Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2007

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysem dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro, poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 listopada 2007
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty - art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 17.10.2007. pod numerem 197055-2007Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax 056 6771774.


  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) projekt budowlany wielobranżowy rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego na jeziorem Starogrodzkim składający się z następujących branż:
a) plan zagospodarowania terenu,
b) projekt zagospodarowania zieleni,
c) projekt uzbrojenia terenu - sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna,
d) projekt oświetlenia terenu,
e) projekt monitoringu terenu,
f) projekt architektoniczny budynków zaprojektowanych na planie zagospodarowania,
g) projekt obiektów zlokalizowanych na placu zabaw,
h) projekt ogrodzenia terenu ośrodka,
i) projekt plaży i kąpieliska,

2) Opracowania towarzyszące:
a) kosztorys inwestorski dla zakresu objętego projektem,
b) przedmiar robót dla zakresu objętego projektem,
c) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu objętego projektem,
d) plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla zakresu objętego projektem,

3) Ponadto na potrzeby opracowania Wykonawca opracuje następujące materiały w formie i ilości egzemplarzy, niezbędnej dla funkcji do jakiej będą przeznaczone:
a) podkłady geodezyjne dla celów projektowych,
b) inwentaryzację terenu ośrodka,
c) opracuje wniosek i niezbędne załączniki do wystąpienia o wydanie pozwolenia wodno - prawnego, w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba,
d) opracuje raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji objętej umową i wymagającej sporządzenia takiego dokumentu a następnie opracuje wniosek wraz z załącznikami do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpi o przedmiotową decyzję,
e) koncepcję zagospodarowania terenu - w wersji papierowej - 2 egz. oraz część graficzna w wersji elektronicznej jako pliki typu JPG lub inny typ pliku z możliwością otwarcia programem CorelDRAW; Koncepcja powinna przedstawiać zaproponowane rozwiązania na mapie oraz architekturę poszczególnych, projektowanych obiektów.
Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja, będzie podstawą do podjęcia właściwych prac projektowych.

Forma opracowania, liczba egzemplarzy oraz rodzaj nośnika, na którym ma zostać opracowany przedmiot zamówienia określone zostały w projekcie umowy.

Szczegółowy opis zakresu prac projektowych zawarty jest w załączniku nr 8 do siwz.

Obszar opracowania projektu (przedmiot umowy): w zakresie dotyczącym rozbudowy i modernizacji ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie - działki nr 532/1, 533, 535, 532/2, 666 w obrębie 3 położone przy ul. gen. Jastrzębskiego w Chełmnie, o powierzchni - 9,540 ha + obszar jeziora Starogrodzkiego obejmujący działkę nr 531 w obrębie 3.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 74.22.21.00-2, 74.22.22.00-3, 74.22.23.00-4, 74.23.21.20-1, 74.23.22.20-2, 74.23.23.10-0, 74.25.20.00-0.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

opracowanie koncepcji projektowej - 6 tygodni od zawarcia umowy,

opracowanie projektu - 4 miesiące od zatwierdzenia koncepcji.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie - jeden tysiąc złotych).III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie oraz na stronie internetowej - www.bip.chelmno.pl.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie, pok. nr 3.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (95kB) plik
Załączniki do specyfikacji nr 1 - 6 (40kB) pdf
Załącznik do specyfikacji nr 7 (46kB) pdf
Załącznik do specyfikacji nr 8 (44kB) pdf


Opublikował: Kamil Grzyb (17 października 2007, 10:59:06)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (6 listopada 2007, 08:00:42)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1220

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij