Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2007

zamówienie na:

REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRÓTKIEJ W CHEŁMNIE

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 października 2007
wynik postępowania: Komisja przetargowa w dniu 29.10.2007 r. dokonała otwarcia ofert i wedle przyjętego kryterium wybrała do realizacji firmę: WIMAR Sp. z o.o. 86 -010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24 z ceną brutto - 77.069,56 PLN ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 86-200 Chełmno ul. Nad Groblą 2

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sieci wodociągowej w ul. Krótkiej w Chełmnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRÓTKIEJ W CHEŁMNIE
- montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE) o średnicy zewnętrznej Ø 110 mm. o długości 160 mb.;
- włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej PE Ø 110 mm. w istniejący wodociąg    Ø 150 mm. w ul. Kościuszki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 21.12.2007.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 950,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SIWZ

PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oddział Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ul. Kilińskiego 9 w dni powszednie od godz. 7:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.bip.chelmno.pl.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania  ofert: 29.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.Nad Groblą 2,     86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

SIWZ (110kB) plik

ST (101kB) pdf

OT (79kB) pdf

PT (350kB) pdf

KO (37kB) pdf

PU (47kB) plik


Opublikował: Cacałowski (9 października 2007, 16:13:06)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (30 października 2007, 10:38:10)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1628

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij