisemny nieograniczony odbył się w dniu 31.03.2008 r i zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego jednego punktu gastronomicznego za
1 miesiąc wynosi 3.500 zł + 22 % VAT . Czynsz dzierżawny płatny do dnia 10 każdego miesiąca z góry w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie .
Warunki przetargu:
-wpłacenie kaucji w wysokości 3.500 zł na okres obowiązywania umowy dzierżawy
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie wpłacenie kaucji w w/w terminie spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie umowy,
-godziny funkcjonowania punktów gastronomicznych od godz.8.00 do godz.23.00 każdego dnia tygodnia,
-w przypadku organizowania na płycie Rynku imprez miejskich z dystrybucją piwa dzierżawcy punktów gastronomicznych nie będą występować z roszczeniami odszkodowawczymi,
-zorganizowanie przez każdego dzierżawcę min. 5 imprez w każdym roku dzierżawienia gruntu. Imprezy odbywać się będą maksymalnie jeden raz w tygodniu w weekendy do godz. 22.00 . Kalendarz imprez zostanie przedłożony Kierownikowi Referatu Oświaty , Kultury i Promocji do 30 kwietnia każdego roku celem uzgodnienia z Dyrektorem Chełmińskiego Domu Kultury,
-po godz.22.00 obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych , nagłaśniających itp. mogących zakłócić ciszę nocną w każdym dniu tygodnia,
-dzierżawca punktu gastronomicznego przedłoży w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
dzierżawy , kopię umowy z dzierżawcą szaletów miejskich lub złoży oświadczenie
o zabezpieczeniu własnego szaletu.
-warunkiem wzięcia udziału w /w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, w terminie umożliwiającym złożenie oferty z uwagi na konieczność dołączenia kopii dowodu wniesionego wadium do składanej oferty,
-w przypadku wygrania przetargu na punkt gastronomiczny r 3 , po podpisaniu umowy wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za miesiąc czerwiec 2008 roku ,
-w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
-wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu , zamknięcia przetargu unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem '' II Przetarg na dzierżawę punktu gastronomicznego nr 3 na Rynku w latach 2008-2010 '' upływa z dniem 21 maja 2008 roku o godz. 15.15. Oferty należy złożyć w Biurze Podawczo-Informacyjnym, pokój nr 3 / parter / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.
Pisemna oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
4.oferowany czynsz za 1 punkt gastronomiczny netto + 22 % VAT miesięcznie,
5.zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopia
potwierdzona przez oferenta/ lub oświadczenie , iż zostanie zarejestrowana
działalność w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
6.oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
7.zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami na rzecz właściwego Urzędu
Skarbowego z datą co najmniej ze stycznia 2008 roku,
8.zaświadczenie z Urzędu Miasta w Chełmnie o niezaleganiu do dnia 31 grudnia
2008 roku z podatkami i innymi opłatami na rzecz Gminy Miasta
Chełmna,
9.zezwolenia na prowadzenie sprzedaży piwa wystawione przez Urząd Miasta
w Chełmnie / kserokopia potwierdzona przez oferenta / lub oświadczenie ,że
w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu złoży w/w zezwolenie,
10.koncepcję zagospodarowania terenu, rysunki, zdjęcia ,część opisowa.
11.oświadczenie o przestrzeganiu bezpieczeństwa i porządku w punkcie oraz
w najbliższym sąsiedztwie w czasie obowiązywania umowy dzierżawy
12.do ofert należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Informacji o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta
w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój nr 16 / I piętro / i pokój nr 35 /parter/. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest P. Józef Chmarzyński – Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji oraz Ewa Augustyniak-Babicz – Z-ca Kierownika Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji .
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 maja 2008 roku o godz.10.00
w Urzędzie Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , sala nr 9 / I piętro /.
Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (9 kwietnia 2008, 09:07:22)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (24 października 2008, 12:14:36)
Zmieniono: wynik negatywny przetargu brak złożonych ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1342

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij